Uchwała Nr IV-32-2002 RADY GMINY USTKA z dnia 23 grudnia 2002r. Park Wiatrowy Nr 1 - Duninowo-Wodnica 

 
Uchwała Nr IV-32-2002 RADY GMINY USTKA z dnia 23 grudnia 2002r. Park Wiatrowy Nr 1 - Duninowo-Wodnica 
Uchwała Nr IV/32/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 23 grudnia 2002r. Park Wiatrowy Nr 1 - "Duninowo-Wodnica"

UCHWAŁA NR IV/32/2002


RADY GMINY USTKA


Z DNIA 23 grudnia 2002 roku


nbsp;


PARK WIATROWY NR 1 DUNINOWO-WODNICA w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka dla lokalizacji Parku Wiatrowego Nr 1 w miejscowościach Duninowo, Wodnica.


nbsp;


Na podstawie


middot;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984)


middot;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26, 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r. Nr 15, poz. 139; ze zmianami z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 113, poz. 984) na wniosek Wójta Gminy,


Rada Gminy Ustka, działając w nawiązaniu do rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej


z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. (Monitor Polski nr 25, poz. 365 z dnia 19 lipca 1999 r.) oraz uznając, że użytkowanie odnawialnych źródeł energii umożliwia osiągnięcie korzyści ekologicznych, gospodarczych i społecznych, ustala niżej wymienione regulacje zmierzające do wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, uchwalając co następuje:


Rozdział I


Ustalenia ogólne


§1.


1.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka uchwalonego uchwałą Rady Gminy Ustka nr IV/26/94 z dnia 4.11.94 , ogłoszonego w Dz. U. Woj. słupskiego Nr 38 poz. 210 z 30.11.94 wprowadza się następującą zmianę:


a)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Przeznacza się części działek nr 48/7; 54; 55; 211; 212; 218; 223; 225; 312; 313; 314; 315; 316 w obrębie geodezyjnym Wodnica; części działek nr: 28/3; 30; 35; 36; 38 w obrębie geodezyjnym Duninowo PGR; części działek nr: 2/1; 223/1; 227; 228; 233 w obrębie geodezyjnym Duninowo; części działek nr: 139; 148; 197; w obrębie Pęplino, o łącznej powierzchni 11,70 ha dla lokalizacji urządzeń, zabudowy i niezbędnej infrastruktury dla powstania i poprawnego funkcjonowania parku wiatrowego nr 1 pod nazwą DUNINOWO-WODNICA


b)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Zmienia się dotychczasowy sposób użytkowania terenu, z użytkowania rolnego na nierolniczy, w miejscach lokalizacji urządzeń technicznych niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji parku wiatrowego. Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne wyżej wymienioną powierzchnię tj. 11,70 ha gruntów rolnych pochodzenia mineralnego w tym: 8,72 ha RIII oraz 2,98 ha RIV dla lokalizacji urządzeń, zabudowy i niezbędnej infrastruktury drogowej parku wiatrowego wymienionego powyżej.


2.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ustala się rysunek przedmiotowej zmiany w zakresie ustaleń dotyczących parku nr 1 załącznikiem nr 1 do uchwały, który staje się jej integralną częścią. Ustaleniami planu są elementy narysowane na rysunku planu oraz opisane w oznaczeniach, w grupie ustaleń obowiązujących dotyczące w swej treści PARKU WIATROWEGO NR 1.


Rozdział II


Definicje i pojęcia


§2.


1.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Definiuje się pojęcia związane z przedmiotem ustaleń: ilekroć w ustaleniach przedmiotowej uchwały lub rysunku planu jest mowa o:


1)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Elektrowni wiatrowej - należy przez to rozumieć budowlę techniczną wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi oraz towarzyszącą im infrastrukturą techniczną, stanowiącą techniczne urządzenie prądotwórcze, przetwarzające energię mechaniczną wiatru na energię elektryczną, umieszczone na wieży stalowej o konstrukcji rurowej, pełnościennej.


2)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Parku wiatrowym należy przez to rozumieć połączone i współpracujące ze sobą, elektrownie wiatrowe stanowiące, wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi, całościowy zespół techniczny służący produkcji energii elektrycznej.


nbsp;


3)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Izolinii dopuszczalnego hałasu - należy przez to rozumieć linię pokazaną na rysunku planu, ograniczającą obszar, na którym może wystąpić przekroczenie hałasu ponad dopuszczalny poziom 40 decybeli.


4)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie które jest dominujące na terenie dla którego zostało ono ustalone.


Rozdział III


Ustalenia podstawowe


§3.


1.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Wyznacza się miejsca lokalizacji urządzeń technicznych niezbędnych do powstania i prawidłowego funkcjonowania parku wiatrowego nr 1 DUNINOWO-WODNICA zgodnie z rysunkiem zmiany planu.


2.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ustala się park wiatrowy przeznaczeniem podstawowym miejsc lokalizacji niezbędnych urządzeń technicznych wymienionych w §3 ust.3 pkt.1-5


3.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Za niezbędne urządzenia techniczne konieczne do powstania wymienionego parku wiatrowego uznaje się:


1)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Trzydzieści sześć elektrowni wiatrowych o następujących parametrach technicznych: maksymalna średnica wirnika - 80 m, maksymalna liczba łopat 3, maksymalna wysokość położenia osi wirnika -100m, maksymalna moc nominalna urządzenia- 2MW, maksymalna moc akustyczna urządzenia - 105 dB, maksymalna całkowita wysokość konstrukcji urządzenia w stanie wzniesionego śmigła wirnika 145m.


2)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Stację transformatorową 110/20kV (GPZ Wodnica) zlokalizowaną na działce nr 148 obręb Pęplino z transformatorem o mocy maksymalnej 63 MVA bez stałej obsługi wraz z fragmentem napowietrznej lub kablowej sieci elektroenergetycznej łączącej stację z istniejącą, napowietrzną linia 110 kV.


3)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Wewnętrzną sieć kablową do 20 kV SN łączącą poszczególne elektrownie wiatrowe ze stacją transformatorową.


4)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Pasy komunikacji kołowej o charakterze nietrwałym, niezbędne na czas budowy parku wiatrowego, dla prawidłowej komunikacji kołowej pomiędzy istniejącymi drogami gruntowymi a miejscami lokalizacji elektrowni wiatrowych.


4.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Wyznacza się miejsca lokalizacji trzydziestu sześciu elektrowni wiatrowych na fragmentach działek nr 48/7; 54; 55; 211; 218; 223; 225; 314; 316 w obrębie geodezyjnym Wodnica; nr: 28/3; 30; 35; 36; w obrębie geodezyjnym Duninowo PGR; nr: 2/1; 223/1; 227; 233 w obrębie geodezyjnym Duninowo; nr: 139; 148; 197 w obrębie Pęplino, zgodnie z rysunkiem planu. Ustala się maksymalną powierzchnię lokalizacji urządzenia wraz z fundamentem - 1600m2 (0,16 ha).


5.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Dozwala się zmianę ustalonych rysunkiem planu miejsc lokalizacji elektrowni wiatrowych w celu dostosowania lokalizacji do faktycznego stanu własności, użytkowania lub rzeczywistej, geologicznej nośności gruntu, pod warunkiem, że odległość nowo ustalonej lokalizacji od ustalonej rysunkiem planu nie przekroczy 15 m oraz, że powierzchnia lokalizacji urządzenia nie zostanie powiększona ponad 0,16 ha.


6.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Wyznacza się miejsce lokalizacji stacji transformatorowej (GPZ Wodnica) na działce nr 148 obręb Pęplino, zgodnie z rysunkiem planu. Ustala się maksymalną powierzchnię dla lokalizacji - 4000 m2 (0,40 ha).


7.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Wyznacza się w planie obszar terenów rolnych wolnych od zabudowy ograniczony izolinią dopuszczalnego hałasu 40 dB. Utrzymuje się dla wskazanego terenu użytkowanie rolnicze jako przeznaczenie podstawowe, zgodnie z ustaleniami zmienianego planu zagospodarowania przestrzennego gminynbsp; Ustka.


8.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; W obszarze wyznaczonym w §3 ust.7 obowiązują ponad to następujące ustalenia:


1)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Dozwala się lokalizację wewnętrznej sieci kablowej SN łączącej poszczególne elektrownie wiatrowe ze stacją transformatorową jako urządzenia technicznego niezbędnego do powstania parku wiatrowego nr 1. Sieć tę prowadzić w istniejących pasach dróg gruntowych, oraz w terenie rolnym bezpośrednio sąsiadującym z terenem lokalizacji elektrowni wiatrowej


2)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Dozwala się urządzenie tymczasowych wewnętrznych dróg dojazdowych do miejsc lokalizacji elektrowni wiatrowych niezbędnych dla prawidłowego procesu budowy parku wiatrowego (dowóz elementów elektrowni wiatrowej). Drogi te urządzać w istniejących pasach dróg gruntowych wykorzystywanych rolniczo.


3)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ustala się zakaz budowy obiektów dla funkcji ze stałym przebywaniem ludzi, w tym również zabudowy zagrodowej w ramach siedliska rolniczego związanego z produkcją rolniczą.


Rozdział IV


Ustalenia dla parku wiatrowego


§4.


1.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ustala się, że elektrownie wiatrowe zlokalizowane zgodnie z ustaleniami przedmiotowej regulacji stanowią jeden park wiatrowy dla którego obowiązują niżej wymienione ustalenia:


1)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Konstrukcje wieży elektrowni wiatrowej wykonać obowiązkowo z stalowej rury pełnościennej


2)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; W ramach parku należy stosować niżej wymienioną, jednolitą kolorystykę elektrowni wiatrowych:


a)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; zespół prądotwórczy (tzw. gondola), wirnik oraz wieża - kolor jasnoszary lub biały jako kolor obowiązujący.


2.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; W ramach parku należy stosować jednolitą kolorystykę elektrowni wiatrowych harmonizującą z otaczającym krajobrazem oraz zmniejszającą ryzyko kolizji z przelatującymi ptakami.


3.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ustala się bezwzględny zakaz wykorzystywania konstrukcji elektrowni wiatrowej jako nośnika treści reklamowych z wyjątkiem oznaczeń graficznych (logo) producenta urządzeń lub właściciela urządzeń.


Rozdział V


Ustalenia w zakresie ochrony przed hałasem, wibracjami oraz innymi uciążliwościami


§5.


1.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ustala się, że funkcja parku wiatrowego, sposób jej realizacji, jak i zagospodarowanie terenu realizujące tę funkcję nie spowoduje przekroczenia normatywnych parametrów jakości środowiska w zakresie hałasu poza terenem ograniczonym izolinią dopuszczalnego hałasu.


2.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ustala się, że funkcja parku wiatrowego, sposób jej realizacji, jak i zagospodarowanie terenu realizujące tę funkcję nie spowoduje przekroczenia normatywnych parametrów jakości środowiska w zakresie promieniowania niejonizującego, emisji zanieczyszczeń oraz wibracji.


Rozdział VI


Ustalenia w zakresie komunikacji kołowej


§6.


1.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ustala się obowiązek zapewnienie dojazdu na czas budowy elektrowni wiatrowych do miejsc ich lokalizacji pasami dróg wewnętrznych zgodnie z ustaleniami §3 ust.8 pkt.2.


2.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ustala się, aby powierzchnie utwardzone na terenie lokalizacji stacji transformatorowej, niezbędne dla prawidłowej komunikacji kołowej i pieszej, wykonać z drobnowymiarowych elementów budowlanych w sposób zapewniający penetrację wód opadowych w grunt w miejscu opadu.


Rozdział VII


Ustalenia w zakresie infrastruktury


technicznej


§7.


1.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ustalenia w zakresie elektroenergetyki:


1)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ustala się obowiązek wybudowania stacji transformatorowej 110/SN (GPZ Wodnica) z transformatorem o mocy 63 MVA na działce nr 148 obręb Pęplino dla potrzeb parku wiatrowego nr 1 DUNINOWO-WODNICA.


2)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Wybudowaną stację transformatorową 110/20kV przyłączyć do istniejącej linii napowietrznej 110 kV GPZ Ustka Stacja 400/110 kV Słupsk Wierzbięcino.


3)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Na terenie parku wiatrowego wybudować linie kablowe SN łączące poszczególne elektrownie wiatrowe ze stacją transformatorową 110/20kV jako niezbędne do powstania parku wiatrowego nr 1 DUNINOWO-WODNICA.


4)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ustala się konieczność przebudowy lub demontażu napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV, które kolidują z urządzeniami parku wiatrowego.


5)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ustala się przyłączenie części elektrowni wiatrowych z obrębu geodezyjnego Duninowo PGR i Duninowo liniami kablowymi 15kV do stacji 110/15kV Zaleskie


2.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Wymienione w §7 ust.1 pkt 1-4 ustalenia zrealizować według szczegółowych warunków określonych przez zarządzającego siecią elektroenergetyczną.


3.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ustalenia w zakresie zaopatrzenie w wodę, odprowadzenia wód opadowych i ścieków oraz usuwania odpadów stałych:


1)nbsp;nbsp; Park wiatrowy nr 1 DUNINOWO-WODNICA nie wymaga bieżącej wody do celów sanitarnych lub technicznych (trafostacja bez stałej obsługi).


2)nbsp;nbsp; Nadmiar wód opadowych z terenu trafostacji odprowadzić na tereny zielone w obrębie granic działki, na której zlokalizowano stację.


3)nbsp;nbsp; Park wiatrowy nr 1 DUNINOWO-WODNICA nie wymaga urządzeń technicznych i uzbrojenia terenu w zakresie usuwanie nieczystości płynnych z wyjątkiem suchego ustępu (eko) niezbędnego ze względów sanitarnych przy projektowanej stacji transformatorowej (trafostacja bez stałej obsługi) oraz urządzeń technicznych uniemożliwiających wyciek oleju transformatorowego do gruntu.


4)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ustala się bezwzględny obowiązek okresowego usuwania i wywozu przez specjalistyczne służby oleju transformatorowego poza teren parku i jego utylizację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


Rozdział VIII


Ustalenia konserwatorskie w zakresie ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego


§8.


1.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Wyznacza się, zgodnie z rysunkiem planu, strefy kolizji pośredniej stanowisk archeologicznych z lokalizacją projektowanych urządzeń wiatrowych obejmujące dwa stanowiska archeologiczne ujęte w ewidencji organu właściwego w zakresie ochrony dóbr kultury.


2.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Dla wyznaczonych stref kolizji pośredniej ustala się obowiązek przeprowadzenia archeologicznych badań interwencyjnych w formie nadzoru archeologicznego prowadzonego w trakcie procesu inwestycyjnego. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala się konieczność przeprowadzenia archeologicznych badań ratowniczych, których zakres określi inwestorowi Wojewódzki Konserwator Zabytków.


Rozdział IX


Niezbędne ustalenia realizacyjne


§9.


1.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ustala się obowiązek wykonania projektu budowlanego parku, obejmującego swym zakresem ograniczony izolinią dopuszczalnego hałasu 40 dB obszar parku wraz z terenem trafostacji i drogą dojazdową do niej, z uwzględnieniem wszystkich elementów technicznych niezbędnych do jego powstania i prawidłowego działania.


2.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; W ramach wykonywania wymienionego powyżej projektu budowlanego wykonać szczegółowe rozpoznanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.


Rozdział X


Ustalenia w zakresie wzrostu wartości


i obrotu nieruchomością


§10.


Zmienia się dotychczasowy sposób użytkowania terenu w miejscach lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz w miejscu lokalizacji stacji transformatorowej. Ustala się funkcję parku wiatrowego funkcją terenu w wymienionych miejscach. Ustala się 0% stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty jednorazowej w momencie obrotu nieruchomością.


Rozdział XI


Przepisy końcowe


§11.


1.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Zobowiązuje się Wójta Gminy do:


a)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających zmianę planu i wydawanie z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach określonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.


b)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; należytego uwidocznienia w tekście zmienianego planu wymienionych w §1 zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.


2.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Tracą moc ustalenia Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka uchwalonego uchwałą Rady Gminy Ustka nr Ustka nr IV/26/94 z dnia 4.11.94 (Dz. U. Woj. Słupskiego Nr 38 poz. 210 z 30.11.94) w zakresie dotyczącym przedmiotowej zmiany tegoż planu.


§12.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski


nbsp;


nbsp;


 

Liczba odwiedzin : 420
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Beata Pietrzyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Pietrzyk
Czas wytworzenia: 2003-10-03 00:00:00
Czas publikacji: 2007-07-18 12:11:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak