OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6733.9.29.2018.BW 

 
 

Ustka, dnia 10 sierpnia 2018 roku

 

GEO. 6733.9.29.2018.BW

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA

 

 

Działając na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 53 ust. 4 projekt decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej 0,4 kV oraz rozbiórce sieci napowietrzno - kablowej 0,4 kV w miejscowości Dalimierz Przewłocki, gmina Ustka. Lokalizacja inwestycji na działkach ewidencyjnych nr: 19/10, 19/68, 19/3, 19/65, 19/4, 19/6, 19/66, 19/67, 295, 33, 34, 35 położonych w obrębie geodezyjnym Wytowno oraz na działkach ewidencyjnych nr: 347, 345, 359, 350/11, 350/3, 350/4 położonych w obrębie geodezyjnym Grabno, gmina Ustkapodlegał uzgodnieniu ze Starostą Powiatu Słupskiego, Zarządem Dróg Powiatowych w Słupsku, Ministrem Zdrowia w Warszawie, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Słupsku, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku.

Wobec nie zajęcia stanowiska przez okres 2 tygodni od dnia otrzymania projektu decyzji przez:

- Starostę Powiatu Słupskiego,

- Ministra Zdrowia w Warszawie,

- Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku

uzgodnienie uznaje się za dokonane.

Pisemnego uzgodnienia decyzji dokonały następujące organy:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku pismem (znak sprawy ZDP.GIU.071.1.130.2018) z dnia 13 lipca 2018 roku – zaopiniował bez uwag,

- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku – postanowieniem (znak sprawy ZS.224.3.198.2018.TS) z dnia 16 lipca 2018 roku – uzgodniono bez uwag,

- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Słupsku – postanowieniem (znak sprawy ARD.5151.168-2.2018.MS) z dnia 2 sierpnia 2018 roku – uzgodniono bez uwag,

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku - postanowieniem (znak sprawy GD.ZZI.3.611.104.2018.MG) z dnia 1 sierpnia 2018 roku – uzgodniono bez uwag.

 

Zawiadamiam, jednocześnie że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania w/w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że przepis art. 10 § 1 k.p.a. jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Z dokumentami w w/w sprawie można się zapoznać w siedzibie tut. urzędu w pokoju nr 2 (parter) w godz. 730 do 1400 i wypowiedzieć się w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

W związku z powyższym na podstawie art. 36 K.p.a., wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy na dzień 20 września 2018 roku.

- 2 -

 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 36 § 1 i 37 § 3 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Ustka. W myśl art. 37 § 2 ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.Sołtys Sołectwa Wytowno, gmina Ustka - z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni oraz poinformowanie tutejszego urzędu pisemnie lub telefonicznie o dacie wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

2.Sołtys Sołectwa Grabno, gmina Ustka - z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni oraz poinformowanie tutejszego urzędu pisemnie lub telefonicznie o dacie wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka.

4. BIP Urzędu Gminy Ustka.

5. a/a.

 

 

 
Liczba odwiedzin : 17
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Brygida Wytrwał
Osoba odpowiedzialna za informację : Brygida Wytrwał
Czas wytworzenia: 2018-08-10 12:35:36
Czas publikacji: 2018-08-10 12:35:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak