UCHWAŁA Nr IV/31/02 

 
UCHWAŁA Nr IV/31/02 

UCHWAŁA Nr IV/31/02


RADY  GMINY  USTKA


z dnia 23 grudzień 2002 r.


 


w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka dla lokalizacji PARKU WIATROWEGO NR 1 DUNINOWO –WODNICA


 


 


Na podstawie:


- art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym( tekst jednolity z 1999 r. Nr 15, poz. 139; ze zmianami z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 113, poz. 984)


- art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984)


 


Rada Gminy Ustka


uchwala, co następuje:


 


§ 1.


 


Odrzuca się protest Pana Zdzisława Kazimierskiego zamieszkałego w miejscowości Wodnica 15 w Gminie Ustka wniesiony do projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka dla lokalizacji PARKU WIATROWEGO NR 1 DUNINOWO - WODNICA.


 


§ 2.


 


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.


 


§ 3.


 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski


 


 


 


 


UZASADNIENIE


 


Protest wniesiony przez Pana Zdzisława Kazimierskiego zamieszkałego w miejscowości Wodnica 15 w Gminie Ustka dotyczy: usytuowania siłowni wiatrowych w zbyt bliskiej odległości, zdaniem Pana Zdzisława Kazimierskiego, od nieruchomości rolnych, których wnoszący protest jest właścicielem.


Protestujący wnosi, że takie usytuowanie urządzenia „ograniczy bowiem w istotny sposób korzystanie mi jako właścicielowi z własnych działek”. Należy przyjąć, że chodzi najprawdopodobniej o prognozowany ponadnormatywny hałas generowany przez urządzenia produkujące energię z wiatru. Hałas ten według protestującego ograniczy mu możliwość korzystania z własnych gruntów rolnych usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń wiatrowych.


 


 


Stanowisko Rad y:


protest-odrzuci ć


 


 Uzasadnienie:


Wnoszący protest jest właścicielem nieruchomości nr 48/6 i 48/1 w miejscowości Wodnica. Protest przez niego wniesiony dotyczy usytuowania siłowni wiatrowych w zbyt bliskiej odległości, jego zdaniem, od nieruchomości rolnych, których jest właścicielem. Protestujący wnosi, że takie usytuowanie urządzenia „ograniczy w sposób istotny korzystanie z działki”. Należy przyjąć że chodzi najprawdopodobniej o prognozowany ponadnormatywny hałas generowany przez urządzenia produkujące energię z wiatru. Tą uciążliwość przypuszczalnie ma protestujący na uwadze pisząc o ograniczeniu możliwości korzystania z własnych gruntów rolnych, usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń wiatrowych.


Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są pod uprawy rolne jako grunty klas dobrych i średniodobrych preferowane do upraw rolnych. Zaskarżony przez wnoszącego protest, plan miejscowy wskazuje lokalizację urządzeń wiatrowych generujących energię elektryczną z wiatru. Zapisy planu utrzymują w terenach bezpośrednio sąsiadujących z w/w lokalizacjami funkcje produkcji rolnej, honorując ich preferowane przeznaczenie usankcjonowane planem gminy. Zapisy planu jednocześnie wykluczają możliwość wykorzystania omawianego gruntu jako terenu budowy siedliska.


Ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu należy do zadań własnych gminy (art. 4 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym). Wójt uznał, że taka właśnie forma kształtowania przestrzeni (tj. lokalizacja parków wiatrowych w miejscu wskazanym przez sporządzone wcześniej opracowania "Analiza oraz waloryzacja wskazanych obszarów dla lokalizacji parków wiatrowych w Gminie Ustka") jest najkorzystniejsza dla tego fragmentu gminy. Wypływa to zarówno z przesłanek merytorycznych jak i ekonomicznych. Wysoki wskaźnik bezrobocia w tym rejonie zmusza do szukania źródeł dochodu dla mieszkańców jakimi będą opłaty za dzierżawy gruntów wskazanych do lokalizacji parków wiatrowych. Takie ustalenie w niczym nie utrudnia rolniczego wykorzystania wskazywanych przez skarżącego terenów. Wobec czego Wójt uznał, że takie protesty skarżącego są nieuzasadnione. Generowany przez urządzenia hałas mimo, że jest ponadnormatywny dla funkcji mieszkaniowych, nie utrudnia w żaden sposób rolniczego wykorzystania wskazywanych przez skarżącego terenów. Tym samym należy odrzucić protest (brak zgody) na lokalizację urządzeń generujących energię elektryczną z wiatru.


 


 

 

Liczba odwiedzin : 388
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-19 08:26:00
Czas publikacji: 2007-07-19 08:26:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak