Wersja archiwalna

Przetarg nieograniczony Przewłoka dz. Nr 957, 958.959 

 

                     WÓJT GMINY USTKA

Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionychnieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka

 

Obręb, księga

wieczysta

Numer

działki

Powierzchnia działki [m2]

Cena wywoławcza

działki netto [zł]

Wadium [zł]

 

Przewłoka

SL1S/00065031/8

 

957

1132

125.000,00

12.500,00

958

1173

130.000,00

13.000,00

959

1161

129.000,00

12.900,00

 

Funkcja w mpzp i infrastruktura:

 

Obręb Przewłoka - działki Nr 957, 958, 959symbol w planie Up – teren lokalizacji zabudowy funkcji celów publicznych  w zakresie usług zdrowia, oświaty i administracji. Ponadto ustala się niżej wymienione funkcje, jako towarzyszące funkcji przeznaczenia podstawowego, pod warunkiem, że nie przekroczy 50% powierzchni wydzielonej liniami rozgraniczającymi: zabudowa jednorodzinna o charakterze rezydencjonalnym, zabudowa mieszkaniowo - usługowa o charakterze pensjonatowym, zabudowa letniskowa, zabudowa mieszkaniowo - usługowa o charakterze specjalnym, skojarzona z rehabilitacją i ochroną zdrowia, obiekty  i urządzenia obsługi rekreacji i turystyki, obiekty usług ochrony zdrowia, zieleń parkowa ogólnodostępna, otwarte urządzenia sportowe z zielenią towarzyszącą. Działki leżą w strefie „B” Uzdrowiska Ustka oraz pasie ochronnym brzegu morskiego.

Przez działki Nr 957, 958 od strony wschodniej przebiega odwadniający rów melioracyjny, do zachowania. Dopuszcza się skanalizowanie cieku z zapewnieniem spójności swobodnego przepływu wód dla całego systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegółowymi.

Uchwała Rady Gminy Ustka Nr XII/106/2003 z dnia 10 października 2003 roku w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru wsi Przewłoka w Gminie Ustka – Jednostka przestrzenna Nr 1.

 

Do działek istnieje możliwość przyłączy do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Do działek są wytyczone drogi ewidencyjne, lecz nie są urządzone.

UWAGA:

Nie wyklucza się istnienia w terenie innej infrastruktury, która nie była zgłoszona do inwentaryzacji. Ewentualne kolizje z istniejącą infrastrukturą Nabywca usuwa na koszt własny zgodnie z warunkami otrzymanymi od zarządcy sieci. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT. Koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej ponosi Nabywca.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2019 roku o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy w Ustce,
ul. Dunina 24 w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki na konto Gminy Ustka - Bank Spółdzielczy w Ustce 69 9315 0004 0000 7054 2000 0010 do dnia 13 lutego 2019 roku. Wadium nie może być później na koncie Gminy Ustka niż do dnia wskazanego powyżej.

Wadium wpłacane jest odrębnie na każdą działkę.

W tytule przelewu proszę podać nr działki oraz obręb geodezyjny, na którą wpłacane jest wadium.

Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzjami o warunkach zabudowy, jak równieżzrozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/. Osoby, które wpłacą wadium zobowiązane są na przetargu okazać dowód osobisty i dowód wpłaty wadium.

Postąpienie minimum 1% wartości nieruchomości.

Wójt Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się bez usprawiedliwienia    w miejscu i terminie podanym   w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości powiększonej o podatek VAT 23% do dnia zawarcia umowy, Wójt może odstąpić od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przepada       na rzecz gminy.

Osobom, które przetarg wygrały wadium zaliczane jest na poczet ceny nieruchomości. Wadium przepada, jeżeli Nabywca uchyla się od wpłaty należnej ceny powiększonej o podatek VAT i podpisania umowy notarialnej.

Działki będące przedmiotem zbycia nie są obciążone na rzecz osób trzecich.

Osobom, które przetarg przegrały wadium zwracane jest w terminie 3 dni po zakończeniu przetargu po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego. Koszty umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ustce pokój Nr 1 tel. (59) 815 24 09 lub (59) 815 24 31 lub (59) 814 60 44 wew. 431 lub 409, fax. (59) 814 42 57. Osobom zainteresowanym nieruchomości będące przedmiotem zbycia, po uprzednim uzgodnieniu terminu, mogą być okazane na gruncie przed datą przetargu.

Informacje dotyczące warunków zabudowy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można uzyskać w pokoju 2 tel. (59) 815-24-56 lub 814 60 44 wew. 456.

Szczegółowe ogłoszenie zamieszczono na stronach: biuletynu informacji publicznej Gminy Ustka – bip.ustka.ug.gov.pl, w dzienniku: infopublikator.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka w Ustce, ul. Dunina 24 (parter) w dniu 18.01.2019 r.

Pełna informacja na temat istotnych ustaleń ogólnych i szczegółowych dla działek będących przedmiotem zbycia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustka (bip.ustka.ug.gov.pl) w zakładce Planowanie przestrzenne – rejestr obowiązujących MPZP, system informacji przestrzennej GISON i na stronie: www.portal.gison.pl/ustka/.

 

Adres strony Gminy Ustka: www.ustka.ug.gov.pl

 

Adresy e-mail: geodezja@ustka.ug.gov.pl, grunty@ustka.ug.gov.pl, gosp.przestrzenna@ustka.ug.gov.pl

 

Ogłoszenie w prasie dnia 18.01.2019 r.

 

Załączniki

Przewłoka dz. Nr 957, 958, 959.pdf

Data: 2019-01-15 09:42:05 Rozmiar: 257.8k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 220
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Kwapisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Kwapisz
Czas wytworzenia: 2019-01-15 09:42:05
Czas publikacji: 2019-01-18 07:30:42
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-18