UCHWAŁA NR III/16/2002 

 
UCHWAŁA NR III/16/2002 

UCHWAŁA NR III/16/2002


RADY  GMINY  USTKA


z dnia 10 grudnia 2002 r.


 


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2003 r.


 


Na podstawie:


-          art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984),


-          art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym / tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, Dz. U. z 1994 r. Nr 1 poz.3, Dz. U. z 1996 r. Nr 91 poz. 409, Dz. U. z 1997 r. Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926 Dz. U. z 1998 r. Nr 108 poz. 681, Dz. U. z 2001 r. Nr 81 poz. 875, Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1680/


 


Rada Gminy Ustka


 


uchwala co następuje:


 


§1


 


Średnią cenę skupu żyta za okres  pierwszych trzech kwartałów 2002 r. określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu statystycznego z dnia 30 października   2002 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r. /M.P. Nr 51 poz. 773/ obniża się z kwoty 33,45 zł. za 1 q do kwoty 29,12    za 1 q.


 


§2


 


Obniżona cena skupu żyta stanowić będzie podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2003 r.


 


§3


 


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.


  


§4


 


Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY


Waldemar Gąsiorski


 

 

Liczba odwiedzin : 391
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-18 16:05:00
Czas publikacji: 2007-07-18 16:05:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak