Uchwała Nr III-26-2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej 

 
Uchwała Nr III-26-2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej 
Uchwała Nr III/26/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej

U C H W A Ł Anbsp; nbsp;Nrnbsp; III /26/2002


R A D Ynbsp;nbsp;nbsp; G M I N Ynbsp;nbsp; U S T K A


znbsp; dnia 10 grudnia 2002r.


nbsp;


W sprawienbsp; nabycia nieruchomości zabudowanej.


nbsp;


Na postawie:


-nbsp; art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz 220,nbsp; Dz.U. Nr 62 poz. 558 i Dz. U. Nr 113, poz. 984 / i art. 24, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.


o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U. z 2000r.nbsp; Nr 46, poz. 543 zm. Dz. U. znbsp; 2001r.


Nr 129, poz. 1447 i Dz. U. Nr 154, poz. 1800, Dz. U. z 2002r. Nr 25, poz. 253,nbsp; Nr 74, poz. 676 Nr 126, poz. 1070 i Nr 113, poz. 984 /nbsp;


- uchwały Rady Gminy Ustka Nr XI/82/2001 z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok oraz zgodnie z załącznikiem Nr 6 do w/w uchwały wydatki majątkowe w 2002r. zakupy inwestycyjne - pkt 2 poz. 4.


nbsp;


Rada Gminy Ustka


nbsp;


uchwala co następuje:


nbsp;


§ 1.


nbsp;


1. Po przeprowadzonym przetargu publicznym wykonanym przeznbsp; Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku przy ul. Banacha 12 i zgodnie z jego wynikiem postanawia się nabyć do zasobów mienia komunalnego gminy nieruchomość zabudowaną oznaczoną Nr 12/7 o pow. 1579 m kw. położoną w obrębie Objazdanbsp; za kwotęnbsp; - 85.000,00 złnbsp; / słownie : osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 / od państwa Elżbiety i Zdzisława Lesieckich zam. Objazda 40 A.


2. Koszty związane z nabyciem w/w nieruchomości ponoszą:


opłatę notarialną ponosi gmina Ustka i Państwo Elżbieta i Zdzisław Lesieccy po frac12; ;


koszty wpisu do księgi wieczystej ponosinbsp; gmina Ustka ;


koszty opłaty skarbowej ponoszą w całości Państwo Elżbieta i Zdzisław Lesieccy.


nbsp;


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.


nbsp;


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniemnbsp; ogłoszenia.


nbsp;


nbsp;


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski


nbsp;


nbsp;


 

Liczba odwiedzin : 361
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Beata Pietrzyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Pietrzyk
Czas wytworzenia: 2003-09-29 00:00:00
Czas publikacji: 2007-07-18 12:11:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak