Sesja XXV 2005 

 

Sesja XXV 2005

 

Sesja XXV 2005

UCHWAŁA NR XXV/265/2005 RADY GMINY USTKA z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka dla części terenów położnych w obrębie geodezyjnym Dębina i Rowy w gminie Ustka.

UCHWAŁA NR XXV/266/2005 RADY GMINY USTKA z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 63, 63/1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76 położonych w obrębie geodezyjnym Dębina oraz działki nr 248 i części działki nr 17L położnych w obrębie geodezyjnym Rowy w gminie Ustka.

UCHWAŁA NR XXV/267/ 2005 RADY GMINY USTKA z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Wiejską Ustka , a Samorządem Województwa Pomorskiego w sprawie realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia Obywateli polegającego na dofinansowaniu zakupu karetki wypadkowej dla Stacji Pogotowia w Słupsku, podstacja Ustka.Zał. NR1


UCHWAŁA NR XXV/268/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/2000 Rady Gminy UStka z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie współdziałania Gminy Ustka z Gminą Miejską Słupsk w zakresie utrzymania wysypisk odpadów komunalnych i utylizacji odpadów komunalnych.

UCHWAŁA NR XXV/269/2005 RADY GMINY USTKA z dnia 22 kwietnia 2005 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r. oraz w sprawie zmian w budżecie gminy 2005r.

UCHWAŁA NR XXV/270/2005 RADY GMINY USTKA z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi z tego tytułu

UCHWAŁA NR XXV/271/05 Rady Gminy Ustka z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie wystąpienia Gminy Ustka ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "EUROREGION BAŁTYK".

UCHWAŁA NR XXV/272/05 Rady Gminy Ustka z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie wystąpienia Gminy Ustka ze stowarzyszenia pod nazwą Związek Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy.

UCHWAŁA NR XXV/273/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 22 kwietnia 2005 roku zmieniająca Uchwałę Nr VI/49/2003 Rady Gminy Ustka z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

UCHWAŁA NR XXV/274/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości.

UCHWAŁA NR XXV/275/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie upamiętnienia życia i osiągnięć twórczych Pana Eugeniusza Michalskiego.

UCHWAŁA NR XXV/276/2005 RADY GMINY USTKA z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości obszaru oznaczonego cyfrą rzymską "I" w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Przewłoka w Gminie Ustka zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Ustka Nr XII/106/2003 z dnia 10.10.2003r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 145, poz. 2581 z dnia 20.11.2003r

 

Liczba odwiedzin : 384
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Korniluk
Czas wytworzenia: 2005-06-14 00:00:00
Czas publikacji: 2015-09-22 14:45:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak