OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6733.78.2.2018.BW 

 

 

Ustka, dnia 6 listopada 2018 roku

 

GEO. 6733.78.2.2018.BW

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA

 

 Podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1945), w dniu 31 października 2018 roku na wniosek Pana Piotra Potapskiego, reprezentującego firmę Energa Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 472 (kod pocztowy 80-309), działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Energa – Operator S.A. Oddział w Koszalinie z siedzibą w Koszalinie, ul. Morska 10 (kod pocztowy 75-950), postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch stanowisk słupowych (nr 70, 103) i linii kablowej (3 kable) 15 kV pomiędzy stanowiskami – skablowanie odcinka linii nr 00300-151, nawiązanie sieci napowietrznych do nowych stanowisk.

Lokalizacja inwestycji: działki nr: 542, 536, 535, 140, 139 obręb geodezyjny Zalesin; działki nr: 138/1, 137/1, 136/1 obręb geodezyjny Zaleskie, gmina Ustka oraz działki nr: 140/3, 142/7 obręb geodezyjny Królewice, gmina Postomino.

W związku z powyższym wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Ustka przy ul. Dunina 24 (pok. nr 2) lub telefonicznie pod numerem 815-24-56, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.Sołtys Sołectwa Zaleskie, gmina Ustka - z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń
na okres 14 dni oraz poinformowanie tutejszego urzędu pisemnie lub telefonicznie
o dacie wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

2. Sołtys Sołectwa Królewice, gmina Postomino - z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń
na okres 14 dni oraz poinformowanie tutejszego urzędu pisemnie lub telefonicznie
o dacie wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka.

4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Postomino.

5. BIP Urzędu Gminy Ustka.

6. a/a.

 

Liczba odwiedzin : 20
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Brygida Wytrwał
Osoba odpowiedzialna za informację : Brygida Wytrwał
Czas wytworzenia: 2018-11-06 12:35:47
Czas publikacji: 2018-11-06 12:35:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak