Wersja archiwalna

Wykaz działek do zbycia Przewłoka 

 

WÓJT GMINY USTKA

 

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niżej wymienione nieruchomości stanowiące

mienie komunalne Gminy Ustka:

 

Wyznacza się do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niżej wymienione nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SL1S/00065031/8, położone w obrębie geodezyjnym Przewłoka oznaczone, jako działki:

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia [m2]

Cena wywoławcza działki netto [zł]

Uwagi

Przeznaczenie w MPZP*

1.

957

1132

125.000,00 zł

Przy wschodniej granicy działki przebiega rów melioracyjny do zachowania. Dopuszcza się skanalizowanie cieku z zapewnieniem spójności swobodnego przepływu wód dla całego systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegółowymi.

 

 

 

 

Symbol w planie Up – funkcja podstawowa:  teren lokalizacji zabudowy funkcji celów publicznych w zakresie usług zdrowia, oświaty i administracji. Ponadto ustala się niżej wymienione funkcje jako towarzyszące funkcji przeznaczenia podstawowego, pod warunkiem, że nie przekroczy 50% powierzchni wydzielonej liniami rozgraniczającymi:

  • zabudowa jednorodzinna o niskiej intensywności,
  • zabudowa jednorodzinna o charakterze rezydencjonalnym,
  • zabudowa mieszkaniowo – usługowa o charakterze pensjonatowym,
  • zabudowa letniskowa,
  • zabudowa mieszkaniowo- usługowa o charakterze specjalnym, skojarzona z rehabilitacją i ochroną zdrowia,
  • obiekty i urządzenia obsługi rekreacji i turystyki,
  • obiekty usług ochrony zdrowia,
  • zieleń parkowa ogólnodostępna,
  • otwarte urządzenia sportowe z zielenią towarzyszącą.

Działki leżą w strefie „B” Uzdrowiska Ustka oraz w granicy pasa ochronnego brzegu morskiego.

 

 

 

2.

958

1173

130.000,00 zł

Przy wschodniej granicy działki przebiega rów melioracyjny do zachowania. Dopuszcza się skanalizowanie cieku z zapewnieniem spójności swobodnego przepływu wód dla całego systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegółowymi

3.

959

1161

129.000,00 zł

-

 

 

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwała Rady Gminy Ustka Nr XII/106/2003 z dnia 10 października 2003 roku (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 145, poz. 2581 z dnia 20.11.2003 roku), który jest dostępny na stronie: www.portal.gison.pl/ustka/.

Do wszystkich w/w działek istnieje możliwość przyłączy do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innej infrastruktury, która nie była zgłoszona do inwentaryzacji Ewentualne kolizje z istniejącą infrastrukturą Nabywca usuwa na koszt własny zgodnie z warunkami otrzymanymi od zarządcy sieci. Do działek są wytyczone drogi ewidencyjne, lecz nie są urządzone.

 

Wykaz będzie umieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Ustce, ul. Dunina 24 /parter/ w okresie od 3 grudnia 2018 roku do 24 grudnia 2018 roku.

Osoby, którym w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości winny zgłosić wnioski o nabycie tej nieruchomości w terminie do dnia 14 stycznia 2019 roku.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ustce, pokój 1 tel. (59) 8152-409 lub 8146-044 wew. 431, fax. (59) 8144-257.

 

 

 

 

Załączniki

przewłoka mapka 3 działki.pdf

Data: 2018-11-29 11:46:50 Rozmiar: 257.8k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 180
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Kwapisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Kwapisz
Czas wytworzenia: 2018-11-29 11:46:50
Czas publikacji: 2018-12-03 07:30:38
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-15