OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6733.45.5.2018.BW 

 
 

Ustka, dnia 7 sierpnia 2018 roku

GEO. 6733.45.5.2018.BW

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY USTKA

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Duninowo na działce ewidencyjnej nr 381/1 położonej w obrębie geodezyjnym Duninowo, gmina Ustka.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że przepis art. 10 § 1 k.p.a. jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Z dokumentami w w/w sprawie można się zapoznać w siedzibie tut. urzędu w pokoju nr 2 (parter) w godz. 730 do 1400 i wypowiedzieć się w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.Sołtys Sołectwa Duninowo, gmina Ustka - z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń
na okres 14 dni oraz poinformowanie tutejszego urzędu pisemnie lub telefonicznie
o dacie wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka.

3. BIP Urzędu Gminy Ustka.

4. a/a.

 
Liczba odwiedzin : 21
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Brygida Wytrwał
Osoba odpowiedzialna za informację : Brygida Wytrwał
Czas wytworzenia: 2018-08-07 17:43:41
Czas publikacji: 2018-08-07 17:43:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak