Projekty uchwał na XLI Sesję Rady Gminy Ustka w dniu 24 maja 2018 roku 

 

 

Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1)      zmiany Uchwały Nr XXXIX.483.2018 Rady Gminy Ustka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przewłoka,

2)      nadania nazwy ulicy w miejscowości Pęplino,

3)      zawarcia umowy partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „Zdrowi -Aktywni - Konstruktywni”, na którego dofinansowanie złożono Wniosek w ramach Działania 05.04 Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPPM.05.04.02-IZ.00-22-002/17,

         Załącznik

4)      ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Ustka,

5)      ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Ustka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia stałego zakazu ich sprzedaży, podawania i spożywania,

6)      wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Ustka,

7)      zmiany Uchwały Nr XXXIX.496.2018 Rady Gminy Ustka z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 110G na odcinku Krężołki – Starkowo (Gmina Ustka)”,

8)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2018 – 2024,

9)      zmian w budżecie gminy Ustka na 2018 rok,

10)  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia z dziećmi 5-letnimi  w grupach mieszanych z dziećmi 6-letnimi zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ustka,

11)  nadania imienia Szkole Podstawowej w Objeździe,

12)  zmiany uchwały Nr XXXVII.456.2018 Rady Gminy Ustka z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu do 31 grudnia 2030 roku, nieruchomości położonej w obrębie miasta Ustka przy ul. Darłowskiej 3b, stanowiącej własność Gminy Ustka,

13)  zlecenia Komisji Rewizyjnej dokonania kontroli w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ustka z dnia 16 kwietnia 2018 roku.

 

Liczba odwiedzin : 55
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Natalia Słatwińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Natalia Słatwińska
Czas wytworzenia: 2018-05-17 08:27:58
Czas publikacji: 2018-05-17 08:27:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak