UCHWAŁA NR II/7/2002 

 
UCHWAŁA NR II/7/2002 

UCHWAŁA  NR  II/7/2002


RADY  GMINY  USTKA


z dnia 27 listopada 2002 r.


 


zmieniająca Uchwałę Nr XI/82/2001 Rady Gminy Ustka z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 r.


 


Na podstawie:


- art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt. 9 lit. d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 228, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984)


- art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 155 poz. 1014, zm. Dz. U. z 1999 r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778,  Dz. U. z 2000 r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 110 poz. 1255, Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1315, Dz. U. z 2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 98 poz. 1070, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368, Nr 145 poz. 1623 i Dz. U. z 2002 r. Nr 41 poz. 363 i poz. 365, Nr 74 poz. 676, Nr 156 poz. 1300 i Nr 113 poz. 984)


- art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113 poz. 984, zm. Dz. U. Nr 127 poz. 1089 )


 


Rada Gminy Ustka


 


uchwala, co następuje:


 


 


§ 1


W Uchwale Nr XI/82/2001 Rady Gminy Ustka z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2002 r. wprowadza się następujące zmiany:


 


w § 9 w ust. 1 i 2 wyrazy "Zarząd Gminy" zastępuje się wyrazem "Wójt"


w § 10 w ust. 1 i 2 wyrazy "Zarząd Gminy" zastępuje się wyrazem "Wójt"


 


 


§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.


 


 


§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


 


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski


 

 

Liczba odwiedzin : 347
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-18 16:05:00
Czas publikacji: 2007-07-18 16:05:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak