Zarządzenie Nr 120.58.2017 Wójta Gminy Ustka z dnia 05 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w drodze konkursu nr RPPM.06.01.02-IZ.00-22-002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 Oś priorytetowa 6 Integracja Działanie 6.1 Aktywna integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowa, którego realizatorem będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce. 

 
 
Liczba odwiedzin : 174
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Korniluk
Czas wytworzenia: 2017-12-05 13:12:09
Czas publikacji: 2017-12-05 13:12:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak