OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GOR.6733.86.17.2018.BW 

 
 

Ustka, dnia 13 marca 2019 roku

 

GOR.6733.86.17.2018.BW

 

 

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA

 

 Podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 36 K.p.a., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zmianami), ulega przesunięciu termin wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Lędowo na działkach nr: 150/35, 118/9, 150/3 położonych w obrębie geodezyjnym Lędowo, gmina Ustkainformuję, że ulega przesunięciu termin załatwienia sprawy, z uwagi na brak wszystkich zwrotnych poświadczeń odbioru niezbędnych do zakończenia postępowania administracyjnego.

 

W związku z powyższym wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy na dzień 12 kwietnia 2019 roku.

 

 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 36 § 1 i 37 § 3 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Ustka. W myśl art. 37 § 2 ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Sołtys Sołectwa Lędowo, gmina Ustka - z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń
na okres 7 dni oraz poinformowanie tutejszego urzędu pisemnie lub telefonicznie
o dacie wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka.

3. BIP Urzędu Gminy Ustka.

4. a/a.

 
Liczba odwiedzin : 3
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Brygida Wytrwał
Osoba odpowiedzialna za informację : Brygida Wytrwał
Czas wytworzenia: 2019-03-14 10:28:39
Czas publikacji: 2019-03-14 10:28:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak