Wersja archiwalna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową drogi gminnej nr 101843G wraz z dojazdami w m. Dominek 

 

- Informacja z otwarcia Ofert - 06.03.2017 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 do SIWZ – Informacja w zakresie grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót

Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy

Załącznik nr 8 do SIWZ – Plany sytuacyjne: 1, 2

Załącznik nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót

Załącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 

wz. Wójta Gminy Ustka

Krzysztof Wysocki

Zastępca Wójta Gminy Ustka

- Informacja z otwarcia Ofert

/-/ Wójt Gminy Ustka

Anna Sobczuk - Jodłowska

 

 

Liczba odwiedzin : 179
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Monika Adamczewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Adamczewska
Czas wytworzenia: 2017-02-15 08:56:29
Czas publikacji: 2017-03-06 10:38:29
Data przeniesienia do archiwum: 2017-03-11