Wersja archiwalna

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sukcesywne wykonywanie elementów systemu informacji lokalnej w 2019 roku na rzecz Gminy Ustka 

 

 

Wójt Gmina Ustka zaprasza do złożenia oferty na sukcesywne wykonywanie elementów systemu informacji lokalnej w 2019 roku: tablice, słupki, przyrząd do naciągania taśmy BAND-IT, transport.

 

Ustka, dnia …... grudnia 2018 roku

GEO.6870.7.2018.JK

 

 

 

 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

 

 

Wójt Gmina Ustka zaprasza do złożenia oferty na sukcesywne wykonywanie elementów systemu informacji lokalnej w 2019 roku: tablice, słupki, przyrząd do naciągania taśmy BAND-IT, transport.

Postępowanie dot. ww. przedmiotu zamówienia prowadzone jest w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku.

Ofertę na formularzu oferty, który stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia należy złożyć w terminie do 14 grudnia 2018 roku do godz. 10:00 w formie pisemnej (osobiście lub listownie) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wykonywanie elementów systemu informacji lokalnej na rzecz Gminy Ustka – oferta – nie otwierać przed 14.12.2017 r. godz. 10:30” w Urzędzie Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76 – 270 Ustka.

 

 

 

                                                                         ……………………………………..

 

Ustka, dnia …… grudnia 2018 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. 2018 roku poz. 1986 ze zm.)

na sukcesywne wykonywanie elementów systemu informacji lokalnej w 2019 roku na rzecz Gminy Ustka - poniżej 30.000 €

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka

NIP: 839 00 30 153

Regon: 770 97 98 78

Tel. (059) 814 60 44, Fax.: (059) 814 42 57

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie elementów systemu informacji lokalnej,
tj. tablic, słupków dla Gminy Ustka w 2019 roku zgodnie z umową stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 

Zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik Nr 1 do formularza ofertowego.

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).

 

Oferta musi zawierać:

 1. Pełną nazwę oferenta.
 2. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP.
 3. Cenę oferowaną jako cenę obejmującą wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy, niezbędne do zrealizowania usługi. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi wynikające wprost, jak również nie ujęte, a niezbędne do wykonania usługi.
 4. Termin związania ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
 5. Oferta musi być podpisana przez osobą lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.
 6. Podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

 

WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM:

 

Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej zaadresowanej kopercie z dopiskiem Wykonywanie elementów systemu informacji lokalnej na rzecz Gminy Ustka – oferta – nie otwierać przed 14.12.2018 r. godz. 10:30 w terminie do dnia 14 grudnia 2018 roku do godz. 10:00
  w Urzędzie Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, osobiście lub drogą pocztową na powyższy adres.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Ustka, przy ul. Dunina 24, (pok. Nr 1) w dniu 14 grudnia 2018 roku o godz. 10:30.
 3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania.
 4. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

 

OCENA OFERT:

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

Cena brutto – 100%

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę brutto oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty, o czym poinformuje niezwłocznie oferentów.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złożyli oferty
  w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku.
 2. Zawarcie umowy nastąpi bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Joanna Kwapisz tel. (59) 8152-409; geodezja@ustka.ug.gov.pl
 2. Z wyżej wymienioną osobą można porozumiewać się telefonicznie lub osobiście
  w godzinach pracy urzędu, tj. od godz. 730 do godz. 1530 w poniedziałki, wtorki, czwartki; w środy od godz. 730 – 1700, a w piątki od godz. . 730 do godz. 1400 .

 

ZAŁACZNIKI:

1. Wzór formularza ofertowego – załącznik Nr 1

2. Oświadczenie – załącznik Nr 2

3. Wzór umowy – załącznik Nr 3

 

 

                                                                                                             Zatwierdzam                       

                                                                                                           

                                                                                                       …………………………..


Załącznik Nr 1

Ustka, dnia …… grudnia 2018 roku

GEO.6870.7.1.2018.JK                                                                

 

FORMULARZ OFERTY

 1. na sukcesywne wykonywanie elementów systemu informacji lokalnej w 2019 roku na rzecz Gminy Ustka - poniżej 30.000 €
 2. 2.              Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka

NIP: 839 00 30 153

Regon: 770 97 98 78

Tel. (59) 814 60 44, Fax  (59) 814 42 57

 1. 2.              Postępowanie prowadzono w trybie:

Art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018 roku poz. 1986 ze zm..)

 1. 3.              Opis przedmiotu zamówienia:
  1. I.                   Tablice z nazwami ulic: tablica dwustronna, z blachy ocynkowanej, z krawędzią zaginaną lub
   w ramce, wymiary – min. 15 x 60 cm, folia odblaskowa, tło ciemnoniebieskie, litery białe, herb gminy Ustka (dopuszcza się inną technikę wykonania gwarantującą trwałość napisu
   i herbu na min. 5 lat). Montaż taśmą BAND-IT.  Ok. 30 sztuk.
  2. II.                Tablice informacyjne: tablica dwustronna, z blachy ocynkowanej, z krawędzią zaginaną lub w ramce, wymiary – min. 15 x 60 cm, folia odblaskowa, tło białe, litery ciemnoniebieskie, herb gminy Ustka (dopuszcza się inną technikę wykonania gwarantującą trwałość napisu
   i herbu na min. 5 lat). Montaż taśmą BAND-IT.  Ok. 30 sztuk.
  3. III.             Przyrząd do naciągania taśmy BAND-IT. 1 sztuka.
  4. IV.              Słupki ocynkowane: Ø 2’, dł. min. 3 m, ścianka grubości min. 1,5 mm, kapsel ochronny, przyspawana kotwa. Ok. 50 sztuk.
  5. V.                                   Koszt transportu tablic, słupków oraz przyrządu do naciągania taśmy.

a)              termin wykonania zamówień: 21 dni od dnia otrzymania zlecenia,

b)             warunki płatności : płatność  w terminie 30 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

 1. 4.              Forma złożenia oferty

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 14 grudnia 2018 roku do godziny 10:00 w formie:

 • pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Urząd Gminy w Ustce ul. Dunina 24, 76-270 Ustka.
 1. 5.              Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa: ……………………………………………………………………………………...………

Adres: ……………………………………………………………………………………...….……

Telefon:……………………………………………………………………………………...………

Fax.,: …………………………………………………………………………………..……………

NIP: …………………………………………………………………………………………...……

Nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………...….…

1)      Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

I – cena za szt.: .……… zł netto; ………. zł brutto; ……… zł VAT

II – cena za szt.: .……… zł netto; ………. zł brutto; ……… zł VAT

III – cena za szt.: .……… zł netto; ………. zł brutto; ……… zł VAT

IV – cena za szt.: .…….… zł netto; ………. zł brutto; ……… zł VAT

V – cena za szt.: .…….… zł netto; ………. zł brutto; ……...… zł VAT

2)             Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego  zastrzeżeń.

3)              Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

a)       ………………………………………………

b)       ………………………………………………

 

…….…………., dnia ………………                                                                                                                       podpis i osoby uprawnionej                                                                                

   (pieczęć Wykonawcy)                          podpis osoby upoważnionej

 

Załącznik Nr 2

 

 

 

 

(pieczęć oferenta)

OŚWIADCZENIE

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu na sukcesywne wykonywanie elementów systemu informacji lokalnej dla Gminy Ustka oświadczam, że:

 

1)      posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)      posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3)      dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)      znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5)      zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;

6)      zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się do spełnienia wszystkich wymogów z niego wynikających.

 

 

 

…….…………., dnia ……………

….......................................................................

  podpis i pieczęć i osoby uprawnionej (Wykonawcy)

Załącznik nr 3

 

Umowa Nr …….

zawarta w dniu .......................................... w Ustce pomiędzy Gminą Ustka zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Panią Annę Jodłowską – Sobczuk – Wójta Gminy,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ustka Pani Jadwigi Dic,

a

........................................................................................................................................
w dalszej części umowy zwanym/ą „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.........................................................................................................,                                           

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trakcie postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 ze zm.) w trybie zapytania ofertowego poniżej 30.000euro, została zawarta umowa o następującej treści:

 

§ 1.

 

 1. Przedmiotem umowy są sukcesywne usługi dot. wykonywania elementów systemu informacji lokalnej, tj. tablic, słupków, wraz z niezbędnymi przyrządami do ich wykonania na rzecz Gminy Ustka w 2019 roku.
 2. Przedmiot umowy opisany jest w formularzu oferty zawartym w ofercie Wykonawcy, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
 3. Usługi stanowiące przedmiot umowy będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego w terminie określonym w §5 ust.2. Faktyczne ilości poszczególnych usług będą zgłoszone przez Zamawiającego drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie.
 4. Wartość szacunkowa brutto: ........................................... zł.
 5. Ceny jednostkowe:

I – cena za szt.: .……… zł netto; ………. zł brutto; ……… zł VAT,

II – cena za szt.: .……… zł netto; ………. zł brutto; ……… zł VAT,

III – cena za szt.: .……… zł netto; ………. zł brutto; ……… zł VAT,

IV – cena za szt.: .…….… zł netto; ………. zł brutto; ……… zł VAT,

V – cena za szt.: .…….… zł netto; ………. zł brutto; ……...… zł VAT.

 

 

§ 2.

 

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienie do wykonania niniejszej umowy oraz że dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania niniejszego zamówienia.

 

§ 3.

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania elementów systemu informacji lokalnej stanowiących przedmiot umowy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, normatywami i obowiązującymi przepisami.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym przy wykonywaniu przedmiotu umowy określonego w § 1.
 3. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru poszczególnych zleceń, będących przedmiotem umowy i dokonania zapłaty ustalonego wynagrodzenia.

 

§ 4.

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie ponosić koszty wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1.
 2. W przypadku wystąpienia w danym wykonaniu wad, Zamawiający prześle Wykonawcy reklamację, na którą Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi w ciągu trzech dni.
 3. Brak odpowiedzi, o której mowa w ust. 2 uznaje się za wyrażenie zgody na reklamację.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady w ciągu 7 dni, licząc od daty przyjęcia zgody na reklamację.

 

§ 5.

 

 1. Termin realizacji umowy ustala się od dnia podpisania umowy tj. .............. do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 2. Terminy wykonywania zamówienia ustala się na 21 dni od dnia otrzymania zlecenia.
 3. Terminy określone w ust. 2 mogą ulec zmianie wyłącznie z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

§ 6.

 

 1. Strony ustalają, że w okresie obowiązywania niniejszej umowy obowiązującą formą wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy jest wynagrodzenie obliczone w oparciu
  o faktycznie wykonane zlecenia oraz ceny jednostkowe brutto wskazane w formularzu oferty zawartym w ofercie Wykonawcy, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
 2. Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy następować będzie na podstawie faktur wystawianych za faktycznie dostarczone, sprawdzone co do jakości i odebrane produkty objęte zleceniem w oparciu o ceny jednostkowe brutto określone w § 1 ust. 5.
 3. Ceny jednostkowe brutto zawierają podatek VAT w należnej wysokości oraz wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością i są niezmienne w toku realizacji umowy.
 4. Faktury płacone będą w formie przelewu w terminie 30 dni licząc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

 

§ 7.

 

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z powodu zwrotu Wykonawcy nieprawidłowo wystawionej faktury.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.

 

§ 8.

 

 1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
 3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy do czasu odstąpienia.

 

§ 9.

Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych wyznacza się:

 1. Ze strony Zamawiającego – p. Dagmara Aleksandrowicz.
 2. Ze strony Wykonawcy – p. .............................................

 

§ 10.

 

 1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)      w razie niewykonania zlecenia Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary
w wysokości 30% wartości umownej brutto za dane zlecenie;

b)      za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, za którą ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto dla wartości zgłoszonego zadania, za każdy dzień zwłoki;

c)      za zwłokę w terminie usunięcia przyjętych wad - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto dla wartości zgłoszonego zadania, za każdy dzień zwłoki;

d)     odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy –
w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto usług niezrealizowanych.

 

§ 11.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1025 ze zm.).

 

§ 12.

 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 13.

 

Strony zgodnie postanawiają, że sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

 

§ 14.

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.

 

§ 15.

 

Załącznik do umowy – Formularz ofertowy z oferty Wykonawcy.

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                       WYKONAWCA

 

 

Załączniki

SKM_C25818120615271.pdf

Data: 2018-12-07 09:18:46 Rozmiar: 413.54k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 38
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Kwapisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Kwapisz
Czas wytworzenia: 2018-12-07 09:18:45
Czas publikacji: 2018-12-07 09:18:46
Data przeniesienia do archiwum: 2018-12-15