OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO.6733.22.18.2018.BW 

 
 

Ustka, dnia 8 sierpnia 2018 roku

 

GEO.6733.22.18.2018.BW

 

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA

 

 Podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 36 K.p.a., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zmianami), w związku z włączeniem działek nr: 94/2, 85/1, 77/3 położonych w obrębie geodezyjnym Machowino, gmina Ustka do procedury pozyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie iluminacji kościoła w miejscowości Machowino - lokalizacja inwestycji działki nr: 95, 97, 346 obręb geodezyjny Machowino, gmina Ustka”, ulega przesunięciu termin wydania ww. decyzji z uwagi na fakt przesłania projektu decyzji do uzgodnienia ze Starostą Słupskim, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Słupsku oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku, zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

W związku z powyższym wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy na dzień 9 września 2018 roku.

 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 36 § 1 i 37 § 3 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Ustka. W myśl art. 37 § 2 ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Sołtys Sołectwa Machowino, gmina Ustka - z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń
na okres 14 dni oraz poinformowanie tutejszego urzędu pisemnie lub telefonicznie
o dacie wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka.

3. BIP Urzędu Gminy Ustka.

4. a/a.

___________________________________________________________________________________________________

URZĄD GMINY USTKA - CERTYFIKAT ISO 9001:2008

Tel. 059/814 60 44 fax 059/814 42 57 www.ustka.ug.gov.pl e-mail: b.wytrwal@ustka.ug.gov.pl

Sporządziła: Brygida Wytrwał Telefon:059/ 815 24 56

 
Liczba odwiedzin : 20
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Brygida Wytrwał
Osoba odpowiedzialna za informację : Brygida Wytrwał
Czas wytworzenia: 2018-08-08 08:18:10
Czas publikacji: 2018-08-08 08:18:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak