U C H W A Ł A Nr III/29/2002 

 
U C H W A Ł A Nr III/29/2002 

U C H W A Ł A   Nr  III/29/2002


R A D Y    G M I N Y   U S T K A


z  dnia 10 grudnia 2002r.


 


W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ustka  Nr V/46/ 2000 z dnia 19 września 2000r. dotyczącej przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości części obszaru wsi Przewłoka w gminie Ustka.


 


Na postawie:


-  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz 220,  Dz.U. Nr 62 poz. 558 i Dz. U. Nr 113, poz. 984 / i art. 102 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U. z 2000r.  Nr 46, poz. 543 zm. Dz. U. z  2001r. Nr 129, poz. 1447 i Dz. U. Nr 154, poz. 1800, Dz. U. z 2002r. Nr 25, poz. 253,  Nr 74, poz. 676 Nr 126, poz. 1070 i Nr 113, poz. 984 / 


 


Rada Gminy Ustka


uchwala co następuje:


 


§ 1.


 


W uchwale rady Gminy Ustka Nr V/46/2000 z dnia 19 września 2000r. wprowadza się następujące zmiany:


§ 1 otrzymuje brzmienie


Przystępuje się do scalenia i podziału nieruchomości obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej, wyodrębnionej i oznaczonej na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Przewłoka w gminie Ustka – cyfrą rzymską I – zatwierdzonego uchwałą Nr IV/31/2000 Rady Gminy Ustka z dnia 30 czerwca 2000r.


 


§ 2.


 


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.


 


§ 3.


 


Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


 


 


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski


 


 

 

Liczba odwiedzin : 344
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-18 16:07:00
Czas publikacji: 2007-07-18 16:07:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak