Uchwała Nr III-28-2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zbycia nieruchomości stnowiących mienie komunalne Gminy Ustka 

 
Uchwała Nr III-28-2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zbycia nieruchomości stnowiących mienie komunalne Gminy Ustka 
Uchwała Nr III/28/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zbycia nieruchomości stnowiących mienie komunalne Gminy Ustka

U C H W A Ł Anbsp;nbsp; Nrnbsp; III /28/2002


R A D Ynbsp;nbsp;nbsp; G M I N Ynbsp;nbsp; U S T K A


znbsp; dnia 10 grudnia 2002r.


nbsp;


W sprawienbsp; nabycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka


nbsp;


Na postawie:


-nbsp; art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz 220,nbsp; Dz.U. Nr 62 poz. 558 i Dz. U. Nr 113, poz. 984 / i art. 24, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U. z 2000r.nbsp; Nr 46, poz. 543 zm. Dz. U. znbsp; 2001r. Nr 129, poz. 1447 i Dz. U. Nr 154, poz. 1800, Dz. U. z 2002r. Nr 25, poz. 253,nbsp; Nr 74, poz. 676 Nr 126, poz. 1070 i Nr 113, poz. 984 /nbsp;


Rada Gminy Ustka


nbsp;


uchwala co następuje:


nbsp;


§ 1.


Wyznacza się do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niżej wymienione niezabudowane nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Ustka:


1. Obręb Dębina:


- działka Nr 1/11 o pow. 861 m kw. zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Dębina zmienia się dotychczasowy sposób użytkowania terenu. Ustala się zabudowę letniskową jako obowiązującą. Działka leży w strefie C Uzdrowiska Ustka i strefie obszaru krajobrazu chronionego.


- działka Nr 1/12 o pow. 1200 m kw. zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Dębina zmienia się dotychczasowy sposób użytkowania terenu. Ustala się zabudowę letniskową jako obowiązującą. Działka leży w strefie C Uzdrowiska Ustka i strefie obszaru krajobrazu chronionego.


- działka Nr 1/13 o pow. 1232 m kw. zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Dębina zmienia się dotychczasowy sposób użytkowania terenu. Ustala się zabudowę letniskową jako obowiązującą. Działka leży w strefie C Uzdrowiska Ustka i strefie obszaru krajobrazu chronionego.


- działka Nr 95/2 o pow. 1911 m kw. zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Dębina tereny zabudowy letniskowej. Pozostawia się dotychczasowy sposób użytkowania terenu.


- działka Nr 98/5 o pow. 1134 m kw. zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Dębina tereny zabudowy letniskowej. Pozostawia się dotychczasowy sposób użytkowania terenu.


- działka Nr 98/6 o pow. 972 m kw. zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Dębina tereny zabudowy letniskowej. Pozostawia się dotychczasowy sposób użytkowania terenu.


- działka Nr 98/8 o pow. 972 m kw. zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Dębina tereny zabudowy letniskowej. Pozostawia się dotychczasowy sposób użytkowania terenu.


- działka Nr 1/58 o pow. 1167 m kw. zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Dębina zmienia się dotychczasowy sposób użytkowania terenu. Ustala się zabudowę letniskową jako obowiązującą. Działka leży w strefie C Uzdrowiska Ustka i strefie obszaru krajobrazu chronionego.


nbsp;


2. Obręb Rowy:


- działka Nr 204/8 o pow. 532 m kw. zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Rowy teren projektowanych usług turystycznych o charakterze wczasowo-wypoczynkowym. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr X/68/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. przedmiotowy teren został objęty zmianą planu w związku z powyższym funkcja terenu i sposób jego zagospodarowania może ulec zmianie / w opracowanym projekcie planu, dla tego obszaru proponuje się funkcję letniskową.


nbsp;


3. Obręb Grabno:


- działka Nr 453 o pow. 1467 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod zabudowę usługowo mieszkaniową Ustka Zimowiska przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną wzdłuż wyznaczonej linii zabudowy.


nbsp;


4. Obręb Wodnica:


- działka Nr 333/3 o pow. 1050 m kw. zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Ustka teren istniejących i projektowanych zakładów rzemieślniczych.


nbsp;


5. Obręb Przewłoka:


- działka Nr 112/26 o pow. 2131 m kw. zgodnie ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka w obszarze położonym w miejscowości Przewłoka projektowana zabudowa pensjonatowo mieszkalna.


- działka Nr 474 o pow. 651 m kw. zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalnej i usługowej Przewłoka III obszar funkcjonalny zabudowy mieszkalnej wolnostojącej jednorodzinnej.


- działka Nr 483 o pow. 854 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalnej i usługowej Przewłoka III obszar funkcjonalny zabudowy mieszkalnej wolnostojącej jednorodzinnej.


nbsp;


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka i Komisji Przetargowej.


nbsp;


§ 1.


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


nbsp;


nbsp;


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski


nbsp;


nbsp;


 

Liczba odwiedzin : 396
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Beata Pietrzyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Pietrzyk
Czas wytworzenia: 2003-09-29 00:00:00
Czas publikacji: 2007-07-18 12:11:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak