UCHWAŁA Nr III/23/02 

 
UCHWAŁA Nr III/23/02 

UCHWAŁA Nr III/23/02


RADY  GMINY  USTKA


z dnia 10 grudnia 2002 roku


 


w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka dla lokalizacji PARKU WIATROWEGO NR 3 ZALESKIE


 


Na podstawie:


- art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym tekst jednolity z 1999 r. Nr 15, poz. 139; ze zmianami z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 113, poz. 984)


- art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984)


 


Rada Gminy Ustka


uchwala, co następuje:


 


§1.


 


Odrzuca się protest Pana Zdzisława Sieradzkiego zamieszkałego w miejscowości Postomino w gminie Postomino wniesiony do projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka dla lokalizacji PARKU WIATROWEGO NR 3 ZALESKIE.


 


§2.


 


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.


 


§3.


 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


 


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski


 


 


 


 


Załącznik do Uchwały nr III/23/2002


Rady  Gminy  Ustka


z dnia 10 grudnia 2002 r.


 


 


            Protest wniesiony przez Pana Zdzisława Sieradzkiego zamieszkałego w miejscowości Postomino w Gminie Postomino dotyczy usytuowania siłowni wiatrowych w zbyt bliskiej odległości, zdaniem protestującego, od nieruchomości rolnych których wnoszący protest zamierza zostać właścicielem.


 


 


Stanowisko Rad y:


protest-odrzuci ć


 Uzasadnienie:


W chwili obecnej wnoszący protest nie jest właścicielem nieruchomości usytuowanych w pośrednim sąsiedztwie (około 400 m) lokalizacji urządzeń wiatrowych PARKU WIATROWEGO NR 3 ZALESKIE. Z treści złożonego protestu wynika jedynie, że zamierza nim zostać. Nie przedstawił również pełnomocnictwa do reprezentowania interesów aktualnego właściciela przedmiotowych nieruchomości. W świetle powyższego nie jest osobą, której interes prawny może być naruszony ustaleniami planu. Tym samym należy odrzucić protest (sprzeciw) pod lokalizację przedmiotowych urządzeń generujących energię elektryczną z wiatru.

 

Liczba odwiedzin : 341
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-18 16:07:00
Czas publikacji: 2007-07-18 16:07:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak