Wersja archiwalna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA OŚR.6220.8.1.2018 

 
 

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami) w związku z art. 21 ust. 2, art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 31.12.2018 roku na wniosek inwestora – Remondis Technology Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pt. „Zmiana sposobu użytkowania hal produkcyjnych F i Z na terenie zakładu Morpol S.A., celem rozpoczęcia procesu odzysku odpadów styropianowych o kodzie 10 01 02” planowanego do realizacji na fragmentach działek nr 39/18 i 78/9 w obrębie ewidencyjnym Duninowo PGR, gm. Ustka.

Mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tut. organ wystąpił o uzyskanie postanowienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku i PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie, które mogą nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również o możliwości zapoznania się z jej treścią.

Zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Ustka przy ul. Dunina 24, pok. nr 4 oraz składania ewentualnych uwag i wniosków w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 
Liczba odwiedzin : 8
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Sylwester Ugorski
Osoba odpowiedzialna za informację : Sylwester Ugorski
Czas wytworzenia: 2019-01-11 13:38:58
Czas publikacji: 2019-01-11 13:38:59
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-28