OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Pęplino, gm. Ustkawraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 
 

Ustka, dnia 31 lipca 2018 roku

GEO. 6721.3.42.2017.BW

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY USTKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Pęplino, gm. Ustkawraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVIII.368.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 27 kwietnia 2017 r.,zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Pęplino, gm. Ustkawraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektu planu.

Projekt ww. planu miejscowego oraz prognoza oddziaływania na środowisko zostaną wyłożone do publicznego wglądu w dniach od8 sierpnia 2018 roku do 6 września2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, w pokoju nr 2 w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Ustka pod adres: http://bip.ustka.ug.gov.pl (w dziale „PLANOWANIE PRZESTRZENNE”, w zakładce: „Plany w trakcie realizacji wyłożone do publicznego wglądu”).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu20 sierpnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka o godzinie 10.00,w sali konferencyjnej – I piętro.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi do projektu planu miejscowego należy wnieść na piśmie do Wójta Gminy Ustka na adres: Urząd Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2018 roku. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

  1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) lub

  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm) lub

  3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art 46 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do Wójta Gminy Ustka na adres: Urząd Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka lub na adres e-mail: urzad@ustka.ug.gov.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
27.09.2018 roku.

 

 

Załączniki

Rysunek planu.pdf

Data: 2018-08-03 11:39:52 Rozmiar: 1.48M Format: .pdf Pobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko.pdf

Data: 2018-08-03 11:39:52 Rozmiar: 1.27M Format: .pdf Pobierz

projekt uchwaly peplino.pdf

Data: 2018-08-08 09:35:37 Rozmiar: 162.5k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 66
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Wytrwał Brygida
Czas wytworzenia: 2018-08-03 11:39:52
Czas publikacji: 2018-08-08 09:35:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak