Wersja archiwalna

Przetarg nieograniczony Grabno dz. Nr 423 oraz 426 

 

                     WÓJT GMINY USTKA

Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionychnieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka

 

Obręb, księga

wieczysta

Numer

działki

Powierzchnia działki [m2]

Cena wywoławcza

działki netto [zł]

Wadium [zł]

 

 

Grabno

SL1S/00036552/4

 

 

 

423

 

 

1307

 

 

52.300,00

 

5.250,00

 

426

 

1166

 

46.700,00

 

4.700,00

 

 

1.Obręb Grabno – działka Nr 423 –  zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu przeznaczonego pod zabudowę usługowo – mieszkaniową „Ustka – Zimowska” zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr VI/59/2000 z dnia 17 listopada 2000 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 1, poz. 6 z dnia 08.01.2001 roku) działka posiada symbol w planie 3 UN: zmiana sposobu użytkowania części terenu z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo – turystyczną. Wymagana częściowa niwelacja terenu. Działka położona jest w strefie „C” Uzdrowiska Ustka. Możliwość przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Do działki prowadzi droga ewidencyjna, lecz nie jest urządzona. Budowa drogi nie jest przewidziana w wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy Ustka.

 

2. Obręb Grabno – działka Nr 426 – zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu przeznaczonego pod zabudowę usługowo – mieszkaniową „Ustka – Zimowiska” zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr VI/59/2000 z dnia 17 listopada 2000 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 1, poz. 6 z dnia 08.01.2001 roku). Działka posiada symbol w planie 4 MN: istniejące i projektowane działki zabudowy jednorodzinnej. Proponowany nowy podział terenu z wydzieleniem działki dla zabudowy istniejącej. Działka położona jest w strefie „C” Uzdrowiska Ustka. Przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Na działce ustanawia się nieodpłatną służebność przesyłu wraz z prawem wejścia na teren nieruchomości obciążonej na czas nieoznaczony, dla każdoczesnego właściciela  na rzecz Gminy Ustka w celu eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń kanalizacyjnych. Za ewentualne szkody powstałe w wyniku konserwacji odpowiedzialność ponosić będzie Gmina Ustka. Kopia mapy zasadniczej, na której naniesiona jest sieć kanalizacyjna stanowi integralną część zarządzenia przeznaczenia działki do zbycia. Możliwość przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Do działki prowadzi droga ewidencyjna, lecz nie jest urządzona. Budowa drogi nie jest przewidziana w wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy Ustka.

 

UWAGA:

Nie wyklucza się istnienia w terenie innej infrastruktury, która nie była zgłoszona do inwentaryzacji. Ewentualne kolizje z istniejącą infrastrukturą Nabywca usuwa na koszt własny zgodnie z warunkami otrzymanymi od zarządcy sieci. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT. Koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej ponosi Nabywca.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2019 roku o godz. 12-tej w Urzędzie Gminy w Ustce,
ul. Dunina 24 w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki na konto Gminy Ustka - Bank Spółdzielczy w Ustce 69 9315 0004 0000 7054 2000 0010 do dnia 13 lutego 2019 roku. Wadium nie może być później na koncie Gminy Ustka niż do dnia wskazanego powyżej.

Wadium wpłacane jest odrębnie na każdą działkę.

W tytule przelewu proszę podać nr działki oraz obręb geodezyjny, na którą wpłacane jest wadium.

Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzjami o warunkach zabudowy, jak równieżzrozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/. Osoby, które wpłacą wadium zobowiązane są na przetargu okazać dowód osobisty i dowód wpłaty wadium.

Postąpienie minimum 1% wartości nieruchomości.

Wójt Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się bez usprawiedliwienia    w miejscu i terminie podanym   w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości powiększonej o podatek VAT 23% do dnia zawarcia umowy, Wójt może odstąpić od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przepada       na rzecz gminy.

Osobom, które przetarg wygrały wadium zaliczane jest na poczet ceny nieruchomości. Wadium przepada, jeżeli Nabywca uchyla się od wpłaty należnej ceny powiększonej o podatek VAT i podpisania umowy notarialnej.

Działki będące przedmiotem zbycia nie są obciążone na rzecz osób trzecich.

Osobom, które przetarg przegrały wadium zwracane jest w terminie 3 dni po zakończeniu przetargu po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego. Koszty umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ustce pokój Nr 1 tel. (59) 815 24 09 lub (59) 815 24 31 lub (59) 814 60 44 wew. 431 lub 409, fax. (59) 814 42 57. Osobom zainteresowanym nieruchomości będące przedmiotem zbycia, po uprzednim uzgodnieniu terminu, mogą być okazane na gruncie przed datą przetargu.

Informacje dotyczące warunków zabudowy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można uzyskać w pokoju 2 tel. (59) 815-24-56 lub 814 60 44 wew. 456.

Szczegółowe ogłoszenie zamieszczono na stronach: biuletynu informacji publicznej Gminy Ustka – bip.ustka.ug.gov.pl, w dzienniku: infopublikator.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka w Ustce, ul. Dunina 24 (parter) w dniu 18.01.2019 r.

Pełna informacja na temat istotnych ustaleń ogólnych i szczegółowych dla działek będących przedmiotem zbycia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustka (bip.ustka.ug.gov.pl) w zakładce Planowanie przestrzenne – rejestr obowiązujących MPZP, system informacji przestrzennej GISON i na stronie: www.portal.gison.pl/ustka/.

 

Adres strony Gminy Ustka: www.ustka.ug.gov.pl

 

Adresy e-mail: geodezja@ustka.ug.gov.pl, grunty@ustka.ug.gov.pl, gosp.przestrzenna@ustka.ug.gov.pl

 

Ogłoszenie w prasie dnia 18.01.2019 r.

 

Załączniki

Grabno 423,426.pdf

Data: 2019-01-15 09:15:22 Rozmiar: 121.83k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 156
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Kwapisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Kwapisz
Czas wytworzenia: 2019-01-15 09:15:22
Czas publikacji: 2019-01-18 07:30:42
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-18