Wersja archiwalna

Przetarg nieograniczony Rowy, Wodnica, Zaleskie 

 

WÓJT GMINY USTKA

Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionychnieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka

 
 

Obręb, księga

wieczysta

Numer

działki

Powierzchnia działki [m2]

Cena wywoławcza

działki netto [zł]

Wadium [zł]

Wodnica

SL1S/00003710/0

148/4

642

47.000,00

 

4.700,00

 

 

Zaleskie

SL1S/00041700/5

 

 

341

 

 

1112

 

 

28.000,00

 

 

2.800,00

 

Rowy

SL1S/00043658/9

 

 

 

763/2

 

 

915

 

 

 

200.000,00

 

 

20.000,00

 

1.Działka Nr 148/4 obręb geodezyjny Wodnica o pow. 0,0642 ha zabudowana budynkiem usługowym jedno - kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, nieużytkowanym - stan surowy zamknięty, o powierzchni użytkowej 64,27 m2. W budynku znajduje się hala, korytarz oraz dwa pomieszczenia. Zgodnie z aktualizacją „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka”, zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Ustka Nr XXVIII.338.2013 z dnia 24 maja 2013 roku, działka Nr 148/4 położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej i usług towarzyszących (handel, gastronomia itp.). Działka leży w strefie „C” Uzdrowiska Ustka. Część działki Nr 148/4 leży w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat. Na działkę Nr 148/3została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr GEO.6730.95.2014.ZG z dnia 4 sierpnia 2016 roku.

Zgodnie z ww. decyzją dokonany został podział geodezyjny nieruchomości oznaczonej działką
Nr 148/3, w wyniku której powstały działki oznaczone numerami: 148/4 i 148/5.

Działka Nr 148/4 przeznaczona jest pod inwestycję zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu na lokale mieszkalne wraz z jego częściową przebudową.

Przez działkę przebiega napowietrzna sieć energetyczna oraz sieć wodociągowa. Na działce znajduje się rów oraz przepust.

Na działce ustanawia się nieodpłatną służebność przesyłu wraz z prawem wejścia na teren nieruchomości obciążonej na czas nieoznaczony dla każdoczesnego właściciela na rzecz Gminy Ustka w celu eksploatacji, konserwacji i naprawy oraz w celu usunięcia ewentualnych awarii urządzeń wodociągowych i energetycznych. Nie wyklucza się istnienia w terenie innej infrastruktury, która nie była zgłoszona do inwentaryzacji. Ewentualne kolizje z istniejącą infrastrukturą Nabywca usuwa na koszt własny zgodnie z warunkami otrzymanymi od zarządcy sieci. Kopia mapy zasadniczej, na której naniesione są sieci stanowi integralną część zarządzenia o przeznaczeniu działki do zbycia.

Kopia decyzji o warunkach zabudowy Nr GEO.6730.95.2014.ZG z dnia 4 sierpnia 2016 roku dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Ustce, ul. Dunina 24 pokój Nr 1.

Działka nie jest uzbrojona. Koszty przyłączy do infrastruktury ponosi Nabywca.

 

2. Działka Nr 341 obręb geodezyjny Zaleskie o pow. 1,112 ha – zgodnie  z aktualizacją „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka”, zatwierdzoną uchwałą rady Gminy Ustka Nr XXVIII.338.2013 z dnia 24 maja 2013 roku, działka posiada przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług towarzyszących. Na działkę została wydana decyzja  o warunkach zabudowy Nr GEO.6730.93.2014.ZG        z dnia 19 stycznia 2015 roku dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  z garażem wbudowanym lub wolnostojącym. Gmina uchwałą Nr XXX.366.2013 Rady Gminy Ustka  z dnia 30 sierpnia 2013 roku przystąpiła do sporządzenia zmiany ww. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka”. Przez działkę przebiega gminna sieć kanalizacji sanitarnej. Na działce ustanawia się nieodpłatną służebność przesyłu wraz z prawem wejścia na teren nieruchomości obciążonej na czas nieoznaczony dla każdoczesnego właściciela na rzecz Gminy Ustka w celu eksploatacji, konserwacji i naprawy oraz w celu usunięcia ewentualnych awarii urządzeń kanalizacyjnych. Ponadto nad działką przebiega sieć telekomunikacyjna. Kopia mapy zasadniczej, na której naniesione są sieci stanowi integralną część zarządzenia o przeznaczeniu działki do zbycia. Działka nie jest uzbrojona. Koszty przyłączy do infrastruktury ponosi Nabywca. Na działce znajduje się źle postawione ogrodzenie, które należy przestawić wzdłuż granicy działki 341 – 342  i 343. Nabywca nie będzie wnosił roszczeń z tego tytułu. Działka posiada dostęp do publicznej drogi gminnej, oznaczonej Nr 359.

Działka nie jest uzbrojona. Koszty przyłączy do infrastruktury ponosi Nabywca.

 

 

3.Działka Nr 763/2 obręb geodezyjny Rowy o pow. 0,0915 ha– zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rowy Gmina Ustka zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr XXXVI.437.2014 roku z dnia 28 lutego 2014 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 roku poz. 1205 z dnia 20.03.2014 roku) symbol w planie: B1.UT/MN: przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług turystycznych – pensjonaty, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa rekreacji indywidualnej; uzupełniające – usługi: handel detaliczny, gastronomia, usługi drobne, pokoje na wynajem.

Działka jest położona w granicy: otuliny Słowińskiego Parku Narodowego, pasa ochronnego brzegu morskiego oraz w całości położona jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

Do działki prowadzi droga gruntowa utwardzona.

Koszt wykonania wjazdu na działkę w tym przepust przez rów, ponosi Nabywca. Działka posiada dostęp do publicznej drogi gminnej – lokalnej, oznaczonej Nr 784 poprzez działkę Nr 763/1.

 

UWAGA:

Nie wyklucza się istnienia w terenie innej infrastruktury, która nie była zgłoszona do inwentaryzacji. Ewentualne kolizje z istniejącą infrastrukturą Nabywca usuwa na koszt własny zgodnie z warunkami otrzymanymi od zarządcy sieci. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT. Koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej ponosi Nabywca.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2019 roku o godz. 11-stej w Urzędzie Gminy w Ustce,
ul. Dunina 24 w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki    na konto Gminy Ustka - Bank Spółdzielczy w Ustce 69 9315 0004 0000 7054 2000 0010 do dnia 13 lutego 2019 roku. Wadium nie może być później na koncie Gminy Ustka niż do dnia wskazanego powyżej.

Wadium wpłacane jest odrębnie na każdą działkę.

W tytule przelewu proszę podać nr działki oraz obręb geodezyjny, na którą wpłacane jest wadium.

Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzjami o warunkach zabudowy, jak równieżzrozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/. Osoby, które wpłacą wadium zobowiązane są na przetargu okazać dowód osobisty i dowód wpłaty wadium.

Postąpienie minimum 1% wartości nieruchomości.

Wójt Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się bez usprawiedliwienia    w miejscu i terminie podanym   w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości powiększonej o podatek VAT 23% do dnia zawarcia umowy, Wójt może odstąpić od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przepada  na rzecz gminy.

Osobom, które przetarg wygrały wadium zaliczane jest na poczet ceny nieruchomości. Wadium przepada, jeżeli Nabywca uchyla się od wpłaty należnej ceny powiększonej o podatek VAT i podpisania umowy notarialnej.

Działki będące przedmiotem zbycia nie są obciążone na rzecz osób trzecich.

Osobom, które przetarg przegrały wadium zwracane jest w terminie 3 dni po zakończeniu przetargu po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego. Koszty umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ustce pokój Nr 1 tel. (59) 815 24 09 lub (59) 815 24 31 lub (59) 814 60 44 wew. 431 lub 409, fax. (59) 814 42 57. Osobom zainteresowanym nieruchomości będące przedmiotem zbycia, po uprzednim uzgodnieniu terminu, mogą być okazane na gruncie przed datą przetargu.

Informacje dotyczące warunków zabudowy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można uzyskać w pokoju 2 tel. (59) 815-24-56 lub 814 60 44 wew. 456.

Szczegółowe ogłoszenie zamieszczono na stronach: biuletynu informacji publicznej Gminy Ustka – bip.ustka.ug.gov.pl, w dzienniku: infopublikator.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka w Ustce, ul. Dunina 24 (parter) w dniu 18.01.2019 r.

Pełna informacja na temat istotnych ustaleń ogólnych i szczegółowych dla działek będących przedmiotem zbycia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustka (bip.ustka.ug.gov.pl) w zakładce Planowanie przestrzenne – rejestr obowiązujących MPZP, system informacji przestrzennej GISON i na stronie: www.portal.gison.pl/ustka/.

 

Adres strony Gminy Ustka: www.ustka.ug.gov.pl

 

Adresy e-mail: geodezja@ustka.ug.gov.pl, grunty@ustka.ug.gov.pl, gosp.przestrzenna@ustka.ug.gov.pl

 

Ogłoszenie w prasie dnia 18.01.2019 r.

 

Załączniki

Wodnica 148_4.pdf

Data: 2019-01-15 09:30:59 Rozmiar: 266.97k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 272
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Kwapisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Kwapisz
Czas wytworzenia: 2019-01-15 09:30:59
Czas publikacji: 2019-01-18 07:30:42
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-18