UCHWAŁA Nr IV/35/2002 

 
UCHWAŁA Nr IV/35/2002 

UCHWAŁA Nr IV/35/2002


Rady Gminy Ustka


z dnia 23 grudnia 2002 r.


w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji w Urzędzie Gminy Ustka


 


 


            Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593, zmiana: Dz. U. 2002 r. Nr 113, poz. 984) i § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie powoływania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych i postępowania przed tymi komisjami (Dz. U. Nr 57, poz. 336)


 


uchwala się, co następuje:


 


§ 1.


Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mianowanych pracowników samorządowych Urzędu Gminy Ustka powołuje się niżej wymienione komisje dyscyplinarne I i II instancji.


1.       Komisja dyscyplinarna I instancji:


1) Janina Wasielewska                 Sekretarz Gminy


2) Kazimiera Cieślik                       Skarbnik Gminy


3) Zdzisław Lesiecki                      Zastępca Wójta


4) Alicja Ruszczyńska                    inspektor


 


2.       Komisja dyscyplinarna II instancji:


1)       Drzazgowska Maria             - radna


2)       Lempek Halina                     - radna


3)       Lipczyński Bernard               - radny


4)       Matyjasik Krzysztof              - radny


5)       Szumski Marian                    - radny


6)       Zawada Andrzej                  - radny


 


 


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do końca bieżącej kadencji Rady Gminy Ustka.


 


§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


 


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski


 


Uzasadnienie


do projektu uchwały w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych


I i II instancji w Urzędzie Gminy Ustka


 


 


Art. 27 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych stanowi
o powołaniu komisji dyscyplinarnych I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych pracowników samorządowych mianowanych.


Dotychczas powołane komisje zakończyły swoją działalność wraz z upływem kadencji poprzedniej Rady, tj. 10 października 2002 r.


W skład komisji I instancji wchodzą członkowie wybrani przez radę gminy spośród pracowników samorządowych, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i umowy o pracę,
a więc spośród powołanych i mianowanych.


W skład komisji II instancji wchodzą członkowie spośród radnych.


 


§ 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie powoływania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych i postępowania przed tymi komisjami stanowi o powoływaniu komisji przez radę gminy.


 


 

 

Liczba odwiedzin : 390
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-19 08:26:00
Czas publikacji: 2007-07-19 08:26:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak