OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO.6733.24.9.2018.BW 

 

 

Ustka, dnia 12 czerwca 2018 roku

 

GEO.6733.24.9.2018.BW

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA

 

 Podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 36 K.p.a., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zmianami), ulega przesunięciu termin wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie iluminacji kościoła w miejscowości Charnowo zlokalizowanego na działkach nr: 24/4 i części działki nr 128/5 w obrębie geodezyjnym Charnowo, gmina Ustkaz uwagi na fakt przesłania projektu decyzji do uzgodnienia ze Starostą Słupskim, Państwowym Gospodarstwem Wodnym RZGW w Gdańsku, Zarządem Dróg Powiatowych w Słupsku oraz Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Słupsku, zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy na dzień 16 lipca 2018 roku.

 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 36 § 1 i 37 § 3 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Ustka. W myśl art. 37 § 2 ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Sołtys Sołectwa Charnowo, gmina Ustka - z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń
na okres 14 dni oraz poinformowanie tutejszego urzędu pisemnie lub telefonicznie
o dacie wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka.

3. BIP Urzędu Gminy Ustka.

4. a/a.

___________________________________________________________________________________________________

URZĄD GMINY USTKA - CERTYFIKAT ISO 9001:2008

Tel. 059/814 60 44 fax 059/814 42 57 www.ustka.ug.gov.pl e-mail: b.wytrwal@ustka.ug.gov.pl

Sporządziła: Brygida Wytrwał Telefon:059/ 815 24 56

 

Liczba odwiedzin : 19
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Brygida Wytrwał
Osoba odpowiedzialna za informację : Brygida Wytrwał
Czas wytworzenia: 2018-06-12 15:37:57
Czas publikacji: 2018-06-12 15:37:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak