Wersja archiwalna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi wraz z chodnikiem i oświetleniem od ul. A. Krajowej do ul. Wczasowej w m. Przewłoka 

 

- Informacja z otwarcia Ofert

 

Budowa drogi wraz z chodnikiem i oświetleniemod ul. A. Krajowej do ul. Wczasowej w m. Przewłoka

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

 

Załącznik nr do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

 

Załącznik nr 4 do SIWZ – Informacja w zakresie grupy kapitałowej

 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób

 

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót

 

Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy

 

Załącznik nr 8 do SIWZ – Dokumentacja techniczna

 

Załącznik nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót

 

Załącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 

 

 - Informacja z otwarcia Ofert - 29.06.2018 r. 

 

 

 

 

/-/ Wójt Gminy Ustka

 

Anna Sobczuk – Jodłowska

 

 

Liczba odwiedzin : 155
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Monika Adamczewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Adamczewska
Czas wytworzenia: 2018-06-13 10:17:43
Czas publikacji: 2018-06-29 10:21:14
Data przeniesienia do archiwum: 2018-07-02