Wersja archiwalna

Wykaz działek do zbycia Wodnica, Zaleskie, Rowy 

 

Działając w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 121 ze zm./

 

WÓJT GMINY USTKA

 

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niżej wymienioną nieruchomość stanowiącą mienie komunalne Gminy Ustka:

 

Obręb, księga

wieczysta

Numer

działki

Powierzchnia działki [m2]

Cena wywoławcza

działki netto [zł]

Wodnica

SL1S/00003710/0

148/4

642

47.000,00

 

Zaleskie

SL1S/00041700/5

 

 

341

 

 

1112

 

 

28.000,00

 

 

Rowy

SL1S/00043658/9

 

 

 

763/2

 

 

915

 

 

 

200.000,00

 

 

1.Działka Nr 148/4 obręb geodezyjny Wodnica o pow. 0,0642 ha zabudowana budynkiem usługowym jedno - kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, nieużytkowanym - stan surowy zamknięty, o powierzchni użytkowej 64,27 m2. W budynku znajduje się hala, korytarz oraz dwa pomieszczenia. Zgodnie z aktualizacją „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka”, zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Ustka Nr XXVIII.338.2013 z dnia 24 maja 2013 roku, działka Nr 148/4 położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej i usług towarzyszących (handel, gastronomia itp.). Działka leży w strefie „C” Uzdrowiska Ustka. Część działki Nr 148/4 leży w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat. Na działkę Nr 148/3została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr GEO.6730.95.2014.ZG z dnia 4 sierpnia 2016 roku.

Zgodnie z ww. decyzją dokonany został podział geodezyjny nieruchomości oznaczonej działką Nr 148/3, w wyniku której powstały działki oznaczone numerami: 148/4 i 148/5.

Działka Nr 148/4 przeznaczona jest pod inwestycję zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu na lokale mieszkalne wraz z jego częściową przebudową.

Przez działkę przebiega napowietrzna sieć energetyczna oraz sieć wodociągowa. Na działce znajduje się rów oraz przepust.

Na działce ustanawia się nieodpłatną służebność przesyłu wraz z prawem wejścia na teren nieruchomości obciążonej na czas nieoznaczony dla każdoczesnego właściciela na rzecz Gminy Ustka w celu eksploatacji, konserwacji i naprawy oraz w celu usunięcia ewentualnych awarii urządzeń wodociągowych i energetycznych. Nie wyklucza się istnienia w terenie innej infrastruktury, która nie była zgłoszona do inwentaryzacji. Ewentualne kolizje z istniejącą infrastrukturą Nabywca usuwa na koszt własny zgodnie z warunkami otrzymanymi od zarządcy sieci. Kopia mapy zasadniczej, na której naniesione są sieci stanowi integralną część zarządzenia o przeznaczeniu działki do zbycia.

Kopia decyzji o warunkach zabudowy Nr GEO.6730.95.2014.ZG z dnia 4 sierpnia 2016 roku dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Ustce, ul. Dunina 24 pokój Nr 1.

Działka nie jest uzbrojona. Koszty przyłączy do infrastruktury ponosi Nabywca.

2. Działka Nr 341 obręb geodezyjny Zaleskie o pow. 1,112 ha – zgodnie  z aktualizacją „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka”, zatwierdzoną uchwałą rady Gminy Ustka Nr XXVIII.338.2013 z dnia 24 maja 2013 roku, działka posiada przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług towarzyszących. Na działkę została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr GEO.6730.93.2014.ZG z dnia 19 stycznia 2015 roku dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem wbudowanym lub wolnostojącym. Gmina uchwałą Nr XXX.366.2013 Rady Gminy Ustka  z dnia 30 sierpnia 2013 roku przystąpiła do sporządzenia zmiany ww. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka”. Przez działkę przebiega gminna sieć kanalizacji sanitarnej. Na działce ustanawia się nieodpłatną służebność przesyłu wraz z prawem wejścia na teren nieruchomości obciążonej na czas nieoznaczony dla każdoczesnego właściciela na rzecz Gminy Ustka w celu eksploatacji, konserwacji i naprawy oraz w celu usunięcia ewentualnych awarii urządzeń kanalizacyjnych. Ponadto nad działką przebiega sieć telekomunikacyjna. Kopia mapy zasadniczej, na której naniesione są sieci stanowi integralną część zarządzenia o przeznaczeniu działki do zbycia. Działka nie jest uzbrojona. Koszty przyłączy do infrastruktury ponosi Nabywca. Na działce znajduje się źle postawione ogrodzenie, które należy przestawić wzdłuż granicy działki 341 – 342 i 343. Nabywca nie będzie wnosił roszczeń z tego tytułu. Działka posiada dostęp do publicznej drogi gminnej, oznaczonej Nr 359.

Działka nie jest uzbrojona. Koszty przyłączy do infrastruktury ponosi Nabywca.

 

3.Działka Nr 763/2 obręb geodezyjny Rowy o pow. 0,0915 ha– zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rowy Gmina Ustka zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr XXXVI.437.2014 roku z dnia 28 lutego 2014 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 roku poz. 1205 z dnia 20.03.2014 roku) symbol w planie: B1.UT/MN: przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług turystycznych – pensjonaty, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa rekreacji indywidualnej; uzupełniające – usługi: handel detaliczny, gastronomia, usługi drobne, pokoje na wynajem.

Działka jest położona w granicy: otuliny Słowińskiego Parku Narodowego, pasa ochronnego brzegu morskiego oraz w całości położona jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

Do działki prowadzi droga gruntowa utwardzona.

Koszt wykonania wjazdu na działkę w tym przepust przez rów, ponosi Nabywca. Działka posiada dostęp do publicznej drogi gminnej – lokalnej, oznaczonej Nr 784 poprzez działkę Nr 763/1.

 

UWAGA:

Nie wyklucza się istnienia w terenie innej infrastruktury, która nie była zgłoszona do inwentaryzacji. Ewentualne kolizje z infrastrukturą Nabywca usuwa na koszt własny zgodnie z warunkami otrzymanymi od zarządcy sieci. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT. Koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej ponosi Nabywca.

 

Wykaz będzie umieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Ustce, ul. Dunina 24 /parter/ w okresie od 3 grudnia 2018 roku do 24 grudnia 2018 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ustce, pokój 1 tel. (59) 8152-409 lub 8146-044 wew. 431, fax. (59) 8144-257.

 

Osoby, którym w myśl art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości winny zgłosić wnioski o nabycie tej nieruchomości w terminie do dnia 14 stycznia 2019 roku.

 

Załączniki

Wodnica 148_4.pdf

Data: 2018-11-29 12:16:48 Rozmiar: 266.97k Format: .pdf Pobierz

przewłoka mapka 3 działki.pdf

Data: 2018-11-29 12:16:48 Rozmiar: 257.8k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 243
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Kwapisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Kwapisz
Czas wytworzenia: 2018-11-29 12:16:48
Czas publikacji: 2018-12-03 07:30:38
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-15