Informacja o wykazach nieruchomości do zbycia i wydzierżawienia  

 

Informacja o wykazach nieruchomości do zbycia i wydzierżawienia

 

W Ó J T G M I N Y U S T K A

 

Działając w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76 – 270 Ustka, na tablicy ogłoszeń (parter) w okresie od 30 stycznia 2019 roku do 20 lutego 2019 roku zostanie zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym dz. Nr 372, obręb Wodnica, wykaz nieruchomości przeznaczonych do: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat: dz. Nr 467 (część) obręb Grabno, dz. Nr 441, (część) i Nr 444 (część), obręb Grabno, dz. Nr 271 (część) obręb Możdżanowo oraz wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 1-go roku dz. Nr 1469/5 (część), miasto Ustka.

 

Działając w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 201
8 roku poz. 2204 ze zm.)

 

WÓJT GMINY USTKA

 

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w trybie bezprzetargowym niżej wymienioną nieruchomość stanowiącą mienie komunalne Gminy Ustka:

 

Wyznacza się do zbycia w trybie bezprzetargowym niezabudowaną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SL1S/00036515/3, oznaczoną jako działka Nr 372 o pow. 0,0102 ha, położoną w obrębie geodezyjnym Wodnica(zgodnie z aktualizacją „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka”, zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Ustka Nr XXVIII.338.2013 z dnia 24 maja 2013 roku, działka Nr 372 położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej i usług towarzyszących (handel, gastronomia itp.). Działka leży w strefie „C” Uzdrowiska Ustka. Gmina uchwałą Nr XXX.366.2013 Rady Gminy Ustkaz dnia 30 sierpnia 2013 roku przystąpiła do sporządzenia zmiany ww. aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka”. Ponadto działka znajduje się na obszarze, dla którego Gmina zgodnie z uchwałą Nr XV/149/2008 Rady Gminy Ustka z dnia 25 kwietnia 2008 roku zmienioną uchwałą Nr XIX/228/2008 z dnia 24 października 2008 roku oraz uchwałą Nr XXVIII/313/2009 z dnia 23 czerwca 2009 roku przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Wodnica, Gmina Ustka. Przez działkę przebiega sieć telekomunikacyjna zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część zarządzenia. Nie wyklucza się istnienia w terenie innej infrastruktury, która nie była zgłoszona do inwentaryzacji. Ewentualne kolizje z istniejącą infrastrukturą Nabywca usuwa na koszt własny zgodnie z warunkami otrzymanymi od zarządcy sieci) z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SL1S/00003688/6 oznaczonej jako działki Nr 126 o pow. 0,11 ha i Nr 120 o pow. 0,72 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Wodnica.

Wartość nieruchomości wynosi 5.140,00(słownie: pięć tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100). Nieruchomość zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

 

Wykaz będzie umieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Ustce,
ul. Dunina 24 /parter/ w okresie od
30 stycznia 2019 roku do 20 lutego 2019 roku.

 

Osoby, którym w myśl art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 372 o pow. 0,0102 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Wodnica winny zgłosić wnioski o nabycie tej nieruchomości w terminie do dnia 13 marca 2019 roku.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ustce, pokój 1 tel. (59) 8152-431
lub 8146-044 wew. 431, fax. (59)8144-257.

 

 

Działając w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.)

 

 

 

WÓJT GMINY USTKA

 

 

 

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym niżej wymienione nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Ustka.

 

 

 

1. Wydzierżawia się w trybie bezprzetargowym na kolejny okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SL1S/00036552/4 oznaczoną jako działka Nr 467 (część) o pow. 0,1256 ha, położoną w obrębie geodezyjnym Grabno, z przeznaczeniem na cele rolne.

 

 

 

Roczny czynsz dzierżawny wynosi 110,70 zł (słownie: sto dziesięć złotych 70/100). Czynsz nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

Czynsz będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych bez konieczności sporządzania aneksu do umowy dzierżawy począwszy od 1 stycznia 2020 roku. W przypadku gdy w wyniku waloryzacji wysokość czynszu dzierżawnego uległaby zmniejszeniu strony postanawiają, że czynsz dzierżawny pozostaje w dotychczasowej wysokości.

 

 

 

2. Wydzierżawia się w formie bezprzetargowej na kolejny okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SL1S/00036552/4 oznaczoną jako działki Nr 441 (część) o pow. 190 m kw. i Nr 444 (część) o pow. 680 m kw., położoną w obrębie geodezyjnym Grabno, z przeznaczeniem na cele rolne (ogródek przydomowy).

 

 

 

Roczny czynsz dzierżawny wynosi 81,15 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden złoty 15/100). Czynsz nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

Czynsz będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych bez konieczności sporządzania aneksu do umowy dzierżawy począwszy od 1 stycznia 2020 roku. W przypadku gdy w wyniku waloryzacji wysokość czynszu dzierżawnego uległaby zmniejszeniu strony postanawiają, że czynsz dzierżawny pozostaje w dotychczasowej wysokości.

 

 

 

3. Wydzierżawia się w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SL1S/00061009/7 oznaczoną jako działka Nr 271 (część) o pow. 0,97 ha (w tym: RIVa-0,32 ha, PsIV-0,63 ha, W-0,02 ha), położoną w obrębie geodezyjnym Możdżanowo, z przeznaczeniem na cele rolne.

 

 

 

Roczny czynsz dzierżawny wynosi 253,50 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy złote 50/100). Czynsz nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

Czynsz będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych bez konieczności sporządzania aneksu do umowy dzierżawy począwszy od 1 stycznia 2020 roku. W przypadku gdy w wyniku waloryzacji wysokość czynszu dzierżawnego uległaby zmniejszeniu strony postanawiają, że czynsz dzierżawny pozostaje w dotychczasowej wysokości.

 

 

 

4. Wydzierżawia się w trybie bezprzetargowym na kolejny okres 1-go roku, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SL1S/00036275/8 oznaczoną jako działka Nr 1469/5 (część) o pow. 60 m kw., położoną w mieście Ustka, ul. Dunina 24, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – regeneracja palet.

 

Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 75,00 zł plus podatek VAT 23% 17,25 zł, łącznie do zapłaty 92,25 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa złote 25/100).

 

 

 

Wykaz będzie umieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Ustce, ul. Dunina 24 /parter/ w okresie od 30 stycznia 2019 roku do 20 lutego 2019 roku.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ustce, pokój 1 tel. (59) 8152-431
lub 8146-044 wew. 431, fax. (59)8144-257.

 

 

 

 

 

 

 

 
Liczba odwiedzin : 171
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Beata Nowak
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Nowak
Czas wytworzenia: 2019-01-31 10:37:43
Czas publikacji: 2019-01-31 10:38:28
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-21