OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6733.76.7.2018.BW 

 

 

Ustka, dnia 7 listopada 2018 roku

GEO. 6733.76.7.2018.BW

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA

 

 Działając na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1945), podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 53 ust. 4 projekt decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fragmentu sieci wodociągowej na działkach nr: 5, 136, 139/2, 11/4, 11/5, 11/8 oraz fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na działkach nr: 5, 136 obręb geodezyjny Machowinko, gmina Ustkapodlegał uzgodnieniu ze Starostą Słupskim oraz Regionalną Dyrekcją Ochronny Środowiska w Gdańsku.

Wobec nie zajęcia stanowiska przez okres 2 tygodni od dnia otrzymania projektu decyzji przez: - Starostę Powiatu Słupskiego,

- Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku

uzgodnienie uznaje się za dokonane.

Zawiadamiam, jednocześnie że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że przepis art. 10 § 1 k.p.a. jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Z dokumentami w ww. sprawie można się zapoznać w siedzibie tut. urzędu w pokoju nr 2 (parter) w godz. 730 do 1400 i wypowiedzieć się w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.Sołtys Sołectwa Machowinko, gmina Ustka - z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni oraz poinformowanie tutejszego urzędu pisemnie lub telefonicznie o dacie wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka.

3. BIP Urzędu Gminy Ustka.

4. a/a.

 

Liczba odwiedzin : 17
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Brygida Wytrwał
Osoba odpowiedzialna za informację : Brygida Wytrwał
Czas wytworzenia: 2018-11-07 14:10:01
Czas publikacji: 2018-11-07 14:10:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak