Wersja archiwalna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Redwanki i Wytowno Kolonia” 

 

UWAGA !!!

- Zapytania Wykonawców - 16.02.2017 r.

- Informacja z otwarcia Ofert

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 do SIWZ – Informacja w zakresie grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób (część I + część II)

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót (część I + część II)

Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy (część I + część II)

Załącznik nr 8 do SIWZ – Plany sytuacyjne:

Redwanki: 1, 2, 3.

Wytowno Kolonia: 1, 2, 3.

Załącznik nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót: Redwanki, Wytowno Kolonia

Załącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: Redwanki, Wytowno Kolonia

 

 

 

/-/ Wójt Gminy Ustka

Anna Sobczuk – Jodłowska

UWAGA !

- Zapytania Wykonawców - 16.02.2017 r.

-- pytania Wykonawców

-- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

 

 
/-/ wz. WÓJTA 

 

Krzysztof Wysocki

 

Zastępca Wójta Gminy Ustka

 

 

 

- Informacja z otwarcia Ofert 

 

/-/ Wójt Gminy Ustka

Anna Sobczuk - Jodłowska 

 
 
 
 

Liczba odwiedzin : 229
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Monika Adamczewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Adamczewska
Czas wytworzenia: 2017-02-07 10:25:44
Czas publikacji: 2017-03-08 12:40:06
Data przeniesienia do archiwum: 2017-03-19