UCHWAŁA Nr III/15/2002 

 
UCHWAŁA Nr III/15/2002 

UCHWAŁA Nr III/15/2002


RADY GMINY USTKA


z dnia 10 grudnia 2002 r.


 


w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2003 .


              


Na podstawie:


- art.18 ust.2 pkt.  8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591, ze zmianami : Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz220 , Nr 62 poz.558 i Nr 113 poz.984 ) ,


- art.10 oraz art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9 poz. 84 , ze zmianami : Dz. U.  z 2002 r. Nr 200 poz. 1683)


 


Rada Gminy Ustka


 


uchwala, co następuje :


 


§ 1


 


Ustala się następujące stawki podatku od środków transportu :


 


1. od samochodu  ciężarowego o którym mowa w art.8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu :


 


a/ od 3,5 tony  do 5,5 tony włącznie                                                   300,00 zł.


b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                500,00 zł.


c/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                                        600,00 zł.


 


2. od samochodu ciężarowego o którym mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu , bez względu na liczbę osi i rodzaju zawieszenia :


 


a/ od 12 ton do mniej niż 15 ton                                                       700,00 zł.


b/ od 15 ton do mniej niż 18 ton                                                       900,00 zł.             


c/ od 18 ton do mniej niż 25 ton                                                    1.000,00 zł.


d/ od 25 ton do mniej niż 32 tony                                                  1.300.00 zł.


e/ powyżej 32 ton                                                                         1.500,00 zł.


 


 


 


 


3. ciągnik siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów bez względu na liczbę osi i rodzaj zawieszenia:


 


a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                   500,00 zł.


b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                              700,00 zł.


c/ powyżej 9 ton do 12 ton włącznie                                                 800,00 zł.


d/ równo 12 ton do 18 ton włącznie                                                  900,00 zł.


e/ powyżej 18 ton  do 25 ton włącznie                                            1.00000 zł.


f/  powyżej 25 ton do 32 ton włącznie                                            1.100,00 zł.


g/ powyżej 32 ton do 36 ton włącznie                                            1.200,00 zł.


h/ powyżej 36 ton                                                                           1.500,00 zł.


Jeżeli nacisk na sidło  ciągnika przekracza 8 ton , stawkę podatku podwyższa się o 100,00 zł.


 


4. przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą / z wyjątkiem związanych  wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego / :


 


a/  od 7 ton  do 12 ton włącznie                                                        300,00 zł.


b/  powyżej 12 ton  do 18 ton włącznie                                             500,00 zł.


c/   powyżej 18 ton do 25 ton włącznie                                              700,00 zł.


d/  powyżej 25 ton do 36 ton włącznie                                              900,00 zł.


e/   powyżej 36 ton                                                                         1.000,00 zł.


 


5. autobusy w zależności od liczby miejsc  do siedzenia :


 


a/ do 15 miejsc włącznie                                                                    400,00 zł.


b/ od 16 do 30 miejsc                                                                      1.100,00 zł.


c/ powyżej 30 miejsc                                                                       1.300,00 zł. 


  


6. W przypadkach zastosowania w pojazdach wymienionych w pkt. 1, pkt. 3 litera a ,b, c, pkt.  4 litera a i pkt. 5 katalizatorów  lub paliwa gazowego stosuje się zniżkę w wysokości  20 % .


 


§ 2


 


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.


 


§ 3


 


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.  


 


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski


 

 

Liczba odwiedzin : 363
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-18 16:05:00
Czas publikacji: 2007-07-18 16:05:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak