Zbiór aktów prawa miejscowego 

 
 KADENCJA 2010 - 2014
L.p Data podjęcia uchwały Numer uchwały Treść uchwały
1. 10 grudnia 2010 III/6/2010  UCHWAŁA Nr III/6/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2010 rok. (65 KB)
2. 10 grudnia 2010 III/8/2010  UCHWAŁA Nr III/8/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (47.2 KB)
3. 10 grudnia 2010 III/10/2010  UCHWAŁA Nr III/10/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/484/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 29 października 2010 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ustka (43.1 KB)
4. 28 grudnia 2010 IV/11/2011  Uchwała Nr IV/11/2011 Rady Gminy Ustka z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2010 rok. (151.8 KB)
5. 28 grudnia 2010 IV/14/2010  Uchwała Nr IV/14/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 28 grudnia 2010 roku. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Ustka (103.3 KB)
6. 28 grudnia 2010 IV/15/2010  Uchwała Nr IV/15/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 28 grudnia roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych będących zawodnikami za osiągnięte wyniki sportowe (62.1 KB)
7. 28 grudnia 2010 IV/17/2010 Uchwała z załącznikami
8. 18 lutego 2011 V.18.2011  UCHWAŁA Nr V.18.2011 RADY GMINY USTKA z dnia  18 lutego  2011 roku  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno – wschodniego fragmentu obrębu geodezyjnego Machowinko w Gminie Ustka (1.2 MB)
9. 18 lutego V.20.2011  UCHWAŁA Nr V.20.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2011 rok. (106.2 KB)
10. 18 lutego 2011 V.25.2011  UCHWAŁA Nr V.25.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie powierzenia Gminie Słupsk prowadzenia zadań z zakresu opieki i wychowania przedszkolnego (37.3 KB)
11. 18 lutego 2011 V.28.2011  UCHWAŁA Nr V.28.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/15/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróŜnień dla osób fizycznych będących zawodnikami za osiągnięte wyniki sportowe. (33.8 KB)
12. 25 marca 2011 VI.37.2011  UCHWAŁA Nr VI.37.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2011 rok. (130.6 KB)
13. 25 marca 2011 VI.40.2011  UCHWAŁA NR VI.40.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bałamątek. (40.8 KB)
14. 25 marca 2011 VI.40.2011  UCHWAŁA NR VI.41.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Dębina. (40.4 KB)
15. 25 marca 2011 VI.42.2011  UCHWAŁA NR VI.42.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Rowy. (40.8 KB)
16. 25 marca 2011 VI.43.2011  UCHWAŁA NR VI.43.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/28/2002 w sprawie nadanie nazwy ulicy w obrębie Rowy. (41.1 KB)
17. 25 marca 2011 VI.44.2011  UCHWAŁA NR VI.44.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/397/2006 w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Rowy. (41.2 KB)
18. 20 maja 2011 VII.77.2011 Uchwała z załącznikami
19. 10 czerwca 2011 VIII.85.2011  UCHWAŁA Nr VIII.85.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2011 rok. (76.7 KB)
20. 10 czerwca 2011 VIII.87.2011  UCHWAŁA Nr VIII. 87 .2011 RADY GMINY USTKA z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustka za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ustka za 2010 rok. (31.7 KB)
21. 26 sierpnia 2011 X.96.2011  UCHWAŁA Nr X. 96 .2011 RADY GMINY USTKA z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budŜecie gminy Ustka na 2011 rok. (147.4 KB)
22. 26 sierpnia 2011 X.100.2011  UCHWAŁA Nr X.100.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany opisu granicy obwodu głosowania, określonego Uchwałą Nr 28/98 Zarządu Gminy w Ustce z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla wyboru rad, ustalenia ich numerów i granic. (36.6 KB)
23. 26 sierpnia 2011 X.101.2011 Uchwała z załącznikami
24. 30 września 2011 XI.104.2011 UCHWAŁA Nr XI.104.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2011 rok. (152.6 KB)
25. 30 września 2011 XI.105.2011 UCHWAŁA Nr XI.105.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 30 września 2011 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bałamątek. (32.6 KB)
26. 30 września 2011 XI.106.2011 UCHWAŁA Nr XI.106.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 30 września 2011 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Machowino. (31 KB)
27. 30 września 2011 XI.109.2011 UCHWAŁA Nr XI.109.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ustka Nr XXXVII/445/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ustka. (148.6 KB)
28. 9 listopada 2011 XII.113.2011 UCHWAŁA Nr XII.113 .2011 RADY GMINY USTKA z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2011 rok. (153.1 KB)
29. 9 listopada 2011 XII.117.2011 UCHWAŁA Nr XII.117.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku na 2012 rok. (39.8 KB)
30. 9 listopada 2011 XII.118.2011 Uchwała z załącznikami
31. 9 listopada 2011 XII.119.2011 UCHWAŁA Nr XII.119.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok. (36.7 KB)
32. 9 listopada 2011 XII.120.2011 UCHWAŁA Nr XII.120.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2012 rok. (33.2 KB)
33. 9 listopada 2011 XII.121.2011 UCHWAŁA Nr XII.121.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej poboru (47.1 KB)
34. 9 listopada 2011 XII.122.2011 UCHWAŁA Nr XII.122.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej poboru (47 KB)
35. 9 listopada 2011 XII.123.2011 UCHWAŁA Nr XII.123.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie opłaty targowej. (31.8 KB)
36. 9 listopada 2011 XII.124.2011 UCHWAŁA Nr XII.124.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia opłaty od posiadania psów na 2012 rok oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa. (31.2 KB)
37. 30 listopada 2011 XIII.132.2011 UCHWAŁA Nr XIII.132.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Ustka (45.2 KB)
38. 30 listopada 2011 XIII.136.2011 UCHWAŁA Nr XIII.136.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej poboru (39.8 KB)
39. 30 listopada 2011 XIII.137.2011 UCHWAŁA Nr XIII.137.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XII.122.2011 Rady Gminy Ustka z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej poboru (42.6 KB)
40. 21 grudnia 2011 XIV.144.2011 Uchwała z załącznikami
41. 21 grudnia 2011 XIV.147.2011 UCHWAŁA NR XIV.147.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (37.6 KB)
42. 17 lutego 2012 XVI.157,2012 UCHWAŁA NR XVI.157.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/395/2006 Rady Gminy Ustka z dnia 20 października 2006 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce i nadania mu statutu. (653.7 KB)
43. 30 marca 2012 XVII.166.2012 UCHWAŁA NR XVII.166.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru połoŜonego w miejscowości Poddąbie, gmina Ustka. (284.6 KB)
44. 30 marca 2012 XVII.167.2012 UCHWAŁA NR XVII.167.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w miejscowości Poddąbie, gmina Ustka. (3.6 MB)
45. 30 marca 2012 XVII.168.2012 UCHWAŁA Nr XVII.168.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania infrastruktury technicznej - kanalizacji deszczowej. (84.7 KB)
46. 30 marca 2012 XVII.170.2012 UCHWAŁA Nr XVII.170.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 30 marca 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr XVII/190/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 04 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich. (88.7 KB)
47. 30 marca 2012 XVII.171.2012 UCHWAŁA Nr XVII.171.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabno. (761.4 KB)
48. 30 marca 2012 XVII.173.2012 UCHWAŁA Nr XVII.173.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ustka w 2012 roku. (178.3 KB)
49. 30 marca 2012 XVII.174.2012 UCHWAŁA Nr XVII.174.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska. (173.6 KB)
50. 30 marca 2012 XVII.176.2012 UCHWAŁA Nr XVII.176.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia statutu Uzdrowiska Ustka. (803.4 KB)
51. 18 maja 2012 XVIII.184.2012 UCHWAŁA NR XVIII.184.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 12/9, położonej w obrębie geodezyjnym Poddąbie, gmina Ustka. (2.4 MB)
52. 18 maja 2012 XVIII.187.2012 UCHWAŁA NR XVIII.187.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 18 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/400/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony oraz zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. (84.8 KB)
53. 18 maja 2012 XVIII.189.2012 UCHWAŁA NR XVIII.189.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabno. (714.1 KB)
54. 18 maja 2012 XVIII.190.2012 UCHWAŁA NR XVIII.190.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody na terenie Gminy Ustka. (77.4 KB)
55. 18 maja 2012 XVIII.192.2012 UCHWAŁA NR XVIII.192.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustka, w ramach stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz pensum dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych. (85.4 KB)
56. 18 maja 2012 XVIII.195.2012 UCHWAŁA NR XVIII.195.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.136.2011 Rady Gminy Ustka z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej poboru. (81.7 KB)
57. 18 maja 2012 XVIII.196.2012 UCHWAŁA NR XVIII.196.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII.122.2011 Rady Gminy Ustka z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej poboru. (81.6 KB)
58. 15 czerwca 2012 XIX.201.2012 UCHWAŁA NR XIX.201.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla publicznych szkół działających na terenie Gminy Ustka, prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego. (267.6 KB)
59. 15 czerwca 2012 XIX.211.2012 UCHWAŁA NR XIX.211.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/92/2007 w sprawie nadania nazw ulic w obrębie Rowy. (526.9 KB)
60. 10 sierpnia 2012 XX.219.2012 Uchwała Nr XX.219..2012 Rady Gminy Ustka z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Niestkowo w gminie Ustka (252.1 KB)
61. 10 sierpnia 2012 XX.222.2012 UCHWAŁA NR NR XX.222.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia lokalizacji przystanku autobusowego przy drodze wojewódzkiej nr 203 w miejscowości Duninowo, którego właścicielem jest Gmina Ustka oraz warunków i zasad korzystania z niego. (296.6 KB)
62. 10 sierpnia 2012 XX.226.2012 UCHWAŁA NR XX.226.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy. (82.9 KB)
63. 10 sierpnia 2012 XX.228.2012 UCHWAŁA NR XX.228.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/332/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej. (75.8 KB)
64. 10 sierpnia 2012 XX.230.2012 UCHWAŁA NR XX.230.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Machowino (236.5 KB)
65. 28 września 2012 XXI.235.2012 UCHWAŁA NR XXI.235.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 28 września 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (76.7 KB)
66. 28 września 2012 XXI.236.2012 UCHWAŁA NR XXI.236.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 28 września 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (73 KB)
67. 26 października 2012 XXII.247.2012 UCHWAŁA NR XXII.247.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku na 2013 rok. (78.8 KB)
68. 26 października 2012 XXII.248.2012 UCHWAŁA NR XXII.248.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok (78.4 KB)
69. 26 października 2012 XXII.249.2012 UCHWAŁA NR XXII.249.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 26 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2013 rok. (77.5 KB)
70. 26 października 2012 XXII.250.2012 UCHWAŁA NR XXII.250.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej poboru (87.6 KB)
71. 26 października 2012 XXII.251.2012 UCHWAŁA NR XXII.251.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej poboru. (87.1 KB)
72. 26 października 2012 XXII.252.2012 UCHWAŁA NR XXII.252.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 26 października 2012 r. w sprawie opłaty targowej. (80.9 KB)
73. 26 października 2012 XXII.253.2012 UCHWAŁA NR XXII.253.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia opłaty od posiadania psów na 2013 rok oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa. (83.6 KB)
74. 30 listopada 2012 XXIII.267.2012 UCHWAŁA NR XXIII.267.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ustka na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. (157.7 KB)
75. 30 listopada 2012 XXIII.268.2012 UCHWAŁA NR XXIII.268.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII.260.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 26 października 2012 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Ustka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia stałego zakazu ich sprzedaży, podawania i spożywania. (84.9 KB)
76. 30 listopada 2012 XXIII.269.2012 UCHWAŁA NR XXIII.269.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI.241.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/329/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi piekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII.261.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI.241.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/329/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. (83.7 KB)
77. 30 listopada 2012 XXIII.271.2012 UCHWAŁA NR XXIII.271.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. (74.8 KB)
78. 30 listopada 2012 XXIII.272.2012 UCHWAŁA NR XXIII.272.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (78.6 KB)
79. 30 listopada 2012 XXIII.273.2012 UCHWAŁA NR XXIII.273.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustka. (173.8 KB)
80. 30 listopada 2012 XXIII.274.2012 UCHWAŁA NR XXIII.274.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Ustka. (77.5 KB)
81. 30 listopada 2012 XXIII.275.2012 UCHWAŁA NR XXIII.275.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Ustka. (145.8 KB)
82. 30 listopada 2012 XXIII.276.2012 UCHWAŁA NR XXIII.276.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. (94.3 KB)
83. 30 listopada 2012 XXIII.277.2012 UCHWAŁA NR XXIII.277.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ustka (79.6 KB)
84. 30 listopada 2012 XXIII.278.2012 UCHWAŁA NR XXIII.278.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gm. Ustka. (90.7 KB)
85. 30 listopada 2012 XXIII.279.2012 UCHWAŁA NR XXIII.279.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gm. Ustka. (84.6 KB)
86. 30 listopada 2012 XXIII.281.2012 UCHWAŁA NR XXIII.281.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/277/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Przewłoka. (227.5 KB)
87. 20 grudnia 2012 XXIV.296.2012 UCHWAŁA NR XXIV.296.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Ustka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. (95.5 KB)
88. 20 grudnia 2012 XIV.300.2012

UCHWAŁA Nr XXIV.300.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2013 rok. (51.4 KB)

89. 28 lutego 2013 XXVI.306.2013 UCHWAŁA NR XXVI.306.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Ustka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia stałego zakazu ich sprzedaży, podawania i spożywania. (78.1 KB)
90. 28 lutego 2013 XXVI.307.2013 UCHWAŁA NR XXVI.307.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Duninowo. (201.2 KB)
91. 21 marca 2013 XXVII.325.2013 UCHWAŁA NR XXVII.325.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/2001 Rady Gminy Ustka z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Przewłoka. (1.6 MB)
92. 24 maja 2013 XXVIII.333.2013

Uchwała Nr XXVIII.333.2013 Rady Gminy Ustka z dnia 24 maja 2013roku w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Przewłoka w gminie Ustka (429.6 KB)

zał. Nr 1 (14.9 MB)

zał. Nr 2 (109.1 KB)

zał. Nr 3 (68 KB)

93. 24 maja 2013 XXVIII.335.2013 UCHWAŁA NR XXVIII.335.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska. (214.9 KB)
94. 24 maja 2013 XXVIII.336.2013 UCHWAŁA NR XXVIII.336.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustka  (170.7 KB)
95. 24 maja 2013 XXVIII.337.2013 UCHWAŁA NR XXVIII.337.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso. (114.4 KB)
96. 24 maja 2013 XXVIII.340.2013 UCHWAŁA NR XXVIII.340.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustka, w ramach stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz pensum dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia z dziećmi 5–letnimi w grupach mieszanych z dziećmi 6-letnimi. (104.3 KB)
97. 21 czerwca 2013 XXVIX.351.2013 UCHWAŁA NR XXIX.351.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ustka. (412.2 KB)
98. 30 sierpnia
2013
XXX.357.2013 UCHWAŁA NR XXX.357.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie połączenia instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Ustka z siedzibą w Zaleskich i Gminnej Biblioteki Publicznej w Objeździe z siedzibą w Zaleskich w jedną instytucję kultury o nazwie Centrum Kultury Gminy Ustka. (214.1 KB)
99. 30 sierpnia
2013
XXX.359.2013 UCHWAŁA NR XXX.359.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Przewłoka, Dębina i Gąbino (1.1 MB)
100. 30 sierpnia
2013
XXX.364.2013 UCHWAŁA NR XXX. 364.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustka. (169.6 KB)
101. 27 września 2013 XXXI.376.2013 UCHWAŁA NR XXXI.376.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 27 września 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wodnica. (221.7 KB)
102. 27 września 2013 XXXI.377.2013 UCHWAŁA NR XXXI.377.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody na terenie Gminy Ustka. (110 KB)
103. 27 września 2013 XXXI.378.2013 UCHWAŁA NR XXXI.378.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/400/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony oraz zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. (109 KB)
104. 15 listopada 2013 XXXII.383.2013 UCHWAŁA NR XXXII.383.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 rok (112.2 KB)
105. 15 listopada 2013 XXXII.384.2013 UCHWAŁA NR XXXII.384.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. (104.8 KB)
106. 15 listopada 2013 XXXII.385.2013 UCHWAŁA NR XXXII.385.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2014 rok. (109.4 KB)
107. 15 listopada 2013 XXXII.386.2013 UCHWAŁA NR XXXII.386.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wzorów formularzy dla celów podatku od nieruchomości (481.5 KB)
108. 15 listopada 2013 XXXII.387.2013 UCHWAŁA NR XXXII.387.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wzorów formularzy dla celów podatku rolnego. (470.9 KB)
109. 15 listopada 2013 XXXII.388.2013 UCHWAŁA NR XXXII.388.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wzorów formularzy dla celów podatku leśnego. (433.6 KB)
110. 15 listopada 2013 XXXII.389.2013 UCHWAŁA NR XXXII.389.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. (118.8 KB)
111. 15 listopada 2013 XXXII.390.2013 UCHWAŁA NR XXXII.390.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok. (94.4 KB)
112. 15 listopada 2013 XXXII.391.2013 UCHWAŁA NR XXXII.391.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej poboru. (101.5 KB)
113. 15 listopada 2013 XXXII.392.2013 UCHWAŁA NR XXXII.392.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej poboru. (102.8 KB)
114. 15 listopada 2013 XXXII.393.2013 UCHWAŁA NR XXXII.393.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie opłaty targowej. (114 KB)
115. 15 listopada 2013 XXXII.394.2013 UCHWAŁA NR XXXII.394.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia opłaty od posiadania psów na 2014 rok oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa. (117.5 KB)
116. 15 listopada 2013 XXXII.403.2013 UCHWAŁA NR XXXII.403.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dębina. (382.3 KB)
117. 15 listopada 2013 XXXII.405.2013 UCHWAŁA NR XXXII.405.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII.275.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Ustka. (204.7 KB)
118. 15 listopada 2013 XXXII.407.2013 UCHWAŁA Nr XXXII.407.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Wójtem Gminy Ustka w sprawie uregulowania sposobu zarządzania przystankami komunikacyjnymi
zlokalizowanymi na terenie Gminy Ustka w pasie drogi krajowej nr 21 (75.6 KB)
119. 15 listopada 2013 XXXIII.408.2013 UCHWAŁA NR XXXII.408.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Ustka w roku budżetowym 2014. (87.7 KB)
120. 19 grudnia 2013 XXXIII.409.2013 UCHWAŁA NR XXXIII.409.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Ustka w sprawie udzielenia dotacji na pokrycie przez Gminę Ustka części kosztów utrzymania uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zamieszkałych na terenie Gminy Ustka, a uczęszczających do szkół w Gminie Miasto Ustka. (183.4 KB)
121. 19 grudnia 2013 XXXIII.414.2013 UCHWAŁA NR XXXIII.414.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX.364.2013 Rady Gminy Ustka z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustka . (118.1 KB)
122. 19 grudnia 2013 XXXIII.415.2013 UCHWAŁA NR XXXIII.415.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Machowino. (266 KB)
123. 19 grudnia 2013 XXXIII.418.2013

UCHWAŁA Nr XXXIII.418.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2014 rok. (273.7 KB)

124. 17 stycznia 2014 XXXIV.419.2014 UCHWAŁA NR XXXIV.419.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020. (94.3 KB)
125. 17 stycznia 2014 XXXIV.420.2014 UCHWAŁA NR XXXIV.420.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020. (94.4 KB)
126. 17 stycznia 2014 XXXIV.421.2014 UCHWAŁA NR XXXIV.421.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. (149.6 KB)
127. 28 luty 2014 XXXVI.431.2014

UCHWAŁA NR XXXVI.431 .2014 RADY GMINY USTKA z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw gminy Ustka. (223.9 KB)

128. 28 luty 2014 XXXVI.437.2014 Uchwała Nr XXXVI.437.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rowy Gmina Ustka. (1.9 MB)
129. 28 luty 2014 XXXVI.439.2014 UCHWAŁA NR XXXVI.439.2014 RADY GMINY USTKAz dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Machowino. (227.9 KB)
130. 28 marzec 2014 XXXVII.453.2014 UCHWAŁA NR XXXVII.453.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ustka. (174.8 KB)
131. 28 marzec 2014 XXXVII.454.2014 UCHWAŁA NR XXXVII.454.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ustka na lata 2014 – 2020. (199.6 KB)
132. 28 marzec 2014 XXXVII.455.2014 UCHWAŁA NR XXXVII.455.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminów korzystania z boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustka. (257.5 KB)
133. 22 maja 2014 XXXVIII.463.2014 UCHWAŁA NR XXXVIII.463.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ustka. (423.3 KB)
134. 22 maja 2014 XXXVIII.465.2014 UCHWAŁA NR XXXVIII.465.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII.393.2013 Rady Gminy Ustka z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie opłaty targowej. (102.3 KB)
135. 27 czerwca 2014 XXXIX.474.2014 UCHWAŁA NR XXXIX.474.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Machowino (503.3 KB)
136. 27 czerwca 2014 XXXIX.475.2014 UCHWAŁA NR XXXIX.475.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII.259.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Ustka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. (97.6 KB)
137. 29 sierpnia 2014 XL.486.2014 UCHWAŁA NR XL.486.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Duninowo (270.9 KB) 
139.  29 sierpnia 2014  XL.487.2014 UCHWAŁA NR XL.487.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. (95.8 KB)
140.  29 sierpnia 2014  XL.488.2014 UCHWAŁA NR XL.488.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV.296.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Ustka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. (193.8 KB)
141. 29 sierpnia 2014   XL.489.2014 UCHWAŁA NR XL.489.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI.244.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Ustka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do rady gminy. (199.2 KB)
142. 26 września 2014  XLI.500.2014 UCHWAŁA NR XLI.500.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w miejscowości Poddąbie, gmina Ustka. (7.8 MB) 
143.  26 września 2014  XLI.501.2014 UCHWAŁA NR XLI. 501.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 26 września 2014 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wytowno. (338.7 KB)
144.  23 października 2014  XLII.504.2014 UCHWAŁA NR XLII.504 .2014 RADY GMINY USTKA z dnia 23 października 2014 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok. (101.9 KB)
145.   23 października 2014  XLII.505.2014 UCHWAŁA NR XLII.505.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 23 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2015 rok. (96.7 KB)
146.   23 października 2014 XLII.506.2014  UCHWAŁA NR XLII.506.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 23 października 2014 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok. (101.3 KB)
 147.   23 października 2014 XLII.507.2014  UCHWAŁA NR XLII.507.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej poboru. (106.8 KB)
 148.   23 października 2014  XLII.508.2014 UCHWAŁA NR XLII.508.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej poboru (108.7 KB)
 149.   23 października 2014  XLII.509.2014 UCHWAŁA NR XLII.509.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 23 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej. (106.2 KB)
 150.   23 października 2014 XLII.510.2014  UCHWAŁA NR XLII.510.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia opłaty od posiadania psów oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa. (106.7 KB)
151.   23 października 2014 XLII.511.2014 

UCHWAŁA NR XLII.511.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miejscowości Przewłoka, gmina Ustka. (4.6 MB)

Załącznik nr 3 (63 KB)

 

152.   23 października 2014  XLII.514.2014

UCHWAŁA NR XLII.514.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 23 października 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Duninowo. (238.3 KB)

 153.   23 października 2014  XLII.515.2014

UCHWAŁA NR XLII.515.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX.364.2013 Rady Gminy Ustka z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustka. (127.4 KB)

 154.   23 października 2014  XLII.516.2014

UCHWAŁA NR XLII.516.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz tych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie Gminy Ustka. (312.8 KB)

 155.   23 października 2014  XLII.517.2014

UCHWAŁA NR XLII.517.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. (96.2 KB)

156.   23 października 2014 XLII.518.2014 

UCHWAŁA NR XLII.518.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 23 października 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. (115.7 KB)

KADENCJA 2014 - 2018

157. 10 grudnia 2015 III.8.2015

UCHWAŁA NR III.8.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII.504.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 23 października 2014 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok. (101.1 KB)

 158.  19 grudnia 2015 IV.10.2014

UCHWAŁA NR IV.10.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII.515.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX.364.2013 Rady Gminy Ustka z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustka oraz Uchwały Nr XXXIII.414.2013 Rady Gminy Ustka z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX.364.2013 Rady Gminy Ustka z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustka (106 KB)

159. 19 grudnia 2015   IV.14.2014

UCHWAŁA NR IV.14.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy. (343 KB)

160.  19 grudnia 2015  IV.19.2014

 

UCHWAŁA Nr IV.19.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2015 rok. (307.3 KB)

 

161.  12 lutego 2015 V.26.2015 Uchwała Nr V.26.2015 Rady Gminy Ustka z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno – wschodniego fragmentu obrębu geodezyjnego Dębina w Gminie Ustka. (12.5 MB) 
 162.  12 lutego 2015  V.27.2015 UCHWAŁA NR V.27.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Redwanki (168.1 KB)
163.  12 lutego 2015  V.28.2015 UCHWAŁA NR V.28.2015 RADY GMINY USTKA  z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wodnica (186.9 KB)
164. 12 lutego 2015   V.29.2015 UCHWAŁA NR V.29.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wodnica (187.7 KB)
165. 26 marca 2015 VI.45.2015 UCHWAŁA Nr VI.45.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy (235.1 KB)
166.  26 marca 2015 VI.50.2015  UCHWAŁA NR VI.50.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV.296.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie podziału gminy Ustka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. (233.7 KB)
167.  26 marca 2015 VI.51.2015  UCHWAŁA NR VI.51.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabno (197.3 KB)
168.  26 marca 2015  VI.52.2015 UCHWAŁA NR VI.52.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Lędowo w Gminie Ustka. (1.4 MB)
169.  26 marca 2015  VI.54.2015 UCHWAŁA NR VI.54.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie obowiązujących na drugim etapie kryteriów rekrutacji do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustka (102.5 KB)
 170.  26 marca 2015 VI.56.2015  UCHWAŁA Nr VI.56.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu profilaktycznych szczepień dzieci zamieszkałych na terenie gminy Ustka przeciwko pneumokokom na lata 2015 - 2017”. (317.4 KB)
 171.  26 marca 2015 VI.57.2015  UCHWAŁA Nr VI.57.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Ustka na lata 2015 – 2016”. (221.6 KB)
172.  20 maja 2015  VII.69.2015 UCHWAŁA Nr VII.69.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie podziału sołectwa Grabno na dwa odrębne sołectwa Grabno oraz Zimowiska (452.9 KB)
173.  20 maja 2015 VII.75.2015 UCHWAŁA Nr VII.75.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII.454.2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ustka na lata 2014 – 2020. (208 KB)
174.  26 czerwca 2015  VIII.80.2015

UCHWAŁA Nr VIII.80.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów
inwestycji związanych z ochroną środowiska

175.  26 czerwca 2015  VIII.83.2015

UCHWAŁA Nr VIII.83.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi

176. 26 czerwca 2015 VIII.85.2015

UCHWAŁA NR VIII.85.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV.296.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Ustka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

177. 26 czerwca 2015  VIII.91.2015 

UCHWAŁA Nr VIII.91.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/212/2008 Rady Gminy Ustka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia stref płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach na terenie miejscowości Rowy, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Ustka Nr XXV/302/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/402/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 19 lutego 2010 roku.

178. 27 sierpnia 2015 X.96.2015 UCHWAŁA Nr X.96.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska
179. 27 sierpnia 2015   X.105.2015

UCHWAŁA Nr X.105.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Zimowiska

 180. 27 sierpnia 2015 X.99.2015

UCHWAŁA NR X.99.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Niestkowo

181. 27 sierpnia 2015   X.100.2015

UCHWAŁA NR X.100.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Machowino

 182.  27 sierpnia 2015 X.101.2015

UCHWAŁA NR X.101.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wytowno.

183. 30 września 2015 X.104.2015

UCHWAŁA Nr X.104.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Grabno

184. 30 września 2015   XI.116.2015

UCHWAŁA Nr XI.116.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 30 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

 185.  30 września 2015 XI.119.2015

UCHWAŁA Nr XI.119.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/347/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 18 września
2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/213/2008 Rady Gminy Ustka z dnia 28 sierpnia 2008 roku zmieniającej Uchwałę Nr XX/214/2004 Rady Gminy Ustka z dnia
27 października 2004 rokuw sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Ustka do kategorii dróg gminnych

 186.  30 września 2015  XI.120.2015

UCHWAŁA XI.120.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 30 września 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Przewłoka - Osiedle, gm. Ustka.

 187.  30 września 2015 XI.122.2015

UCHWAŁA NR XI.122.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Modlinek.

 188.  30 września 2015 XI.123.2015

UCHWAŁA NR XI.123.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Poddąbie.

189. 29 października 2015 XII.130.2015

UCHWAŁA Nr XII.130.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XL.487.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 29 sierpnia 2014 roku
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 190.  27 listopada 2015  XIII.135.2015  UCHWAŁA Nr XIII.135.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
191. 27 listopada 2015  XIII.136.2015  UCHWAŁA Nr XIII.136.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok
192.  27 listopada 2015  XIII.137.2015  UCHWAŁA Nr XIII.137.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wzorów formularzy dla celów podatku od nieruchomości.
 193.  27 listopada 2015 XIII.138.2015 UCHWAŁA Nr XIII.138.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wzorów formularzy dla celów podatku leśnego.
 194.  27 listopada 2015  XIII.139.2015 UCHWAŁA Nr XIII.139.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wzorów formularzy dla celów podatku rolnego.
 195.  27 listopada 2015  XIII.140.2015

UCHWAŁA Nr XIII.140.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od
osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

196.  27 listopada 2015  XIII.141.2015

UCHWAŁA Nr XIII.141.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia opłaty od posiadania psów oraz poboru tej opłaty
w drodze inkasa.

197.  27 listopada 2015  XIII.143.2015

UCHWAŁA Nr XIII.143.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz
sposobu jej poboru

198.  27 listopada 2015 XIII.144.2015 UCHWAŁA Nr XIII.144.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej.
 199.  27 listopada 2015  XIII.145.2015

UCHWAŁA Nr XIII.145.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały XXVIII.337.2013 Rady Gminy Ustka z dnia 24 maja 2013 roku
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso.

200.  27 listopada 2015  XIII.147.2015 UCHWAŁA Nr XIII.147.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Ustka.
201.  27 listopada 2015  XIII.148.2015 UCHWAŁA Nr XIII.148.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 202.  27 listopada 2015  XIII.153.2015 UCHWAŁA Nr XIII.153.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zwalczania rosliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu Gminy Ustka.
 203. 27 listopada 2015   XIII.156.2015 UCHWAŁA NR XIII.156.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bałamątek 
 204.  27 listopada 2015  XIII.157.2015 UCHWAŁA NR XIII.157.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Charnowo. 
205. 23 grudnia 2015 XIII.161.2015 UCHWAŁA Nr XIV.161.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie Statutu Gminy Ustka
206.  12 lutego 2016 XV.174.2016

UCHWAŁA Nr XV.174.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na
obszarze Gminy Ustka.

 207.  12 lutego 2016  XV.186.2016

UCHWAŁA NR.XV. 186. 2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały NR XXX.357.2013 z dnia z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie
połączenia instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Ustka z siedzibą w Zaleskich i Gminnej Biblioteki Publicznej w Objeździe z siedzibą w Zaleskich w jedną instytucję kultury o nazwie Centrum Kultury Gminy Ustka.

 208. 12 lutego 2016   XV.198.2016

UCHWAŁA Nr XV.189. 2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie
realizacji inwestycji celu publicznego - budowy stacji 110/15 kV GPZ Rowy oraz budowy napowietrznej dwutorowej linii 110 kV

209. 12 lutego 2016  XV.193.2016

UCHWAŁA Nr XV.193.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
i do klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustka, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

210.  18 marca 2016 XVI.196.2016

UCHWAŁA Nr XVI.196.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów

211. 18 marca 2016  XVI.197.2016 UCHWAŁA Nr XVI.197.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 18 marca 2016 roku sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej 
 212. 29 kwietnia 2016 XVII.220.2016

UCHWAŁA NR XVII.220. 2016 RADY GMINY USTKA z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę NrXIII.132.2011 Rady Gminy Ustka z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawiezasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Ustka.

213. 29 kwietnia 2016  XVII.219.2016

UCHWAŁA Nr XVII.219.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 29 kwietnia 2016 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII.455.2014 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z
placów zabaw oraz regulaminów korzystania z boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustka.

214.  29 kwietnia 2016  XVII.218.2016

UCHWAŁA Nr XVII.218.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów

215. 29 kwietnia 2016  XVII.217.2016

UCHWAŁA NR XVII.217.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustka, w ramach stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz pensum dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia z dziećmi 5 – letnimi w grupach mieszanych z dziećmi 6 letnimi

216. 29 kwietnia 2016  XVII.216.2016

UCHWAŁA Nr XVII.216.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI.197.2016 Rady Gminy Ustka z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

217. 29 kwietnia 2016  XVII.210.2016

UCHWAŁA Nr XVII.210.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały NR XIII.148.2015 Rady Gminy Ustka z dnia 27 listopada 2015
roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

218.  20 maja 2016  XVIII.237.2016

UCHWAŁA Nr XVIII.237.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Zespołu Obsługi Szkół Gminy Ustka w celu zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz nadania jej statutu

219. 20 maja 2016   XVIII.235.2016

UCHWAŁA NR XVIII.235.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ustka

 220.  20 maja 2016  XVIII.231.2016

UCHWAŁA Nr XVIII.231.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustka.

 221.  20 maja 2016 XVIII.230.2016

UCHWAŁA Nr XVIII.230.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

222.  20 maja 2016 XVIII.229.2016

UCHWAŁA Nr XVIII.229.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz tych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie Gminy Ustka.

223. 20 maja 2016  XVIII.228.2016

UCHWAŁA Nr XVIII.228.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ustka

224.  29 czerwca 2016  XIX.253.2016

UCHWAŁA NR XIX.253.2016 RADY GMINY USTKA  z dnia 29 czerwca 2016 r.  w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Ustka

 225.  29 czerwca 2016 XIX.252.2016

UCHWAŁA NR XIX.252.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Zimowiska

 226.  29 czerwca 2016 XIX.251.2016

UCHWAŁA NR XIX.251.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Grabno

227.   29 czerwca 2016  XIX.250.2016

UCHWAŁA Nr XIX.250.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Przewłoka

 228.   29 czerwca 2016  XIX.245.2016

UCHWAŁA Nr XIX.245.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII.231.2016 Rady Gminy Ustka z dnia 20 maja 2016
roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustka.

229.   29 czerwca 2016 XIX.256a.2016

UCHWAŁA Nr XIX.256a.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie likwidacji stref płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach na terenie miejscowości Rowy

230.   29 czerwca 2016  XIX.255.2016

UCHWAŁA Nr XIX.255.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

 231. 26 sierpnia 2016 XXI.262.2016

UCHWAŁA NR XXI.262.2016  RADY GMINY USTKA  z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ustce  do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej  o charakterze socjalnym

232. 26 sierpnia 2016  XXI.261.2016

UCHWAŁA Nr XXI.261.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ustka

233.  26 sierpnia 2016 XXI.259.2016

UCHWAŁA Nr XXI.259.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

234. 27 października 2016 XXII.277.2016

UCHWAŁA Nr XXII.277.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

235. 27 października 2016  XXII.278.2016

UCHWAŁA Nr XXII.278.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 27 października 2016 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2017 rok

236. 27 października 2016   XXII.279.2016

UCHWAŁA Nr XXII.279.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej poboru

237.  27 października 2016  XXII.280.2016

UCHWAŁA Nr XXII.280.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej poboru

 238.  27 października 2016  XXII.281.2016

UCHWAŁA Nr XXII.281.2016 RADY GMINY USTKA  z dnia 27 października 2016 roku w sprawie opłaty targowej.

 239.  27 października 2016  XXII.283.2016

UCHWAŁA Nr XXII.283.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 27 października 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 240.  27 października 2016  XXII.284.2016

UCHWAŁA Nr XXII.284.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 27 października 2016 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

241.  27 października 2016  XXII.289.2016

 

UCHWAŁA Nr XXII.289.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.250.2016 Rady Gminy Ustka z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Przewłoka

zał. graficzny

242. 27 października 2016   XXII.292.2016

 

UCHWAŁA NR XXII.292.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przewłoka

zał. graficzny

243.  25 listopada 2016 XXIII.298.2016

UCHWAŁA Nr XXIII.298.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rowy

 244.  25 listopada 2016 XXIII.301.2016

UCHWAŁA Nr XXIII.301.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 25 listopada 2016 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/252/2008 Rady Gminy Ustka z dnia 20 listopada 2008 roku w
sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

 245.  25 listopada 2016 XXIII.307.2016

UCHWAŁA Nr XXIII.307.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami
brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Ustka na lata 2017 – 2020”.

246.  16 grudnia 2016  XXIV.319.2016

UCHWAŁA Nr XXIV.319.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII.309.2016 Rady Gminy Ustka z dnia 25 listopada 2016
roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

247.  16 grudnia 2016   XXIV.327.2016

UCHWAŁA NR XXIV.327.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

 248.  10 lutego 2017   XXV.329.2017

UCHWAŁA XXV.329.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr 90, 91, 92, 45 i 47, położone w obrębie geodezyjnym Niestkowo, gm. Ustka

załącznik

249.  10 lutego 2017   XXV.330.2017

Uchwała Nr XXV.330.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Duninowo PGR, gmina Ustka

załącznik

 250.  10 lutego 2017 XXV.334.2017 

Uchwała Nr XXV.334.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XVIII.229.2016 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz tych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie Gminy Ustka.

251.  10 lutego 2017 XXV.337.2017 

Uchwała Nr XXV.337.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów znajdujących się na terenie Gminy Ustka.

 252.  10 lutego 2017 XXV.343.2017 

Uchwała Nr XXV.343.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 10 lutego 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXIV.327.2016 Rady Gminy Ustka z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

253.  10 lutego 2017  XXV.344.2017

Uchwała Nr XXV.344.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

 254. 24 marca 2017  XXVII.352.2017

UCHWAŁA Nr XXVII.352.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Ustka w sprawie
wzajemnego powierzenia zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków

 255. 24 marca 2017  XXVII.353.2017 

UCHWAŁA Nr XXVII.353.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Ustka dot. współdziałania
w celu wspólnej realizacji inwestycji pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce wraz z kolektorami przerzutowymi".

256.  24 marca 2017  XXVII.357.2017

UCHWAŁA Nr XXVII.357.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Duninowo.

 257.  24 marca 2017 XXVII.358.2017 

UCHWAŁA Nr XXVII.358.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Przewłoka

258.  24 marca 2017  XXVII.359.2017 UCHWAŁA Nr XXVII.359.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/326/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przewłoka. 
 259.  24 marca 2017  XXVII.360.2017

UCHWAŁA Nr XXVII.360.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do
publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ustka, a także inne organy, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określeniu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2017/2018.

260.  24 marca 2017  XXVII.360.2017

UCHWAŁA Nr XXVII.361.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów
przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ustka, a także inne organy, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

261.  24 marca 2017  XXVII.362.2017

UCHWAŁA Nr XXVII.362.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 
Liczba odwiedzin : 8624
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Frankiewicz
Czas wytworzenia: 2015-07-28 10:54:35
Czas publikacji: 2017-04-20 12:01:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak