OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO.6733.21.12.2018.BW 

 

 

Ustka dnia 14 czerwca 2018 roku

 

GEO.6733.21.12.2018.BW

 

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257 ze zm.),w związku z pismami Pana Zdzisława Gośniaka, działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot z dnia 12 czerwca 2018 roku oraz 14 czerwca 2018 roku (data wpływu do tutejszego Urzędu)

zawiadamiam

o wyłączeniu działki nr 66 i włączeniu działki nr 493 położonych w obrębie geodezyjnym Starkowo, gmina Ustka z procedury pozyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Starkowo na działkach nr: 496, 504, 503, 55, 490, 418, 570, 61/3, 493 w obrębie geodezyjnym Starkowo, gmina Ustka”.

W związku z powyższym wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Ustka przy ul. Dunina 24 (pok. nr 2) lub telefonicznie pod numerem 815-24-56, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.Sołtys Sołectwa Starkowo, gmina Ustka - z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni oraz poinformowanie tutejszego urzędu pisemnie lub telefonicznie o dacie wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka.

3. BIP Urzędu Gminy Ustka.

4. a/a.

 

 

Liczba odwiedzin : 20
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Brygida Wytrwał
Osoba odpowiedzialna za informację : Brygida Wytrwał
Czas wytworzenia: 2018-06-14 11:48:18
Czas publikacji: 2018-06-14 11:48:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak