Uchwała Nr III-8-2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 r. w Sprawie Opłaty Miejscowej na 2003r. 

 
Uchwała Nr III-8-2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 r. w Sprawie Opłaty Miejscowej na 2003r. 
Uchwała Nr III/8/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 r. w Sprawie Opłaty Miejscowej na 2003r.

UCHWAŁA Nr III/8/2002


RADY GMINY USTKA


z dnia 10 grudnia 2002 r.


nbsp;


w sprawie opłaty miejscowej na 2003 rok


nbsp;


nbsp;Na podstawie:


-nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; § art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984), § art. 19 pkt. 1 lit. b, 2 i3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9 poz. 84, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1683)§


-nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; §1 Rozporządzenia Nr 4/91 Wojewody Słupskiego z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie wykazu miejscowości w województwie słupskim, w których pobiera się opłatę miejscową /Dz. Urz. Województwa Słupskiego Nr 12, poz. 63, § 1 Rozporządzenia Nr 53/95 Wojewody Słupskiego z dnia 8 września 1995 r. zmieniające Rozporządzenie Nr 4/91 Wojewody Słupskiego z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie wykazu miejscowości w województwie słupskim, w którym pobiera się opłatę miejscową, Dz. Urz. Województwa Słupskiego Nr 29 poz. 124/, załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 43/99 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie ustalenia wykazów aktów prawa miejscowego obowiązujących w województwie pomorskim /Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Nr 22, poz. 70/


Rada Gminy Ustka


uchwala co następuje:


nbsp;


§ 1.


nbsp;


Wprowadza się obowiązek uiszczenia opłaty miejscowej w miejscowościach:


Ustka, Dębina, Orzechowo, Poddąbie, Przewłoka, Rowy, Wodnica.


nbsp;


§ 2.


nbsp;


Opłaty nie pobiera się od osób określonych w art. 17 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.Zwalania się od opłaty dzieci w wieku do 7 (siedmiu) lat.


nbsp;


§ 3.


nbsp;


Ustala się stawkę opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu w wysokości:


- dla dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat 0,70 zł.


- dla pozostałych osób 1,50 zł.


nbsp;


§ 4.


nbsp;


1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.


2. Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 12 %


nbsp;


§ 5.


nbsp;


Na inkasentów wyznacza się kierowników ośrodków wczasowych oraz innych organizatorów wszelkiego rodzaju wypoczynku, których zobowiązuje się do objęcia opłatami wg stawek określonych w §3 niniejszej uchwały wszystkich osób wymienionych w art. 17 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


nbsp;


§ 6.


nbsp;


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.


nbsp;


§ 5.


nbsp;


Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


nbsp;


PRZEWODNICZĄCY RADY


nbsp;Waldemar Gąsiorski


nbsp;


 

Liczba odwiedzin : 379
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Beata Pietrzyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Pietrzyk
Czas wytworzenia: 2003-09-30 00:00:00
Czas publikacji: 2007-07-18 12:11:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak