Protokół z przebiegu prac Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ.00-22-002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Os priorytetowa 6 integracja Działanie 6.1 Aktywna integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa, którego realizatorem będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce 

 
 
Liczba odwiedzin : 143
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Alicja Roguszczak
Czas wytworzenia: 2017-12-28 11:14:01
Czas publikacji: 2017-12-28 11:14:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak