UCHWAŁA Nr IV/34/2002 

 
UCHWAŁA Nr IV/34/2002 

UCHWAŁA Nr IV/34/2002


Rady Gminy Ustka


z dnia 23 grudnia 2002 r.


 


w sprawie powołania komisji regulaminowej do opracowania zmian Statutu Gminy Ustka


 


 


Na podstawie:


- art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984),


- w związku z § 30 Statutu Gminy Ustka - Uchwała Nr II/8/91 Rady Gminy w  Ustce z dnia 29 maja 1991 r.,   zmiany: Uchwała Nr I/7/96 RG Ustka  z dnia 14 lutego 1996 r. (Dz.Urz.Woj.Słupskiego z 1996 r. Nr 11, poz. 44), Uchwała Nr VII/73/97 RG Ustka z dnia 12 grudnia 1997 r. (Dz.Urz.Woj.Słupskiego z 1998 r. Nr 3, poz. 8)Uchwała Nr VIII/50/2001 RG Ustka z dnia 14 sierpnia 2001 r.(Dz.Urz.Woj.Pomorskiego z 2001 r. Nr 77, poz. 940


 


uchwala się, co następuje:


 


§ 1.


Powołuje się komisję doraźną do opracowania zmian Statutu Gminy Ustka w składzie:


1. Dudka Jan


2. Fudala Jadwiga


3. Kurowski Wiesław


4. Żabiński Bogdan


5. Lipczyński Bernard


 


§ 2.


Do obowiązków komisji należy opracowanie zmian w Statucie i przedłożenie ich radzie
w terminie umożliwiającym ich uchwalenie do 30 marca 2003 r.


 


§ 3.


Po wykonaniu zadań określonych w § 2 komisja ulega rozwiązaniu.


 


 


§ 4.


Komisja korzystać będzie z pomocy prawnej oraz opinii i sugestii innych osób według uznania.


 


 


§ 5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń
w sołectwach i Urzędzie Gminy.


 


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski


 

 

Liczba odwiedzin : 358
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-19 08:26:00
Czas publikacji: 2007-07-19 08:26:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak