UCHWAŁA NR V/38/2002 

 
UCHWAŁA NR V/38/2002 

UCHWAŁA NR V/38/2002


RADY   GMINY   USTKA


z dnia 30 grudnia 2002 roku


 


w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka.


 


 


Na podstawie:


-          art. 8 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst w Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 ze zmianami: z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229 i Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 113, poz. 984)


-          art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst w Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984)


 


Rada Gminy Ustka


uchwala, co następuje:


 


§ 1.


 


1. Przystępuje się do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka z wyłączeniem terenów, dla których sporządzono i uchwalono plany miejscowe po 1 stycznia 1995 roku oraz dla których rozpoczęto procedurę planistyczną.


Obszar objęty przedmiotowymi planami został, pokazany na załączniku graficznym Nr 1 jako teren nie zakreślony liniami koloru zielonego i niebieskiego, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.


 


§ 2.


 


Przyjmuje się zakres ustaleń wyżej wymienionego planu zgodny z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.


 


§ 3.


 


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.


 


§ 4.


 


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 


 


 


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski


   

Liczba odwiedzin : 366
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-19 08:26:00
Czas publikacji: 2007-07-19 08:26:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak