OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6721.18.9.2017.BW 

 
 

Ustka, dnia 13 września 2018 roku

 

GEO. 6721.18.9.2017.BW

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY USTKA

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr II/22/2002 Rady Gminy Ustka z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka obejmującego obszar działki nr 124/5 w miejscowości Charnowo

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach jego oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zmianami),zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ustka uchwały Nr XLII.520.2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr II/22/2002 Rady Gminy Ustka z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka obejmującego obszar działki nr 124/5 w miejscowości Charnowo oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu ww. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem opracowanej prognozy będzie ocena skutków realizacji projektu planu miejscowego dla środowiska.

Załącznik graficzny do ww. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania, wskazujący granice opracowania planu dostępny jest do wglądu w Urzędzie Gminy Ustka oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ustka pod adresem: bip.ustka.ug.gov.pl

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące przedmiotowej zmiany planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Ustka, z siedzibą przy ul. Dunina 24, 76-270 Ustka lub z wykorzystaniem adresu e-mail: urzad@ustka.ug.gov.pl w terminie do dnia 09 października 2018 roku.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek i może być składany w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Powyższą informację zamieszcza się:

  1. na tablicy informacyjnej Urzędu

  2. na wszystkich tablicach informacyjnych wsi Charnowo,

  3. na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej Urzędu Gminy Ustka

 
Liczba odwiedzin : 64
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Brygida Wytrwał
Osoba odpowiedzialna za informację : Brygida Wytrwał
Czas wytworzenia: 2018-09-13 13:07:33
Czas publikacji: 2018-09-13 13:07:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak