UCHWAŁA NR V/37/2002 

 
UCHWAŁA NR V/37/2002 

UCHWAŁA   NR V/37/2002


  RADY  GMINY  USTKA


   z dnia 30 grudnia 2002r.


 


w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka"


 


 


Na podstawie:


·          art. 6 ust. 6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity w Dz. U.        z 1999 r. Nr 15, poz. 139; ze zmianami z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085,     Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 113, poz. 984)


·          art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984)


 


Rada Gminy Ustka


uchwala, co następuje:


 


§ 1.


1.       W celu określenia zasad polityki przestrzennej uchwala się "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka", zwane dalej "Studium".


 


§ 2.


 


1.       Załącznikiem do niniejszej uchwały jest:


1) Cześć tekstowa - elaborat Studium - stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


2) Część graficzna - stanowiąca załączniki nr 2 - 5


załącznik nr 2 - Uwarunkowania - synteza - w skali 1 : 25 000


załącznik nr 3 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego i zasady polityki przestrzennej -


                          w skali 1 : 25 000


załącznik nr 4 - Kierunki rozwoju transportu - w skali 1 : 25 000


załącznik nr 5 - Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej - w skali 1 : 25 000.


 


2.       Pozostałe części Studium - teksty i rysunki - nie stanowiące załączników do niniejszej uchwały, mają charakter informacyjny, nie są podstawą badania spójności rozwiązań projektów planów zagospodarowania przestrzennego z polityką przestrzenną gminy określoną w "Studium".


 


§ 3.


 


Zobowiązuje się Wójta Gminy do realizacji zasad polityki przestrzennej, zawartej w "Studium".


 


§ 4. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski


 


 


 

 

Liczba odwiedzin : 448
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-19 08:26:00
Czas publikacji: 2007-07-19 08:26:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak