Wersja archiwalna

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do zbycia - Dębina dz. nr 589 

 

 

Działając w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 121 ze zm./

WÓJT GMINY USTKA

 

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niżej wymienioną nieruchomość stanowiącą mienie komunalne Gminy Ustka:

 

Obręb, księga

wieczysta

Numer

działki

Powierzchnia działki [m2]

Cena wywoławcza

działki netto [zł]

Dębina

SL1S/00040179/6

589

1497

90.000,00

 

Działka Nr 589 o pow. 0,1497 hastanowi niezabudowaną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SL1S/00040179/6, o pow. 0,1497 ha oraz którazgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Dębina zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr I/4/98 z dnia 6.04.1998 roku oraz uchwałą Rady Gminy Ustka Nr II/22/98 z dnia 8.06.1998 roku (Dz. Urz. Województwa Słupskiego Nr 17, poz. 70; 71 z dnia 10.08.1998 roku) posiada następujące przeznaczenie: symbol w planie 39.UTL – zmienia się dotychczasowy sposób użytkowania terenu. Ustala się zabudowę letniskową jako obowiązującą. Działka leży w obszarze chronionego krajobrazu „Pas pobrzeża na wschód od Ustki” oraz w granicy pasa ochronnego. Możliwość przyłączy do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Do działki prowadzi droga szutrowa.

Nieruchomość będąca przedmiotem wykazu stanowi teren podmokły. Wszelkie czynności umożliwiające jej zabudowę Nabywca wykona na własny koszt, własnym staraniem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa miejscowego. Dokonane czynności nie będą mogły ponadto zmieniać stosunków wodnych i wpływać negatywnie na nieruchomości sąsiednie.

UWAGA:

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT.

Osoby, którym w myśl art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości, winny zgłosić wnioski o jej nabycie w terminie do dnia 23 lipca 2018 roku.

Wykaz umieszczony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Ustce, ul. Dunina 24 /parter/ w okresie od 11 czerwca 2018 roku do 02 lipca 2018 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ustce, pokój 1 tel. (59) 8152-409 lub 8146-044 wew. 431, fax. (59) 8144-257.

 

Załączniki

Dębina dz. nr 589

Data: 2018-06-08 08:00:12 Rozmiar: 66.49k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 199
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Sylwia Molenda-Skóra
Osoba odpowiedzialna za informację : Sylwia Molenda-Skóra
Czas wytworzenia: 2018-06-11 07:20:31
Czas publikacji: 2018-06-11 07:23:02
Data przeniesienia do archiwum: 2018-07-23