Sesja XXVI 2005 

 

Sesja XXVI 2005

 

Sesja XXVI 2005

UCHWAŁA NR XXVI/277/2005 RADY GMINY USTKA z dnia 17 czerwca 2005 roku zmieniająca uchwałę NrXXI/229/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie opłaty targowej
UCHWAŁA Nr XXVI/278/2005 RADY GMINY USTKAz dnia 17 czerwca 2005 roku zmieniająca Uchwałę nr XXI/227/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej w Gminie Ustka, terminu płatności orazsposobu jej poboru na 2005 rok.
UCHWAŁA NR XXVI/279/2005 RADY GMINY USTKA z dnia 17 czerwca 2005 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r. oraz w sprawie zmian w budżecie gminy 2005r.
UCHWAŁA NR XXVI/280/2005 RADY GMINY USTKA z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka (zatwierdzonego uchwałą Nr V/37/2002 Rady Gminy Ustka z dnia 30 grudnia 2002 roku) dla części terenów połoSonych w obrębie geodezyjnymNiestkowo, Lędowo i Machowinko w gminie Ustka.
Zał. NR 1A Zał. NR6

UCHWAŁA NR XXVI/281/2005 RADY GMINY USTKA z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka (zatwierdzonego uchwałą Nr V/37/2002 Rady Gminy Ustka
z dnia 30 grudnia 2002 roku; zmienionego uchwałą Nr XXVI/280/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 17 czerwca 2005 roku) dla części terenu połoSonego w obrębie geodezyjnym Grabno w gminie Ustka.
Zał. NR 1AZał. NR6

1. Integralną częścią uchwały jest ujednolicony projekt studium, zawierający:
1) część tekstową:
a) elaborat Studium - stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
b) tekst zmiany studium w formie załącznika do elaboratu Studium - Załącznik Nr 1A,
2) rysunek zmiany studium, stanowiący załączniki graficzne do uchwały:
a) Uwarunkowania - synteza w skali 1:25 000 - Załącznik Nr 2,
b) Kierunki zagospodarowania przestrzennego i zasady polityki przestrzennej w skali 1:25 000 -
Załącznik Nr 3, z wyróźnieniem wprowadzonych zmian dla terenu położonego w obrębie
geodezyjnym Grabno:
- na arkuszu nr 10 - Załącznik Nr 3A,
- na arkuszu nr 11 - Załącznik Nr 3B,
c) Kierunki rozwoju transportu w skali 1:25 000 - Załącznik Nr 4,
d) Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej w skali 1:25 000 - Załącznik Nr 5.
Załączniki do powyższej uchały nie umieszczone na stronie znajdują się do wglądu w pokoju nr 20 Urzędu Gminy w Ustce.
UCHWAŁA NR XXVI/282/2005 RADY GMINY USTKAz dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka (zatwierdzonego uchwałą Nr V/37/2002 Rady Gminy Ustka
z dnia 30 grudnia 2002 roku; zmienionego uchwałą Nr XXVI/280/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 17 czerwca 2005 roku; zmienionego uchwałą Nr XXVI/281/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 17 czerwca 2005 roku) dla części terenu położonego w obrębie
geodezyjnym Dębina w gminie Ustka.

Zał. NR 1A Zał. NR6

1. Integralną częścią uchwały jest ujednolicony projekt studium, zawierający:
1) część tekstową:
a) elaborat Studium - stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
b) tekst zmiany studium w formie załącznika do elaboratu Studium - Załącznik Nr 1A,
2) rysunek zmiany studium, stanowiący załączniki graficzne do uchwały:
a) Uwarunkowania - synteza w skali 1:25 000 - Załącznik Nr 2,
b) Kierunki zagospodarowania przestrzennego i zasady polityki przestrzennej w skali 1:25 000
Załącznik Nr 3, z wyróSnieniem wprowadzonych zmian:
- dla terenu połoSonego w obrębie geodezyjnym Dębina na arkuszu nr 7 - Załącznik Nr 3A,
c) Kierunki rozwoju transportu w skali 1:25 000 - Załącznik Nr 4,
d) Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej w skali 1:25 000 - Załącznik Nr 5,
2. Rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
Załączniki do powyższej uchały nie umieszczone na stronie znajdują się do wglądu w pokoju nr 20 Urzędu Gminy w Ustce.
UCHWAŁA NR XXVI/283/2005 RADY GMINY USTKAz dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka (zatwierdzonego uchwałą Nr V/37/2002 Rady Gminy Ustka
z dnia 30 grudnia 2002 roku; zmienionego uchwałą Nr XXVI/280/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 17 czerwca 2005 roku; zmienionego uchwałą Nr XXVI/281/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 17 czerwca 2005 roku; zmienionego uchwałą Nr XXVI/282/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 17 czerwca 2005 roku) dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Machowinko w gminie Ustka.

Zał. NR1A Zał. NR6

1. Integralną częścią uchwały jest ujednolicony projekt studium, zawierający:
1) część tekstową:
a) elaborat Studium - stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
b) tekst zmiany studium w formie załącznika do elaboratu Studium - Załącznik Nr 1A,
2) rysunek zmiany studium, stanowiący załączniki graficzne do uchwały:
a) Uwarunkowania - synteza w skali 1:25 000 - Załącznik Nr 2,
b) Kierunki zagospodarowania przestrzennego i zasady polityki przestrzennej w skali 1:25 000 -
Załącznik Nr 3, z wyrónieniem wprowadzonych zmian:
- dla terenu połoonego w obrębie geodezyjnym Machowinko na arkuszu nr 7 - Załącznik Nr 3A,
c) Kierunki rozwoju transportu w skali 1:25 000 - Załącznik Nr 4,
d) Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej w skali 1:25 000 - Załącznik Nr 5,
2. Rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium stanowi Załącznik Nr 6 do
niniejszej uchwały.
Załączniki do powyższej uchały nie umieszczone na stronie znajdują się do wglądu w pokoju nr 20 Urzędu Gminy w Ustce.
UCHWAŁA NR XXVI/284/2005 RADY GMINY USTKA z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka (zatwierdzonego uchwałą Nr V/37/2002 Rady Gminy Ustka z dnia 30 grudnia 2002 roku) dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Wytowno w gminie Ustka.
UCHWAŁA NR XXVI/285/2005 RADY GMINY USTKA z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 346, 307, 19/1, 299, 353, 20/1, 20/2, 20/3 i 24 położonych w obrębie geodezyjnym Wytowno w gminie Ustka.
UCHWAŁA NR XXVI/286/2005 RADY GMINY USTKA z dnia 17 czerwca 2005 roku zmieniająca uchwałę Nr XVI/148/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dla części działki nr 80/4 oraz zmiany planu dla pozostałej części działki nr 80/4 połoSonej w obrębie geodezyjnym Dębina.
UCHWAŁA Nr XXVI/287/2005RADY GMINY USTKA z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka (zatwierdzonego uchwałą Nr V/37/2002 Rady Gminy Ustka z dnia 30 grudnia 2002 roku) dla częściterenu połoSonego w obrębie geodezyjnym Wytowno.
UCHWAŁA NR XXVI/288/2005 RADY GMINY USTKA z dnia 17 czerwca 2005 roku zmieniająca uchwałę Nr XXII/236/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka (zatwierdzonego uchwałą Nr V/37/2002 Rady Gminy Ustka z dnia 30 grudnia 2002 roku) dla części terenu połoSnego w obrębie geodezyjnym Machowino.
UCHWAŁA NR XXVI/289/2005 RADY GMINY USTKA z dnia 17 czerwca 2005 roku zmieniająca uchwałę Nr XXII/237/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dla części działek nr 15/2 i 16/2 połoSonychw obrębie geodezyjnym Machowino.
UCHWAŁA NR XXVI/290/2005 RADY GMINY USTKA z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/65/2000 Rady Gminy Ustka z dnia 28 grudnia 2000 roku o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka.
UCHWAŁA NR XXVI/291/2005 RADY GMINY USTKA z dnia 17 czerwca 2005 roku zmieniająca uchwałę Nr XVII/182/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 04 czerwca 2004 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu ZagospodarowaniaPrzestrzennego Gminy Ustka dla lokalizacji Parku Wiatrowego Nr 1w miejscowościach Duninowo, Wodnica.
UCHWAŁA NR XXVI/292/2005 RADY GMINY USTKA z dnia 17 czerwca 2005 roku zmieniająca uchwałę Nr XXII/235/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka dla lokalizacji Parku Wiatrowego Nr 2 w miejscowościach Możdżanowo Starkowo.
UCHWAŁA NR XXVI/293/2005 RADY GMINY USTKA z dnia 17 czerwca 2005 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX/206/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 sierpnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka dla lokalizacji Parku Wiatrowego Nr 3w miejscowości Zaleskie.

 

Liczba odwiedzin : 434
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Korniluk
Czas wytworzenia: 2005-07-19 00:00:00
Czas publikacji: 2015-09-22 15:02:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak