UCHWAŁA NR III/20/2002 

 
UCHWAŁA NR III/20/2002 

UCHWAŁA NR III/20/2002


RADY GMINY USTKA


z dnia 10 grudnia 2002 r.


 


w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka


dla działki nr 33/8 w miejscowości Zaleskie gmina Ustka.


 


Na podstawie


- art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984)


- art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26, 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r. Nr 15, poz. 139; ze zmianami z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r.      Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 113, poz. 984) na wniosek Wójta Gminy,


 


Rada Gminy Ustka


uchwala, co następuje:


 


§ 1.


 


1. Do Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Ustka nr IV/26/94 z dnia 4 listopada 1994 r oku (Dz.Urz. Woj. Słupskiego Nr 38, poz. 210 z dnia 30 listopada 1994 roku) wprowadza się zmianę polegającą na tym, że fragment terenu, obejmujący część działki nr 33/8 położonej w miejscowości Zaleskie, przeznaczony w dotychczas obowiązującym planie na funkcję rolną, przeznacza się na funkcję usługową i produkcji rzemieślniczej, funkcję mieszkaniową jednorodzinną oraz funkcję komunikacji i infrastruktury.


 


2. Dla ustalonego w planie przeznaczenia terenu wprowadza się obowiązek:


1) zachowania istniejącego zadrzewienia i pojedynczych drzew w wieku powyżej 30 lat, z dopuszczeniem niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych,


2) zakaz wszelkiej działalności powodującej zmianę stosunków wodnych,


3) rozpoznania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.


 


3. Ustalenia dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku planu symbolem UR-P:


1) funkcja terenu:


- przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy usługowej i produkcyjnej rzemieślniczej wraz z niezbędną infrastrukturą,


2) eksploatacja instalacji związanych z przeznaczeniem terenu, o którym mowa w pkt 1), nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu,


3) podział terenu: niedopuszczalny, planem zagospodarowania należy objąć całości terenu w liniach rozgraniczających,


4) ogrodzenie terenu: w formie ogrodzenia jednorodnego dla całego terenu; dopuszcza się możliwość realizacji ogrodzenia pełnego w tym również od strony terenów publicznych i nie reguluje się wysokości ogrodzenia,


5) miejsca parkingowe: wyłącznie w granicach własnej działki w ilości stanowisk postojowych zabezpieczających potrzeby użytkowe (min. 2 miejsca postojowe/100m2 pow. użytkowej usług),


6) w projekcie budowlanym , związanym z uzyskaniem pozwolenia na budowę, obowiązuje wykonanie projektu zieleni w oparciu o inwentaryzację zieleni istniejącej, obejmujący:


- tereny zieleni o minimalnym udziale w powierzchni terenu UR-P: 20%,


- zieleń izolacyjną wzdłuż granic działki, w tym drzewa koroniaste w minimalnej ilości: 5 sztuk/100 mb,


- pas zieleni izolacyjnej o szerokości min. 10 m położony na granicy z terenem MN,


7) zabudowa terenu, wynikająca z przeznaczenia, o którym mowa w pkt 1) na następujących warunkach:


- typ zabudowy: zabudowa w układzie wolnostojącym lub zwartym,


- maksymalna ilość kondygnacji budynku głównego: 2,


- maksymalna ilość kondygnacji budynku towarzyszącego: 1,


- max intensywność zabudowy: powierzchnia zabudowana nie powinna przekraczać 40% powierzchni terenu UR-P,


- architektura: zabudowa o wysokim standardzie architektonicznym, pozbawiona elementów dysharmonijnych w zakresie skali, proporcji, rodzaju użytych materiałów i zastosowanego detalu architektonicznego, w stosunku do lokalnych tradycji budowlanych i charaktery miejscowego krajobrazu,


- podpiwniczenie: dopuszczalne,


- użytkowe wykorzystanie poddasza: dopuszczalne,


- maksymalna wysokość cokołu budynku głównego (od strony najwyższego poziomu terenu przy budynku): 0,60 m,


- maksymalna wysokość cokołu budynku towarzyszącego (od strony najwyższego poziomu terenu przy budynku): 0,30 m,


- maksymalna wysokość budynku głównego: 10,0 m,


- maksymalna wysokość budynku towarzyszącego: 10,0 m,


- kształt dachu zalecany: dach symetryczny dwu - lub wielospadowy o jednakowym kącie pochylenia i stałym poziomie okapów dla głównych połaci dachowych,


 


4. Ustalenia dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku planu symbolem MN:


1) funkcja terenu:


- przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą,


- przeznaczenie dopuszczalne - towarzyszące usługi nieuciążliwe,


2) realizacja przeznaczenia ustalonego w planie, uzależniona jest od spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 3 pkt 2),


3) podział terenu: dopuszczalny, ustala się min. powierzchnię działki budowlanej 800 m2,


4) ogrodzenia od strony dróg publicznych: jednorodne dla całego terenu,


5) miejsca parkingowe: w granicach własnej działki w ilości 1 miejsce postojowe/1mieszkanie, oraz min. 2 miejsca postojowe/100 m2pow. użytkowej usług,


6) minimalny udział terenów zieleni w powierzchni działki budowlanej: 40%


7) minimalna ilość drzew koroniastych wzdłuż granicy działki od strony dróg publicznych: 1 drzewo/10 mb,


8) zabudowa terenu, wynikająca z przeznaczenia, o którym mowa w pkt 1) na następujących warunkach:


- max intensywność zabudowy: powierzchnia zabudowana nie powinna przekraczać 40% powierzchni działki budowlanej,


- architektura: zabudowa o cechach regionalnych, uwzględniająca, w zakresie skali, proporcji, rodzaju użytych materiałów i zastosowanego detalu architektonicznego, kontynuowanie lokalnych tradycji budowlanych, charakterystycznych dla miejscowego krajobrazu kulturowego,


- typ zabudowy: zabudowa wolnostojąca w formie zespołu zabudowy o jednolitym charakterze,


- maksymalna ilość kondygnacji budynku głównego: 2,


- maksymalna ilość kondygnacji budynku towarzyszącego: 1,


- podpiwniczenie: dopuszczalne,


- użytkowe wykorzystanie poddasza: dopuszczalne,


- maksymalna wysokość cokołu budynku głównego (od strony najwyższego poziomu terenu przy budynku): 0,60 m,


- maksymalna wysokość cokołu budynku towarzyszącego (od strony najwyższego poziomu terenu przy budynku): 0,30 m,


- maksymalna wysokość budynku głównego: 10,0 m,


- maksymalna wysokość budynku towarzyszącego: 7,0 m,


- kształt dachu: dach symetryczny dwu lub wielospadowy o jednakowym kącie pochylenia  i stałym poziomie okapów dla głównych połaci dachowych o kącie pochylenia dachu 15 - 50 stopni,


- nadbudowy w dachu: dopuszczalne z jednej strony, odstęp od końców fasady przynajmniej 1/4 długości fasady,


- materiał pokrycia i kolor dachu zalecany: dachówka lub inny materiał dachówkopodobny,


- materiał i kolor wykończenia elewacji zewnętrznej: naturalne materiały budowlane- cegłą, drewno, tynk, kamień,


- detal architektoniczny: nawiązujący do lokalnych tradycji budowlanych,


 


5. Ustalenia dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku planu symbolem K:


1) funkcja terenu:


- przeznaczenie podstawowe - teren komunikacji,


- przeznaczenie dopuszczalne - infrastruktura techniczna nie związana z funkcją komunikacyjną


2) ustalenia szczegółowe dla drogi K:


- projektowany pas drogi dojazdowej klasy D1/1,


- szerokość w liniach rozgraniczających LR = 5,0 m,


- dopuszcza się lokalizowanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej,


- dopuszczalne zjazdy,


- droga może mieć formę ulicy i chodnika wydzielonego krawężnikiem lub ciągu pieszo - jezdnego bez wydzieleń krawężnikami,


 


6. Zasady obsługi w zakresie komunikacji:


1) obsługa komunikacyjna projektowanych terenów z drogi K-ZW1/2 w oparciu o istniejący zjazd, wspólny dla działki nr 33/8 i działki sąsiedniej nr 29/22,


2) dojazd do działek zapewniony drogami dojazdowymi K i K-Dw1/1


3) ustalenia szczegółowe dla drogi K-ZW1/2:


- istniejąca droga wojewódzka nr 203 (Koszalin - Darłowo - Ustka), droga zbiorcza klasy Z1/2,


- minimalna szerokość w liniach rozgraniczających LR = 15,0 m,


- odległość obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej 8 m,


- lokalizowanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej dopuszcza się na warunkach określonych każdorazowo przez zarządcę drogi,


- obowiązują ograniczenia korzystania ze zjazdu, zgodnie z pkt 1),


4) ustalenia szczegółowe dla drogi K-Dw/1/1:


- istniejąca droga dojazdowa wewnętrzna klasy D1/1,


- minimalna szerokość w liniach rozgraniczających LR = 5,0 m,


- dopuszcza się lokalizowanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej,


- dopuszczalne zjazdy.


 


7. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:


1) zaopatrzenie w wodę - z wodociągu komunalnego, na zasadach określonych przez zarządzającego siecią,


2) obowiązuje zakaz odprowadzania ścieków do gruntu i wód powierzchniowych,


3) odprowadzenie ścieków - do systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej, na zasadach określonych przez zarządzającego siecią,


4) dopuszczalne indywidualne systemy zagospodarowania ścieków wyłącznie przy braku możliwości podłączenia do systemów zbiorczych,


5) odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych (układu drogowego, parkingów, placów) w sposób zorganizowany do publicznego systemu kanalizacji deszczowej lub zrzutem w sposób i miejscu, dla którego uzyskano pozwolenie wodno - prawne; przed odprowadzeniem wody opadowe winny być oczyszczane w stopniu, określonym przepisami szczegółowymi,


6) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych z połaci dachowych i nieutwardzonych nawierzchni powierzchniowo do gruntu na teren własnej działki,


7) zaopatrzenie w ciepło - rozwiązanie indywidualne w oparciu o niskoemisyjne czynniki grzejne,


8) zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową - rozwiązanie indywidualne w oparciu o niskoemisyjne czynniki grzejne,


9) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci energetycznej, na zasadach określonych przez zarządzającego siecią,


10) zaopatrzenie w gaz:


- z sieci gazowniczej, na zasadach ustalonych przez zarządzającego siecią,


- do czasu wybudowania gazociągu, z butli gazowych,


11) usuwanie odpadów stałych przez specjalistyczne przedsiębiorstwo,


12) czasowe gromadzenie odpadów przed wywiezieniem (w tym odpadów poprodukcyjnych) w granicach własnej działki, w sposób zgodny z określonymi przepisami szczegółowymi,


13) ewentualne kolizje z istniejącymi sieciami infrastruktury uzgodnić na etapie projektu budowlanego z jej gestorami,


14) w pasie terenu K przebiega istniejący kabel telekomunikacyjny dalekosiężny.


 


8. Ustalenia dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku planu symbolem R:


1) przeznaczenie terenu - teren rolny,


2) obowiązują ustalenia jak dla terenów rolnych w dotychczas obowiązującym planie.


 


§ 2.


 


1. Integralną częścią planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


 


2. Następujące oznaczenia graficzne zastosowane na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:


1) granice terenu objętego planem,


2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania lub zagospodarowania,


3) nieprzekraczalne linie zabudowy,


4) pas zieli izolacyjnej.


 


§ 3.


 


Przeznacza się w planie na cele nierolnicze grunty rolne klasy III pochodzenia mineralnego o powierzchni 1,0947 ha.


 


§ 4.


 


Ilekroć w ustaleniach tekstu lub na rysunku planu jest mowa o:


1) przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć funkcję ustaloną w palnie dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi; przeznaczenie jest zamiennie określane jako użytkowanie lub wykorzystanie terenu; tereny mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich przeznaczeniem podstawowym lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, przeznaczenie dopuszczalnie nie może w żaden sposób ograniczać przeznaczenia podstawowego,


2) zabudowie - należy przez to rozumieć obiekty budowlane, których budowa wymaga pozwolenia na budowę,


3) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć miarę uzasadnionej zabudowy terenu mierzoną % udziałem sumy powierzchni zabudowanej wszystkich budynków składających się na zabudowę danego terenu całkowitej powierzchni terenu,


4) budynku głównym - należy przez to rozmieć budynek przeznaczony do wykonania głównych funkcji zgodnych z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym dla danego terenu (np. budynek mieszkalny na terenach zabudowy mieszkaniowej; budynek produkcyjny, handlowy, usługowy na terenach usług),


5) budynku towarzyszącym - należy przez to rozmieć budynek przeznaczony do wykonania funkcji służących do obsługi przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego dla danego terenu (np. garaż, budynek gospodarczy na terenach zabudowy mieszkaniowej; budynek magazynowy, budynek infrastruktury technicznej, socjalnej, administracyjnej na terenach usług),


6) zespole zabudowy o jednolitym charakterze - należy przez to rozmieć zespół budynków, dla którego obwiązuje spójny charakter kształtowania zabudowy, a w szczególności jednorodny:


- sposób kształtowania brył, budynków i proporcji wzajemnych poszczególnych elementów budowlanych (cokołu, fasady, dachu),


- charakter dachów (w tym kierunek kalenicy, kąt pochylenia i materiał pokrycia dachu),


- charakter stosowanego detalu architektonicznego (np. zadaszeń okapów, słupów, zastrzałów, rur spustowych, kominów itp.).


 


§ 5.


 


Ustala się 0 % stawkę służącą do naliczania jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości terenu w momencie zbywania nieruchomości przez obcego właściciela.


 


§ 6.


 


Zobowiązuje się Wójta Gminy do:


Umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających zmiany w planie i wydania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach określonych w art. 29 ust. 2. wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.


Należytego uwidocznienia na rysunku raz w tekście planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych do niego niniejszą uchwałą.


 


§ 7.


 


We fragmencie objętym granicami niniejszych zmian planu traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Ustka nr IV/26/1994 z dnia 4 listopada 1994 roku (Dz. Urz. Woj. Słupskiego Nr 38, poz. 210 z dnia 30 listopada 1994 r.)


 


§ 8.


 


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


 


 


 

 

Liczba odwiedzin : 331
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-18 16:07:00
Czas publikacji: 2007-07-18 16:07:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak