U C H W A Ł A Nr III/27/2002 

 

U C H W A Ł A      Nr III/27/2002


R A D Y    G M I N Y    U S T K A


z dnia 10 grudnia 2002r.


 


W sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.


 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” i „h” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /  tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz. 558, i N r 113, poz. 984 / , art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 6, art. 37, art. 68 ust. 1 pkt 7 oraz art. 70 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity z 2000r. Nr 46, poz. 543 zm. Dz. U. z 2001r. Nr 129, poz. 1447, zm. Dz. U. z  2002r. nr 154, poz. 1800, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070 i Nr 113, poz. 984 / w związku z art. 140 Kodeksu Cywilnego


Rada Gminy Ustka


uchwala co następuje :


 


§ 1.


Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Ustka od osób prawnych i fizycznych w celu realizacji zadań należących do właściwości Rady Gminy może nastąpić na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Ustka, który określa formę nabycia / odpłatnie lub nieodpłatnie /.


 


§ 2.


1.   Zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustka w formie : sprzedaży zamiany, oddawania w użytkowanie wieczyste, oddawania w trwały zarząd, wnoszenia jako wkłady niepieniężne / aporty / do spółek, może nastąpić na podstawie zarządzenia  Wójta Gminy Ustka, jeżeli zbycie nie koliduje z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stwierdzenie zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zamieszcza się w formie klauzuli na oryginale zarządzenia Wójta.


2.   Na oryginale uchwały zamieszcza się również w sytuacji opisanej w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami klauzulę, że nieruchomość nie może być zbyta jako odrębna nieruchomość. 


3.   Klauzule, o których mowa wyżej wymagają wcześniejszego zasięgnięcia opinii merytorycznych pracowników Urzędu Gminy.


 


§ 3.


W granicach upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań, Wójtowi Gminy Ustka przysługuje prawo do obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustka, ograniczonymi prawami rzeczowymi.


Stwierdzenie zgodności uchwały z zakresem upoważnienia umieszcza się w formie pisemnej klauzuli na oryginale uchwały.


 


§ 4.


1.   Upoważnia się Wójta Gminy Ustka do wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustka na czas do 10-ciu lat.


2.   W umowach, o których mowa w punkcie 1 należy zamieszczać odpowiednie postanowienia umożliwiające aktualizacje czynszów lub terminów dzierżawnych.


3.   Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości sprzedawane na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę.


 


§ 5.


Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom.


 


§ 6


1.   W przypadku zapłaty ceny jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego,


Wójt Gminy  może udzielić bonifikaty w wysokości 30 % od ceny ustalonej zgodnie  z art. 67 ust. 3 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami, gdy nieruchomość sprzedawana jest jako lokal mieszkalny.


2.   W przypadku rozłożenia ceny sprzedawanej nieruchomości, o której mowa w ust. 1 ustawy na raty, bonifikata może być udzielona w wysokości 10 %.


3.   Przy rozłożeniu ceny sprzedawanej nieruchomości na raty nie dłużej niż na 10 lat nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu w wysokości 15 %  w stosunku rocznym płatnym w dniu 31 marca każdego roku kalendarzowego.


- 3 -


4.   Oprocentowanie, o którym mowa w ust. 3 wynosi 10 % w stosunku rocznym gdy okres spłaty wynosi nie dłużej niż 5 lat.


 


§ 7


Tracą moc: uchwała Rady Gminy w Ustce Nr I/8/98 z dnia 6 kwietnia 1998 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania  nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, uchwała Rady Gminy w Ustce Nr I/12/2000 z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Ustce Nr I/8/98 z dnia 6 kwietnia 1998 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania  nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, uchwała Rady Gminy Ustka Nr VI/57/2002 z dnia 27 września 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Ustce Nr I/8/98 z dnia 6 kwietnia 1998 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania  nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz uchwała Rady Gminy Ustka Nr III/28/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie określenia kryteriów sprzedaży lokali komunalnych.


 


§ 8


Zobowiązuje się Wójta Gminy Ustka do składania Radzie Gminy Ustka w okresach półrocznych, pisemnych sprawozdań z realizacji uchwały.


 


§ 9.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.


 


§ 10.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


 


 


Przewodniczący Rady 


Waldemar Gąsiorski
 


 

 
 

Liczba odwiedzin : 358
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-18 16:07:00
Czas publikacji: 2007-07-18 16:07:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak