Wersja archiwalna

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Ustka w 2019 roku 

 

 

Wójt Gmina Ustka zaprasza do złożenia oferty nawykonywanie prac geodezyjnych
na rzecz Gminy Ustka w 2019 roku.

 

Ustka, dnia ….. grudnia 2018 roku

GEO.6870.6.2018.JK

 

 

 

 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

 

 

Wójt Gmina Ustka zaprasza do złożenia oferty nawykonywanie prac geodezyjnych
na rzecz Gminy Ustka w 2019 roku.

Postępowanie dot. w/w przedmiotu zamówienia prowadzone jest w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Terminy poszczególnych zleceń określono w tabeli, stanowiącej załącznik Nr 1 do formularza ofertowego.

Ofertę na formularzu oferty, który stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia należy złożyć w terminie do 14 grudnia 2018 roku do godz. 12:00 w formie pisemnej (osobiście lub listownie) w zaklejonej kopercie z dopiskiem Oferta na wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Ustka – nie otwierać przed 14.12.2017 r. godz. 12:00”
w Urzędzie Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76 – 270 Ustka.

    Ustka, dnia ….. grudnia 2018 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

 

Wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Ustka- poniżej 30.000 €

 

 1. I.                   ZAMAWIAJĄCY:

Gmina  Ustka, ul. Dunina 24 , 76-270 Ustka

NIP: 839 00 30 153

Regon: 770 97 98 78

Tel.   (059) 814 60 44 ,   Fax.: (059) 814 42 57

 

 1. II.                OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 2. 1.      Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych zgodnie ze zleceniami oraz umową stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. 2.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. 3.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

 1. III.             TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 2. 1.      Zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do formularza ofertowego.

 

 1. IV.             OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).

Oferta musi zawierać:

 1. 1.      Pełną nazwę oferenta.
 2. 2.      Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP.
 3. 3.      Cenę oferowaną jako cenę ryczałtową brutto obejmującą wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy, niezbędne do zrealizowania usługi. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi wynikające wprost, jak również nie ujęte, a niezbędne do wykonania usługi.
 4. 4.      Termin związania ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
 5. 5.      Oferta musi być podpisana przez osobą lub osoby uprawnione do występowania
  w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.
 6. 6.      Podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

 

 1. V.                WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM:
 2. 1.      Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. 2.      Wykonanie usługi musi spełniać warunki określone w:

- ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity:                  Dz. U. z 2017 poz. 2101 ze zm.),

- ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( teks jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.),

- rozporządzeniach wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.

 

 1. VI.             MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 2. 1.      Ofertę należy złożyć w zamkniętej zaadresowanej kopercie z dopiskiem Wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz gminy Ustka – oferta – nie otwierać przed 14.12.2018 r. godz. 12:30w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r. do godz. 1200 w Urzędzie Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, osobiście lub drogą pocztową na powyższy adres.
 3. 2.      Otwarcie ofertnastąpi w Urzędzie Gminy Ustka, przy ul. Dunina 24, (pok. Nr 1)
   w dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 12:30.
 4. 3.      Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania.
 5. 4.      Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 6. 5.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. VII.          OCENA OFERT:
 2. 1.      Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

 

Cena łączna netto – 100%

 

 1. 2.      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę łączną brutto oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.
 2. 3.      Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty, o czym poinformuje niezwłocznie oferentów.

 

 1. VIII.       INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 2. 1.      O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złożyli oferty w terminie ustalonym w pkt. VI.1.
 3. 2.      Zawarcie umowy nastąpi bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

 1. IX.             INFORMACJE DODATKOWE:
 2. 1.      Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Joanna Kwapisz
  tel. (59) 8152-409; geodezja@ustka.ug.gov.pl
 3. 2.      Z wyżej wymienioną osobą od godz. 730 do godz. 1530 w poniedziałki, wtorki, czwartki; w środy od godz. 730 – 1700, a w piątki od godz. 730 do godz. 1400 .
  1. 3.                            ZAŁACZNIKI:

1)                 Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1

2)                 Oświadczenie – załącznik nr 2

3)                 Umowa – załącznik nr 3

       

 

                                                                                                            Zatwierdzam                       

                                                                                                  ………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego dotyczącego wykonania prac geodezyjnych dla gminy Ustka w 2019 roku

                                  

FORMULARZ OFERTY

 

Na wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz gminy Ustka - poniżej 30.000 €

                                                          

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina  Ustka, ul. Dunina 24 , 76-270 Ustka

NIP: 839 00 30 153

Regon: 770 97 98 78

Tel.     (059) 814 60 44 ,   Fax.:. (059) 814 42 57

 1. Postępowanie  prowadzono w trybie :

Art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

 1. Opis przedmiotu zamówienia

        Na wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz gminy Ustka.

a)              termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.

b)             warunki płatności : 30 dni od dnia przedłożenia faktury. 

 

 1. Forma złożenia oferty

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 14 grudnia 2018 roku do godz. 12:00 w formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy w Ustce ul. Dunina 24, 76-270 Ustka

 

 1. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa: ……………………………………………………………………………………...………

Adres: ……………………………………………………………………………………...….……

Telefon:……………………………………………………………………………………...………

Fax.,: …………………………………………………………………………………..……………

NIP: …………………………………………………………………………………………...……

Nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………...….…

a)      Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

      (na dzień złożenia oferty):

cenę jednostkową brutto: ……………………………………………………………….zł

słownie brutto: ..…………………………….………………………….……………….zł

cenę jednostkowa netto: ………………...………….……………………………………. zł

podatek VAT: ………………………..…………………………………………..……. zł

b) Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego            zastrzeżeń.

      c) Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

 1.                                                                     i.                        Tabela formularza oferty
 2.                                                                   ii.                        Oświadczenie
 3.                                                                 iii.                        ………………………………………………

 

                                                                                        …….…………., dnia ………………                                                                                                                                                                                                               podpis i osoby uprawnionej

      (pieczęć Wykonawcy)                                                 podpis osoby upoważnionej

 

 

 

 

GRUPA NR I – Ustalenie/wznowienie granic nieruchomości

L.p.

Opis czynności

szacunkowa ilość zleceń

cena jednostkowa

brutto (zł)

cena jednostkowa  netto (zł)

cena łączna

brutto

(zł)

Termin wykonania
(w dniach)

1.

W trybie wznowienia znaków granicznych

1.1.

Za  pierwsze 4 punkty graniczne

60

 

 

 

60

1.2.

Za każdy następny punkt powyżej 4 punktów granicznych

15

 

 

 

2.

W trybie postępowania rozgraniczeniowego

2.1.

Za I-szy punkt

10

 

 

 

110

2.2.

Za każdy następny punkt

5

 

 

 

 

RAZEM I

----

----

----

 

----

GRUPA NR II – Podziały i połączenie nieruchomości

L.p.

Opis czynności

szacunkowa ilość zleceń

cena jednostkowa

brutto (zł)

cena jednostkowa  netto (zł)

cena łączna

brutto

(zł)

Termin wykonania
(w dniach)

3.

Opracowanie podziału działki wraz z dokumentacją

3.1.

podział na dwie działki

20

 

 

 

120

3.2

Za każdą następną działkę

70

 

 

 

4.

Opracowanie połączenia działek wraz z dokumentacją

4.1

Połączenie 2-óch działek

5

 

 

 

30

4.2

Za każdą następną działkę

2

 

 

 

30

 

RAZEM II

----

----

----

 

----

GRUPA NR III – Aktualizacja użytków gruntowych

L.p.

Opis czynności

szacunkowa ilość zleceń

cena jednostkowa

brutto (zł)

cena jednostkowa  netto (zł)

cena łączna

brutto

(zł)

Termin wykonania
(w dniach)

5.

Aktualizacja użytków gruntowych wraz z dokumentacją

5.1

Aktualizacja użytków

10

 

 

 

45

 

RAZEM III

----

----

----

 

----

GRUPA NR IV – Mapy do celów projektowych

L.p.

Opis czynności

szacunkowa ilość zleceń

cena jednostkowa

brutto (zł)

cena jednostkowa  netto (zł)

cena łączna

brutto

(zł)

Termin wykonania
(w dniach)

6.

Mapa do celów projektowych do 1 hektara

3

 

 

 

45

6.1

Za każdy kolejny rozpoczęty hektar

 

 

 

45

6.2

Mapa do celów projektowych do 1 km

2

 

 

 

45

6.3

Za każdy kolejny rozpoczęty km

 

 

 

45

 

RAZEM IV

----

----

----

 

----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………..                         …………………….                          …………………….

            Miejscowość i data                                                (imię i nazwisko osoby                                                (podpis i pieczęć osoby

                                                                              uprawnionej do reprezentowania                    uprawnionej do reprezentowania

                                                                                                  oferenta)                                                                                    oferenta)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego dotyczącego wykonania prac geodezyjnych dla Gminy Ustka

 

 

(pieczęć oferenta)

OŚWIADCZENIE

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego wykonania prac geodezyjnych dla Gminy Ustka oświadczam, że:

 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5) zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;

6) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się do spełnienia wszystkich wymogów wynikających z umowy.

 

 

 

           ..…………………….                                      .…………………..…………………..

  (miejscowość, data)                                                 (imię i nazwisko oraz podpis

                          osoby uprawnionej do

reprezentowania oferenta)

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego dotyczącego wykonania prac geodezyjnych dla Gminy Ustka

 

Umowa nr  

 

zawarta w dniu ............................r. w Ustce, pomiędzy Gminą Ustka zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

 

Panią Annę Sobczuk - Jodłowską – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie:

Pani Jadwigi Dic – Skarbnika Gminy,

a……………..

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,                               

                                         

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

 

§ 1.

 1. 1.      Przedmiotem umowy jest wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Ustka.
 2. 2.      Zakres przedmiotu umowy oraz wymagane terminy realizacji określone są w tabeli formularza oferty zawartym w ofercie Wykonawcy, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
 3. 3.      Usługi stanowiące przedmiot umowy będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego. Faktyczne ilości poszczególnych usług będą zgłoszone przez Zamawiającego  drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie.
 4. 4.      Ilość prac geodezyjnych określonych w formularzu oferty jest ilością szacunkową i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości zleceń faktycznie dokonanych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 5. 5.      Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zleceń dotyczących prac geodezyjnych w zakresie ilościowym w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
 6. 6.      W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w tym zwrot poniesionych nakładów i utraconych korzyści.
 7. 7.      Wykonawca w toku realizacji umowy zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w ustawie z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 2101 ze zm.), która reguluje kwestie związane                      z przedmiotem zamówienia.

 

§ 2.

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienie niezbędne i wymagane dla wykonania niniejszej umowy oraz, że dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania niniejszego zamówienia.

 

§ 3.

 1. 1.      Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac geodezyjnych stanowiących przedmiot umowy, zgodnie z osiągnięciami współczesnej wiedzy technicznej, normatywami i obowiązującymi przepisami.
 2. 2.      Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym przy wykonywaniu przedmiotu umowy określonego w § 1.
 3. 3.      Zamawiający zobowiązuje się do odbioru poszczególnych zleceń, będących przedmiotem umowy i dokonania zapłaty według ustalonego wynagrodzenia.

 

§ 4.

 1. 1.      Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie ponosić koszty wszelkich materiałów i danych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1, jak również koszty dostarczenia stosownych dokumentacji wraz z korespondencją do siedziby Zamawiającego.
 2. 2.      W przypadku wystąpienia w danym opracowaniu wad, Zamawiający prześle Wykonawcy reklamację, na którą Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi w ciągu trzech dni.
 3. 3.      Brak odpowiedzi, o której mowa w ust. 2 oznacza zgodę na reklamację.
 4. 4.      Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady w ciągu 4 dni, licząc od daty przyjęcia zgody na reklamację.

 

§ 5.

 1. 1.    Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na okres od dnia 1 stycznia 2019 roku, do dnia 31 grudnia 2019 roku, jednakże do zleceń złożonych przed dniem 23 listopada 2019 roku, termin wykonania tych zleceń ulega przedłużeniu o czas niezbędny do ich wykonania, zgodnie z zapisami formularza oferty.
 2. 2.    Terminy wykonywania poszczególnych prac geodezyjnych zostały określone
  w tabeli formularza oferty zawartym w ofercie Wykonawcy.
 3. 3.    Terminy określone w ust. 2 mogą ulec zmianie wyłącznie z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

 

§ 6.

 1. 1.      Strony ustalają, że w okresie obowiązywania niniejszej umowy obowiązującą formą wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy jest wynagrodzenie obliczone w oparciu o faktycznie wykonane prace geodezyjne oraz ceny jednostkowe brutto wskazane
  w formularzu oferty zawartym w ofercie Wykonawcy.
 2. 2.      Wartość umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy ustala szacunkowo się na kwotę brutto
  w wysokości: ………..zł (słownie: ……………………..).
 3. 3.      Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy następować będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych sukcesywnie za faktycznie dostarczone, sprawdzone
  co do jakości i odebrane prace wskazane w przedmiocie umowy w oparciu o ceny jednostkowe brutto określone w załączniku do niniejszej umowy oraz potwierdzone stosownie do zlecenia dokumentami określonymi w ust. 4.
 4. 4.      Strony ustalają, że dokumentem potwierdzającym wykonanie zleceń są:

a)      Grupa Nr I – ustalenie/wznowienie granic nieruchomości oraz tryb postępowania rozgraniczeniowego – protokół przekazania,

b)      Grupa Nr II – podziały i połączenia nieruchomości –ostateczna decyzja administracyjna w przypadku podziału oraz ujawnienia w bazie EGiB          w przypadku połączenia nieruchomości,

c)      Grupa Nr III – wprowadzenie do bazy EGiB w Starostwie Powiatowym
w Słupsku,

d)     Grupa IV – mapy do celów projektowych – protokół przekazania mapy.

 1. 5.      Ceny jednostkowe brutto zawierają podatek VAT w należnej wysokości oraz wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością i są niezmienne  w toku realizacji umowy.
 2. 6.      Faktury płacone będą w formie przelewu w terminie 30 dni licząc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

 

§ 7.

 1. 1.      Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z powodu zwrotu Wykonawcy nieprawidłowo wystawionej faktury.
 2. 2.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.

§ 8.

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

a)         w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach,

b)         zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe wobec Wykonawcy,

c)         zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie Wykonawcy,

d)        z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy z prawem Zamawiającego do naliczenia kar umownych.

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

 1. 2.      Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie powinno nastąpić
  w ciągu 21 dni od wystąpienia przyczyny uzasadniającej odstąpienie.
 2. 3.      W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, może on żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy do czasu odstąpienia.

 

§ 9.

Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych wyznacza się:

 1. 1.    Ze strony Zamawiającego  - Dagmara Aleksandrowicz.
 2. 2.    Ze strony Wykonawcy – .......................................

    

§ 10.

 1. 1.      Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
 2. 2.      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy,

2) za zwłokę w wykonaniu zleconego(zgłoszonego)  zadania przedmiotu umowy, za którą ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto dla wartości zgłoszonego zadania, za każdy dzień zwłoki.

3) za zwłokę w terminie usunięcia, przyjętych do naprawy, wad w wysokości 1% wynagrodzenia brutto dla wartości zgłoszonego zadania, za każdy dzień zwłoki.

 

§ 11.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.); oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

2. Czynności zastępcze, o których mowa w art. 77 § 2 kodeksu cywilnego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieskuteczności.

 

 

§ 12.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

§ 13.

Strony zgodnie postanawiają, że sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy
dla Zamawiającego.

 

§ 14.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.

 

§ 15.

Załącznik do umowy – Tabela formularz ofertowy z oferty Wykonawcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………..                                                                                        ………………….

ZAMAWIAJĄCY                                                                                      WYKONAWCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

SKM_C25818120615270.pdf

Data: 2018-12-07 09:27:26 Rozmiar: 628.18k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 32
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Kwapisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Kwapisz
Czas wytworzenia: 2018-12-07 09:27:26
Czas publikacji: 2018-12-07 09:27:26
Data przeniesienia do archiwum: 2018-12-15