OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6733.19.2.2018.BW 

 

 

Ustka, dnia 14 maja 2018 roku

 

GEO. 6733.19.2.2018.BW

 

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA

 

 Podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.), w dniu 11 maja 2018 roku na wniosekPana Zdzisława Gośniaka reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe ELEKTROSEP Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Wodnica, gm. Ustka.

Lokalizacja inwestycji działki nr: 145/2, 155/2 obręb geodezyjny Wodnica, gmina Ustka.

W związku z powyższym wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Ustka przy ul. Dunina 24 (pok. nr 2) lub telefonicznie pod numerem 815-24-56, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.Sołtys Sołectwa Wodnica, gmina Ustka - z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń
na okres 14 dni oraz poinformowanie tutejszego urzędu pisemnie lub telefonicznie
o dacie wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka.

3. BIP Urzędu Gminy Ustka.

4. a/a.

 

 

Liczba odwiedzin : 18
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Brygida Wytrwał
Osoba odpowiedzialna za informację : Brygida Wytrwał
Czas wytworzenia: 2018-05-15 09:08:56
Czas publikacji: 2018-05-15 09:08:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak