Wersja archiwalna

Z A W I A D O M I E N I E OŚR.6220.5.10.2018 

 

 

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 21 ust. 2 pkt 8, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy toczącego się postępowania, wszczętego na wniosek inwestora - firmy Morpol S.A. w imieniu którego działa spółka Tech-Gas s.c. Nowoczesne Technologie Gazowe z siedzibą w Białogardzie, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji zagazowania skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 78/9 w obrębie Duninowo PGR, gm. Ustka, w tym między innymi z opiniami organów uzgadniających: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku - Postanowienie RDOŚ-GD-WOO.4220.181.2018.PW.3 z dnia 24.10.2018 r., Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Opinia znak SZ.ZZŚ.2.436.105.2018.DL z dnia 08.06.2018 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku - Opinia ZNS.4711.22.2018 z dnia 17.05.2018 roku. Informuję o możliwości składania ewentualnych uwag i wniosków przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  polegającego na budowie stacji zagazowania skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 78/9 w obrębie Duninowo PGR, gm. Ustka.
Ewentualne wnioski i uwagi należy składać w Urzędzie Gminy w Ustce przy ul. Dunina 24 (pok. nr 4), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia lub 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia tj. od dnia 23.11.2018 roku.

 

Liczba odwiedzin : 6
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Sylwester Ugorski
Czas wytworzenia: 2018-11-09 12:54:41
Czas publikacji: 2018-11-09 12:54:43
Data przeniesienia do archiwum: 2018-11-23