UCHWAŁA Nr IV/36/02 

 
UCHWAŁA Nr IV/36/02 

UCHWAŁA  Nr IV/36/02


RADY  GMINY  USTKA


z  dnia   23 grudnia 2002 roku


 


w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Ustka miejsc sprzedaży i podawania  napojów alkoholowych oraz wprowadzenia stałego zakazu ich sprzedaży, podawania i spożywania.


 


Na podstawie art.  12 ust. 2 i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. 147, poz. 1231; zm.: Dz. U. Nr 167, poz. 1372 z 2002 roku) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr  142, poz. 1591 zm.: 2002 rok: Dz. U .Nr .23, poz..220; Dz. U. Nr 62, poz.558, Dz. U. Nr 113, poz. 9840)


 


u c h w a l a    s i ę,   c o   n a s t ę p u j e:


 


§ 1


 


Zezwala się na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych w dowolnie usytuowanych miejscach na terenie gminy Ustka z uwzględnieniem  ograniczeń, o których mowa poniżej.


 


§ 2


 


Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w obiektach:


1.       o zabudowie niestałej i  charakterze  przenośnym oraz przewoźnym typu: kioski, samodzielnie funkcjonujące roll-bary, przemieszczające się przyczepy gastronomiczne,


 


2.       usytuowanych:


a)       na plażach, z wyłączeniem zlokalizowanych w pasie technicznym położonym pomiędzy przedłużeniem ulicy Plażowej a kanałem portowym w Rowach;


b)       na targowiskach;


c)       na parkingach;


d)       na placach zabaw;


e)       w lunaparkach,


 


3.       zlokalizowanych w Rowach przy ul. Plażowej, Nadmorskiej, Słonecznej, Wczasowej po godzinie 2400,  z zastrzeżeniem  § 4 niniejszej uchwały.


 


§ 3


 


Zabrania się podawania i spożywania napojów alkoholowych w obiektach nie posiadających własnej toalety, stosownie oznaczonej, udostępnianej nieodpłatnie konsumentom z wejściem wewnątrz punktu. W przypadku awarii toalety, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych nie może być prowadzona. 


 


§ 4


 


1.       Zabrania się spożywania napojów alkoholowych:


a)       w obiektach, w których prowadzona jest  ich sprzedaż detaliczna,


b)       na klatkach schodowych,


c)       w piwnicach,


d)       w pralniach i suszarniach.


2.       Zakaz, o którym mowa w ust. 1 lit. a dotyczy również posesji, na której zlokalizowany jest punkt sprzedaży jak również najbliższej okolicy w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


 


§ 5


 


W celu ograniczenia dostępności alkoholu ustala się całodobowe punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla następujących miejscowości:


a)       Rowów – dwa punkty,


b)       Poddąbia - jeden  punkt.


 


§ 6


 


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach ich kompetencji.


  


§ 7


 


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


 


 


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski


 

 

Liczba odwiedzin : 402
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-19 08:26:00
Czas publikacji: 2007-07-19 08:26:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak