Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Dębina, Niestkowo - Gmina Ustka 

 

- Zapytania Wykonawców

 

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Dębina, Niestkowo - Gmina Ustka

 

Część I: „Przebudowa ul. Jesionowej w miejscowości Dębina”

Część II: „Przebudowa drogi w technologii z kostki betonowej do posesji Niestkowo 32”

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

 

Załącznik nr do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

 

Załącznik nr 4 do SIWZ – Informacja w zakresie grupy kapitałowej

 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób

 

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót

 

Część I:

 

Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy

 

Załącznik nr 8 do SIWZ – Dokumentacja techniczna (plan sytuacyjny + przekrój poprzeczny)

 

Załącznik nr 9 do SIWZ – Przedmiar robót

 

Załącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 

Część II:

 

Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy

 

Załącznik nr 8 do SIWZ – Dokumentacja techniczna (plan sytuacyjny + przekrój poprzeczny)

 

Załącznik nr 9 do SIWZ – Przedmiar robót

 

Załącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 

 UWAGA!!!

Zapytania Wykonawców

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- załącznik nr 7.1. do SIWZ

- załącznik nr 7.2 do SIWZ 

- plan sytuacyjny Dębina

- przepusty

- progi zwalniające

 

 

 

 

 

/-/ Wójt Gminy Ustka

 

Anna Sobczuk – Jodłowska

 

 

 

 
Liczba odwiedzin : 136
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Monika Adamczewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Adamczewska
Czas wytworzenia: 2019-02-28 09:49:31
Czas publikacji: 2019-03-12 14:31:00
Data przeniesienia do archiwum: 2019-03-25