UCHWAŁA NR IV/30/02 

 
UCHWAŁA NR IV/30/02 

UCHWAŁA NR IV/30/02


RADY GMINY USTKA


z dnia 23 grudnia 2002 roku


 


w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Szczegółowego Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Rowy dla części działki nr 8/22L w miejscowości Rowy, gmina Ustka.


 


Na podstawie:


- art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984),


- art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26, 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r. Nr 15, poz. 139; ze zmianami z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 113, poz. 984) na wniosek Wójta Gminy,


 


Rada Gminy Ustka


uchwala, co następuje:


 


§ 1.


 


1. Do Miejscowego Planu Szczegółowego Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Rowy zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Ustka Nr IV/27/94 z dnia 4 listopada 1994 r. (Dz.Urz. Woj. Słupskiego Nr 38, poz. 211 z dnia 30 listopada 1994 r.) wprowadza się zmianę polegająca na tym, że fragment terenu, obejmujący część działki nr 8/22L, położony w miejscowości Rowy, przeznaczony w dotychczas obowiązującym planie na funkcję leśną, przeznacza się na funkcję usług turystycznych o charakterze wczasowo - wypoczynkowym.


 


2. W granicach terenu, o których mowa w ust. 1 obowiązuje:


1) ochrona istniejącego zadrzewienia,


2) ochrona istniejącego ukształtowania terenu, z dopuszczalna niwelacją wyłącznie w zakresie dopuszczonych planem elementów zagospodarowania,


3) zakaz wszelkiej działalności powodującej zmianę stosunków wodnych,


4) stosowanie nawierzchni utwardzonych (placów, ciągów pieszych) wyłącznie przepuszczalnych, wykonanych z materiałów naturalnych nieprzetworzonych.


 


3. Szczegółowe ustalenia dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku planu symbolem UT:


1) funkcja terenu:


- przeznaczenie podstawowe - teren usług turystycznych o charakterze wczasowo - wypoczynkowym,


2) w zagospodarowaniu terenu ochronie podlega dotychczasowa jakość środowiska przyrodniczego,


3) podział terenu: niedopuszczalny,


4) plan zagospodarowania terenu winien obejmować całość terenu w liniach ograniczających, i uwzględniać cele ochrony, o których mowa w pkt 2),


5) dopuszcza się porządkowanie, wzbogacanie i urozmaicanie wątku przyrodniczego oraz wyposażenie terenów niezabudowanych w urządzenia związane z wykorzystaniem rekreacyjnym (np. obiektów małej architektury), forma i konstrukcja elementów zagospodarowania nie może niekorzystnie wpływać na dotychczasowe przyrodnicze funkcjonowanie obszaru,


6) w projekcie budowlanym, związanym z uzyskaniem pozwolenia na budowę, obowiązuje wykonanie projektu zieleni w oparciu o inwentaryzację zieleni istniejącej,


7) minimalny udział terenów biologicznie czynnych w powierzchni działki - 70%,


8) miejsca parkingowe: wyłącznie w granicach własnej działki, obowiązuje ograniczona ilość miejsc parkingowych o utwardzonej nawierzchni zgodnie z pkt 7); ilość miejsc postojowych zabezpieczających potrzeby użytkowe ( w tym miejsca postojowe sezonowe) należy zapewnić z zastosowaniem rozwiązań technicznych umożliwiających postój samochodu na powierzchni biologicznie czynnej,


9) w granicach terenu dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń zgodnych z przeznaczeniem, o którym mowa w pkt 1) wraz z niezbędną infrastrukturą na następujących warunkach:


- forma i konstrukcja obiektów nie może niekorzystnie wpływać na jakość środowiska przyrodniczego,


- maksymalny udział powierzchni zabudowanej w powierzchni terenu: 20%,


- w granicach terenu obowiązują warunki zabudowy jak dla zespołu zabudowy o jednolitym charakterze,


- architektura: zabudowa o wysokim standardzie architektonicznym, pozbawiona elementów dysharmonijnych w zakresie skali, proporcji, rodzaju użytych materiałów i zastosowanego detalu architektonicznego, w stosunku do lokalnych tradycji budowlanych i charakteru miejscowego krajobrazu kulturowego,


- typ zabudowy: zabudowa wolnostojąca,


- maksymalna ilość kondygnacji: 1,


- maksymalna wysokość zabudowy: 10,0 m,


- podpiwniczenie: niedopuszczalne,


- użytkowe wykorzystanie poddasza: dopuszczalne,


- kształt dachu: dach symetryczny dwu lub wielospadowy o jednakowym kącie pochylenia  i stałym poziomie okapów dla głównych połaci dachowych o kącie pochylenia dachu od      15-50 stopni,


- nadbudowy w dachu: dopuszczalne,


- materiał pokrycia i kolor dachu zalecany: dachówka lub inny ciemny materiał dachówkopodobny,


- materiał i kolor wykończenia elewacji zewnętrznej: naturalne materiały budowlane - cegła, drewno, tynk, kamień,


- detal architektoniczny: nawiązujący do lokalnych tradycji budowlanych,


10) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy po obrysie istniejących i oznaczonych na rysunku planu budynków z dopuszczeniem częściowego ( nie więcej niż 50% długości obrysu budynku) wysunięcia poza tę linię do 150 cm, pod warunkiem zachowania pozostałych ustaleń planu.


 


4. Zasady obsługi w zakresie komunikacji:


1) obsługa komunikacyjna projektowanego terenu w oparciu o istniejący układ drogowy,


2) dojazd i dojście do terenu od istniejącej drogi gminnej 08KL i ciągu pieszego KX2,


3) ustalenia szczegółowego dla drogi 08KL:


- istniejąca droga gminna, droga lokalna klasy L1/2,


- szerokość w liniach rozgraniczających LR = 15,0 m,


- dopuszczalne lokalizowanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej,


- dopuszczalne zjazdy,


- jednostronna ścieżka rowerowa,


- odległość obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej 6m,


4) ustalenia szczegółowe dla ciągu pieszego KX2:


- projektowany ciąg pieszy,


- szerokość w liniach rozgraniczających LR = 10,0 - 14,0 m,


- ścieżka rowerowa.


5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:


1) zaopatrzenie w wodę - z istniejącego wodociągu komunalnego, na zasadach określonych przez zarządzającego siecią,


2) odprowadzenie ścieków - do systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej, na zasadach określonych przez zarządzającego siecią,


3) odprowadzenie wód opadowych:


- obowiązuje zakaz odprowadzania w sposób zorganizowany wód opadowych do gruntu,


- wody opadowe odprowadzane w sposób zorganizowany winny być odprowadzane


   o publicznego systemu kanalizacji deszczowej,


- dopuszcza się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z dróg i placów


   o przepuszczalnej nawierzchni,


- dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych z połaci dachowych powierzchniowo do


   gruntu w granicach własnej działki,


4) zaopatrzenie w ciepło - rozwiązanie indywidualne w oparciu o niskoemisyjne czynniki grzejne,


5) zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową - rozwiązanie indywidualne w oparciu o niskoemisyjne czynniki grzejne,


6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejącej sieci energetycznej, na zasadach określonych przez zarządzającego siecią,


7) zaopatrzenie w gaz:


- z sieci gazowniczej, na zasadach ustalonych przez zarządzającego siecią,


- do czasu wybudowania gazociągu - z butli gazowych,


8) usuwanie odpadów stałych przez specjalistyczne przedsiębiorstwo - wywożone i składowane na wysypisku komunalnym,


9) ewentualne kolizje z istniejącymi sieciami infrastruktury - uzgodnić na etapie projektu budowlanego z jej gestorami.


 


§ 2.


 


1. Integralną częścią planu jest rysunek Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w skali 1:500, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


2. Następujące oznaczenia graficzne zastosowane na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:


1) granice terenu objętego planem,


2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania lub zagospodarowania.


 


§ 3.


 


Przeznacza się w planie na cele nieleśne grunty leśne o powierzchni 0,6354 ha.


 


§ 4.


 


Ilekroć w ustaleniach planu jest mowa o:


1) przeznaczeniu terenu - należy przez to rozmieć funkcję ustaloną w planie dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi; przeznaczenie jest zamiennie określone jako użytkowanie lub wykorzystanie terenu; tereny mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich przeznaczeniem podstawowym lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, przeznaczenie dopuszczalne nie może w żaden sposób ograniczać przeznaczenia podstawowego,


2) zabudowie - należy przez to rozumieć obiekty budowlane, których budowa wymaga pozwolenia na budowę,


3) zespole zabudowy o jednolitym charakterze - należy prze to rozumieć zespół budynków, dla którego obwiązują jednolite zasady kształtowania zabudowy, a w szczególności:


- jednorodny sposób kształtowania brył budynków pod względem skali i proporcji wzajemnych poszczególnych elementów budowlanych ( cokołu, fasady, dachu),


- jednakowy materiał wykończenia elewacji zewnętrznej (cokołów, ścian, stolarki zewnętrznej),


- jednorodny charakter stosowanego detalu architektonicznego (np. zadaszeń, okapów, słupów, zastrzałów, rur spustowych, kominów itp.),


4) powierzchni zabudowanej - należy przez to rozumieć miarę uzasadnionej zabudowy terenu mierzoną jako suma powierzchni zabudowanej wszystkich obiektów budowlanych składających się na zabudowę danego terenu,


5) terenach biologicznie czynnych - należy przez to rozumieć tereny niezabudowane, z przewagą różnych form zieleni, rozwijającej się samorzutnie lub celowo kształtowanej, reprezentującej różne sposoby użytkowania gruntów, stopnie naturalności i warunki siedliskowe.


 


§ 5.


 


Ustala się 0% stawkę służącą do naliczania jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości terenu w momencie zbywania nieruchomości przez obecnego właściciela.


 


§ 6.


 


Zobowiązuje się Wójta Gminy do:


Umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających zmiany w planie i wydania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach określonych w art. 29 ust. 2. wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.


Należytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekście planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych do niego niniejszą uchwałą.


 


§ 7.


 


We fragmencie objętym granicami niniejszych zmian planu traci moc Miejscowy Plan Szczegółowy Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Rowy zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Ustka nr IV/27/1994 z dnia 4 listopada 1994 roku (Dz. Urz. Woj. Słupskiego Nr 38, poz. 211 z dnia 30 listopada 1994 r.)


 


§ 8.


 


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


 


 


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski

 

Liczba odwiedzin : 405
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-19 08:25:00
Czas publikacji: 2007-07-19 08:25:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak